Graetheidecomité in beroep tegen goedkeuring bestemmingsplan Bramert.

De gemeente Stein heeft de zienswijze (bezwaren) van het Graetheidecomité tegen het bestemmingsplan Bramert-noord ongegrond verklaard. Er wordt in de reactie van de gemeente op onze zienswijze echter nauwelijks  op onze argumenten gereageerd. Zo stelt het Graetheidecomité dat het plan op 3 punten in strijd is met de Regiovisie. Volgens deze Regiovisie mag uitbreiding buiten de bebouwde kom alleen als dat essentieel is voor de speerpunten in de Regiovisie. Het antwoord van de gemeente is dat woningbouw in de Bramert een bijdrage levert aan de “transformatie van de woningvoorraad” maar maakt niet duidelijk waarom dit zo is.  Verder moet volgens de Regiovisie uitgegaan worden van een nieuw woningmarktonderzoek en moet tegelijkertijd een plan voor het slopen van 400 woningen op tafel liggen. De gemeente vindt dat dit later ook allemaal nog kan. Op dezelfde manier wordt op al onze bezwaren gereageerd; nergens wordt aangetoond dat onze bezwaren niet juist zijn. Het Graetheidecomité zal hiertegen dan ook in beroep gaan.

Gemeenteraad.

De gemeenteraad besprak uitvoerig het bestemmingsplan Bramert-noord maar ging daarbij niet in op de bezwaren van het Graetheidecomité. Wel maakten diverse raadsleden zich zorgen over de weerstand tegen het plan bij de bevolking en bij het Graetheidecomité. Diverse raadsleden (CDA en Govers) vinden dat ook nog aan de noordkant van de Louisegroeveweg gebouwd moet worden. Op die manier kunnen Berg en Urmond aan elkaar gebouwd worden vinden deze raadsleden. Anderen, waaronder wethouder Ie, vinden dat te ver gaan. CMB vindt dat het huidige plan het laatste uitbreidingsplan in Stein moet zijn. Er werd door diverse fracties op aangedrongen voorzieningen (scholen, sportvelden) van Berg en Urmond naar de Bramert te verhuizen. Zonder deze voorzieningen heeft het plan volgens raadslid Govers zelfs weinig zin. Een onderdeel van het plan is een randweg langs de A2 vanaf Urmond tot de Bergerweg. Dit om de Molenweg (waar woningen tot op de wegrand gebouwd worden) te ontlasten. Sommige raadsleden (DOS) vrezen dat de Randweg nog extra verkeer door Urmond gaat aantrekken. Het Graetheidecomité is daar ook bang voor. Volgens de gemeente zal de helft van het verkeer op deze weg doorgaand verkeer zijn. Het standpunt van D66 is erg merkwaardig. De partij gaat akkoord met het bestemmingsplan, maar “voor D66 is woningbouw in de Bramert-noord pas aan de orde als de noodzaak daartoe ondubbelzinnig vast staat”. Wethouder Ie zal binnenkort, op verzoek van enkel raadsleden, met het Graetheidecomité gaan praten.

Sloop 400 huurwoningen: wie betaalt dat?

Als in de Bramert 400 woningen gebouwd worden moeten er elders in de gemeente 400 worden afgebroken. Dat is provinciaal en regiobeleid, waar de gemeenteraad akkoord mee is gegaan. De woningverenigingen zullen dus huurwoningen moeten slopen. Door de gemeente wordt dan steeds Berg genoemd, maar het geldt ook voor Urmond. Over het algemeen zijn huurders niet blij als ze uit hun huis moeten en verplicht worden naar een duurdere woning elders te gaan. Dat zal hier niet anders zijn. Verder is de vraag wie de kosten hiervan zal betalen. Het gaat om minstens 60 miljoen Euro. Het Graetheidecomité heeft in een brief aan de gemeenteraad zijn zorgen hierover uitgesproken. We vrezen dat de huurders voor deze kosten zullen opdraaien. De gemeenteraad liet dit punt echter onbesproken. Na de raadsvergadering hebben we via e-mail nogmaals aan de raadsleden gevraagd wie dit gaat betalen. We hebben geen antwoord gekregen. Gelukkig is ook de woningvereniging Urmond fel tegenstander van het slopen van huurwoningen. Volgens hen vlodoen al hun woningen aan de eisen van de tijd.

back f2