Mening omwonenden van Graetheide over grindwinning.

Het Graetheidecomite heeft begin september 2022 de leden gevraagd naar hun mening over grindwinning op Graetheide. Er kwamen 190 reacties binnen, waarvan er 186 tegen waren. De vier voorstanders vinden wel dat er garanties moeten zijn voor de Kingbeek en dat er geen lawaaioverlast in de omgeving mag zijn. Veel omwonenden van Graetheide maken zich zorgen. Hieronder een aantal reacties die het Graetheidecomité ontving.

Ben pertinent tegen grindwinning op Graetheide. De milieubelasting van de omgeving wordt wel erg hoog met in de nabijheid van DSM, NedCar, Haven en alle overige industrie in Sittard, Born, Geleen. De industriële belasting is deze regio is veel te hoog. Het wordt hoog tijd om het Graetheide terrein eens met rust te laten, en de natuur zo snel mogelijk de ruimte te laten.
Het economische nut van de grindwinning op Graetheide stelt weinig voor als men het vergelijkt wat er aan de Belgische kant van de Maas wordt gewonnen. Ook de grindwinning aan de Nederlandse zijde van de Maas komt eindelijk ten einde. De grindwinning is alleen particulier voordeel van L`Ortye voor voortzetting van hun bedrijfsactiviteiten. Uitsluitend winstbejag van het bedrijf.
De overlast van de grindwinning op Graetheide is niet acceptabel. Nu reeds is er geluidsoverlast van DSM. Nog eens 15 jaar wachten op natuurherstel van de groene Graetheide is niet acceptabel. In de omgeving van Sittard=Geleen is veel te weinig groen !!!
Het idee dat uit de opbrengst van de grindwinning natuurherstel wordt betaald is een dooddoener. Laat de huidige aanwezige industrie, DSM en Nedcar meebetalen aan natuurherstel van Graetheide. Zo`n rijke gemeente met zo`n slecht natuurbeleid is intriest.

Ik ben pertinent tegen elke vorm van exploitatie van de Graetheide. Mogelijk tientallen jaren overlast van lawaai, vrachtverkeer over een veel te smalle weg en mogelijk zelfs door de buurtschap Graetheide moet onbespreekbaar zijn. Het betekent zeer waarschijnlijk ook het einde van het bronnengebied van de Kingbeek door de verstoring van de zeer complexe geologische omstandigheden ivm aanwezigheid van de Heerlerheide, de Geleen en de Feldbissbreuk in de ondergrond! Kijk naar de enorme problemen die er zijn met de verbreding van het Julianakanaal ter plekke!

Wat dachten jullie c.q de gemeente van de consequenties van het wegzakken van het grondwater met alle gevolgen van dien ook onder dorp Graetheide maar ook het nabijgelegen Born. Maar gezien de diepte zelfs in Obbicht.
Daardoor gaat ongetwijfeld ook de bodem onder onze huizen en onder de dijk van het verzakken.Zelfs de autoweg A2 kan verzakkingen gaan vertonen idem als in de buurt van Rotterdam.
Moeten duizenden mensen gaan “boeten” voor een bedrijf waarvan de werkgelegenheid minimaal is en de aanvullende rijkdom van L’ Ortye. Moeten wij de dupe ervan zijn omdat andere gemeentes grindwinning afwijzen? Er zal als tegenargument wel aangevoerd worden dat grind nu en in de toekomst benodigd is, echter er zijn en komen veel nieuwe bouwmethodes die zeer grindbesparend zijn.

Grindwinning op Graetheide op de schaal (oppervlak en diepte) die firma L’Ortye beoogt is een gotspe. Dit zou een ontoelaatbare aantasting van het gebied betekenen van zowel de bovengrondverlaging als van de ondergrond met watervoerende laag, en met grote onomkeerbare gevolgen voor grondwaterstanden in aangrenzende gebieden vanaf Guttecoven tot aan de Maas. De bronnen van de Kingbeek zouden droogvallen en de Kingbeek zou verdwijnen samen met de begeleidende flora, fauna en houtopstanden. Voor mij zou dit een onverteerbare zaak zijn en ik ben er vierkant tegen dat het Graetheidegebied nu nog wordt leeggeroofd en geplunderd om een aflopende industrie nog wat winst te laten maken. Verduurzaming van de bouw is immers absoluut noodzakelijk aangezien de betonindustrie wereldwijd de grootste CO2-emissies veroorzaakt.

In het belang van de aanwezige zoogdieren zoals o.a. de haas, het ree, het wildkonijn maar ook de weidevogelszoals de patrijs, bosfazant, Europese kwartels en kievit is in mijn optiek grindwinning ongewenst! Ook de steeds zeldzamer wordende veldleeuwerik is in een behoorlijk aantal vertegenwoordigd als broedvogel in het Graetheide groengebied. Dit geldt ook voor de kleine gele kwikstaart , de kneu ,de putter, de witte kwikstaart ,de graspieper etc.Ook roofvogels zoals de buizerd,(twee broedende koppels de laatste jaren) en de torenvalk zijn vaste bewoners van de Graetheide. Tijdens de vogeltrek in het najaar én het voorjaar strijken ooievaars, vinken en kepen neer op de akkers om te foerageren waarna verder door te trekken. Dit zijn voor mij redenen om tegen alle vormen van industriële activiteiten, dus ook grindwinning in de Graetheide te zijn.

Om met de deur in huis te vallen, meld ik hierbij een fervent tegenstander te zijn van de ontgrinding op de Graetheide. De site van Lórtye in de Maasband is al 25 jaar een vloek voor de maasvallei. Geluidsoverlast, stof en verkeersoverlast was het deel wat de inwoners 25 jaar hebben moeten ondergaan. Woongenot werd ten grave gedragen. De inwoners van Meers, Veldschuur en Maasband hangen bij vertrek de vlag uit. En wat we ons zelf niet gunnen, wensen we de inwoners van Graetheide ook niet toe. En van de politieke bestuurders hoef je niet veel te verwachten. Niet van de gemeente als wel van de provincie. Doe je naam eer aan en houdt Graetheide G R O E N.

Grindwinning 15 m diep, het einde van de Kingbeek. En dan nog de tonnen stikstof en CO2. Tegen!!!

Wij waren opgelucht dat na 46 jaar onzekerheid Graetheide eindelijk groen blijft! Maar met de plannen van Lortye beginnen de zorgen weer opnieuw!Dit mag niet gebeuren!! Wij zijn natuurlijk TEGEN!! Ook mag de Oude Postbaan niet worden afgesloten!

Wij zijn fel TEGEN zulke verwoestende en belastende ingrepen in dat kleine beetje natuur dat er hier nog maar is.

 Wij wonen in Nattenhoven en willen U graag laten weten, dat wij tegen het ontgrinden door de firma L'Ortye zijn. Wij maken ons grote zorgen om de Kingbeek. 15 jaar overlast na jaren van ontgrinden bij de Maas en nu de verbreding van het kanaal. Het kleine gebied wordt zwaar belast.