Geen draagvlak voor grindwinning

Op 25 maart 2023 werd door de werkgroep Geen Grindwinning Graetheide een bijeenkomst in Guttecoven georganiseerd waarbij meer dan 100 mensen aanwezig waren. Doel was om de raadsleden van Sittard-Geleen en Stein te informeren over de bezwaren van de omwonenden tegen de grindwinning. Een groot aantal raadsleden was aanwezig. De volgende punten zijn in de vergadering besproken.
Sinds de firma L’Ortye begin 2020 met het plan naar buiten kwam zijn een aantal bezwaren en problemen ter sprake gebracht waar tot op heden geen antwoord op is. Omdat het grind ook ter plaatse bewerkt gaat worden komt er een grote breek- en zeefinstallatie. Dit leidt tot aanzienlijke geluidsoverlast in dorpen als Obbicht, Graetheide en Nattenhoven die op enkele honderden meters afstand liggen. En dat gedurende minstens 15 jaar.
Verder is het transport van het grind naar de haven in Stein en naar de A2 (vijf vrachtwagens per uur) een probleem. Omdat DSM de Oude Postbaan op de Lexhy wil afsluiten voor de uitbreiding van Chemelot is het niet duidelijk hoe ze daar komen. Na drie jaar is er nog steeds geen antwoord op.
De werkgroep Kingbeek van het IVN gaf een presentatie over de gevolgen van ontgrinding voor het bronnengebied van de Kingbeek. In dit gebied is een unieke flora en fauna aanwezig die in de verre omtrek nergens voorkomt. Veranderingen in de kwaliteit en temperatuur van het bronwater zijn zeer schadelijk hiervoor.
Het beleid van de provincie is dat ontgrinding alleen mag als dat meerwaarde voor de omgeving heeft. Die meerwaarde kan b.v. bescherming tegen hoog water zijn of verbetering van de natuur. De gemeente wil daarom onderzoeken of grindwinning een meerwaarde heeft voor de natuur op Graetheide. Terwijl toch overduidelijk is dat de natuur er onder zal lijden.
Door de LLTB werd aangegeven dat zij mogelijkheden genoeg zien om de natuur te verbeteren en voor wandelpaden door het gebied te zorgen. Ze willen daar graag aan werken; de provincie heeft mogelijkheden om dat te betalen.
Door de dorpsplatforms van de omliggende dorpen, door de buurtvereniging Graetheide en door de Natuur- en Milieufederatie Limburg werd er op gewezen dat de streek al overbelast is door de aanwezige industrie en het intensieve verkeer dat volgens de prognoses nog sterk zal toenemen.
Kort samengevat is de conclusie dat de gemeente het onderzoek naar grindwinning moet stoppen. Daarmee worden kosten voor de gemeente en ook voor L’Ortye bespaard en blijven de omwonenden niet onnodig lang in onzekerheid. En ook moeten de omwonenden betrokken worden bij de plannen voor de vergroening van Graetheide. De gemeente studeert al een jaar hierover zonder de bewoners er bij te betrekken.

 foto25mrt2023

De werkgroep Geen Grindwinning Graetheide bestaat uit de dorpsplatforms van Obbicht, Guttecoven, Einighausen, Berg/Nattenhoven en Urmond, de buurtvereniging Graetheide, de werkgroep Kingbeek en het IVN Born Land van Swentibold, de LLTB, het Graetheidecomité en de Natuur- en Milieufederatie Limburg.

L'Ortye zet gewoon door!

De gemeente Stein heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat L'Ortye doorgaat met het maken van plannen voor grindwinning. Eerder zei het bedrijf er mee te stoppen als er geen draagvlak bij de omgeving zou zijn..De gemeente schrijft: 

In dat kader heeft de firma L’Ortye aangegeven inmiddels een team van landelijke deskundigen (agro-hydrologen, geologen, geofysici en grondwaterspecialisten) te hebben samengesteld hiervoor. Allereerst wordt een analyse onderzoek uitgevoerd naar de huidige situatie (zonder ontgronding). Wat gebeurt er nu en in de toekomst met de Kingbeek als er geen ontgronding komt? Vervolgens zal worden onderzocht wat de ontgronding doet voor dit brongebied dus welke positieve of negatieve effecten een ontgronding kan hebben.Deze onderzoeken duren naar verwachting ongeveer 6 maanden.

Het Graetheidecomité heeft altijd gevraagd voor een onafhankelijk onderzoek.. Dat wil zeggen dat alle partijen bij het onderzoek betrokken moeten worden. Dat is hier niet het geval. De omwonenden zijn zelfs niet geïnformeerd hierover. Merkwaardig is dat er in het onderzoeksteam geen bioloog zit, terwijl het toch gaat om de gevolgen voor de flora en fauna in het bronnengebied van de Kingbeek.