Bramert-noord uitgesteld.

In het coalitie-akkoord uit 2014 van DOS, CMB en CDA is een uitvoerige passage over Bramert-noord opgenomen, die u hieronder kunt lezen.

Bramert Noord
In Bramert Noord ligt nog een programma voor de bouw ca 350 woningen.
Binnen onze gemeente zijn nog heel wat inbreidingsmogelijkheden voorhanden op basis van zogenaamde harde plannen in een toch al zwaar overspannen woningmarkt.
Bij particuliere eigenaren binnen onze gemeente zijn nog plm. 100 bouwkavels voorhanden. Daarnaast is er nog capaciteit binnen de vastgestelde bestemmingsplannen Kattekop en Kanaalboulevard van respectievelijk 44 en 87 woningen. En ten slotte staan er op de woningmarkt nog ca 280 woningen te koop
Dat vraagt om een zeer terughoudend beleid daar waar het gaat om nieuw te ontwikkelen uitbreidingsplannen voor woningbouw. Wat Stein betreft is dit met name aan de orde bij de verdere
ontwikkeling van het gebied Bramert Noord. De komende 4 jaren zullen binnen dit gebied dan ook geen verdere activiteiten gaan plaatsvinden om over te gaan tot de exploitatie van dit gebied.
Dit geldt overigens niet voor de eerder door de gemeenteraad genomen beslissing met betrekking tot de herhuisvesting van de doelgroep Sinti's, welke nu nog gehuisvest zijn in Berg a/d Maas, Achter de Hegge.
Wat de volkshuisvesting betreft zal het accent dan ook wat woningbouw betreft zich de eerstkomende planperiode van 4 jaar enkel gaan beperken tot het benutten van de nog aanwezige restcapaciteit binnen het Centrum, Kattekop en Kanaalboulevard en zo nodig van de overige inbreidingsplannen.
Omdat het beoogde volume binnen het plangebied Bramert Noord niet meer haalbaar zal zijn is aan een bijstelling van de aanvankelijke exploitatieverwachting niet meer te ontkomen. In het ongunstigste geval zal dit de begroting van de gemeente Stein structureel 2 ton per jaar negatief gaan beïnvloeden.
Wel dient de verkeersveiligheid van het zuidelijk deel van de Molenweg bezien te worden ook in relatie met de reconstructie van de Raadhuisstraat. De nieuwe woningen aan de Molenweg zijn kort bij deze weg gesitueerd omdat de Molenweg in het kader van de ontwikkeling van Bramert Noord een 30 km zone zal worden. Er zullen gepaste verkeersmaatregelen getroffen te worden voor dit deel van de Molenweg om de veiligheid te garanderen.
Naast deze problematiek zal met de projectontwikkelaar van Kanaalboulevard nadrukkelijk gesproken moeten worden over de verdere afwerking van het plan zowel wat betreft de geplande of te wijzigen soort woningen als de afwerking van de aangelegde straten.

back f2