Is woning kopen in Lindehagen (Urmond) verstandig?

In Bramert-noord (Urmond, gemeente Stein) is de bouw van 50 woningen gepland. Het nieuwbiuwplan heeft de naam Lindehagen gekregen. Op papier ziet het er aantrekkelijk uit. Er wordt zelf gesproken van heerlijk wonen in een groene en gezonde omgeving. Maar het plan Lindehagen in Urmond heeft enkele nadelen. De situatie wat betreft stank en geluid wordt door de deskundigen aanvaardbaar genoemd. Het is dus zeker niet wat je in een gezonde omgeving zou verwachten. De volgende informatie is afkomstig van onderzoek dat de gemeente over het plan in Urmond heeft laten uitvoeren.

Stank.

Op 100 meter afstand van Lindehagen ligt een melkveebedrijf met vergunning voor 328 koeien en kalveren en op 500 meter afstand ligt een varkensfokkerij. Vooral de laatste geeft regelmatig stankoverlast in de buurt. De deskundigen noemen de stankoverlast in het nieuwbouwplan aanvaardbaar”. Volgens hun berekeningen zal ongeveer 12 % van de bewoners er overlast van ondervinden. De norm van 2 geureenheden wordt echter bij een aantal woningen overschreden. En die grens ligt al hoog want voor stank van industrie geldt een norm van 0,5 geureenheden. En Lindehagen zit ver boven 0,5 geureenheden. De GGD is ook van mening dat het nog net kan, maar het ligt volgens hen op de grens van wat aanvaardbaar is. Mensen met een bovengemiddeld reukvermogen zullen er dus zeker regelmatig last van hebben. En op een windstille zomeravond zal iedereen last hebben van de weeïge geur. Overigens is het uitgesloten dat die bedrijven nog uitbreiden. Een toename van de stank in de toekomst is dus niet te verwachten. Misschien leiden de stikstofmaatregelen op termijn voor een afname, maar dat is lang niet zeker.

Geluidsoverlast.

De geluidsoverlast van Chemelot is in het gebied Lindehagen 2 tot 3 dB hoger dan wat wenselijk wordt geacht (de voorkeursgrens van 50 dB). Het geluid van de Molenweg ligt 4 dB boven de grens. Dit betekent dat de gemeenteraad ontheffing moet geven voor het toelaten van meer geluidsoverlast (wat de gemeenteraad uiteraard ook gedaan heeft). Volgens het advies van deskundigen zal het geluidsniveau binnen in de woningen alleen aanvaardbaar (lager dan 33 dB) zijn als de gevels extra geïsoleerd worden. Daarnaast is er nog geluidsoverlast van de A2 die op 800 meter afstand ligt. Volgens RWS bedraagt het geluidsniveau hiervan in Lindehagen 46-50 dB (sterk afhankelijk van windrichting) terwijl de voorkeurswaarde 48 dB is.Metingen van het Graetheidecomité toonden aan dat bij sommige weersomstandigheden het geluid boven de 50 dB uitkomt. Gevreesd moet worden dat de geluidsoverlast in de toekomst nog sterk zal toenemen. In de Gebiedsvisie Omgeving Chemelot wordt uitgegaan van een verdubbeling van het verkeer rond Chemelot in de komende 10 jaar, voornamelijk door uitbreidingen op het bedrijventerrein. De A2 zal verbreed worden. En Chemelot wil de Oude Postbaan (oostelijk van de A2) afsluiten. Dit zal mogelijk leiden tot een nieuwe weg westelijk van de A2. Die zal in Lindehagen veel extra geluidsoverlast geven. Ook de uitbreidingen van Chemelot op de Lexhy kunnen tot extra geluid leiden. Bovendien wil de firma L’Ortye twee kilometer ten noorden van Lindehagen gedurende 15 jaar grind winnen en verwerken. De vrachtwagens (10 per uur) moeten naar de A2 en zullen extra overlast bezorgen.

Veiligheidsrisico’s

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft onderzoek gedaan naar de risico’s die voor Lindehagen van belang zijn. Het gaat dan om Chemelot (gevaarlijke gaswolken) en het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Julianakanaal en de A2. De Veiligheidsregio adviseert een aantal maatregelen, maar kan die niet verplicht stellen. Zo zou van de muren aan de kant van het kanaal het metselwerk brandwerend moeten zijn. De ramen aan die kant moeten zo klein mogelijk zijn en binnen 315 meter van het kanaal ook van explosieveilig glas. De ventilatiesystemen in de woning moeten afsluitbaar zijn en de luchttoevoer zou alleen aan de noordkant van de woning moeten plaatsvinden. Dit omdat aan de noordkant geen gevarenbronnen zijn. Maar aan de noordkant ligt wel de varkensfokkerij! Ook zou de wijk meerdere toegangswegen moeten hebben om in geval van een calamiteit altijd een vluchtweg te hebben. In het plan is nu maar één toegangsweg voorzien.

Landelijk uitzicht?

De luxe woningen aan de oostkant van het nieuwbouwplan Lindehagen hebben een mooi uitzicht over het agrarisch landschap. Of dat zo blijft is de vraag. Het plan Bramert-noord maakt hier de bouw van nog 350 woningen mogelijk. Enkele partijen in de gemeenteraad (VVD en Steins Belang) zijn er voorstander van om deze ook te bouwen. Ook DOS, de belangrijkste partij in de Raad, sluit dit niet uit. Het plan voor de 50 woningen heet bij de gemeente niet voor niets Bramert-Noord fase 1. En het gebied ten noorden van de Louisegroeveweg is in beeld om er een perceel zonnepanelen te leggen.

Te veel woningen in Stein.

Stein heeft te maken met bevolkingskrimp. Verwacht wordt een afname van 5-10 % in de komende decennia. In de Omgevingsvisie Stein staat dat de leegstand in de gemeente zal toenemen tot 12,7% in 2040. Er zullen dan 1320 koopwoningen teveel zijn. Vooral aan woningen in de middenklasse en de hogere prijsklasse zal een  overschot ontstaan. Het verkopen van een woning zal tegen die tijd niet makkelijk zijn en dit zal zeker invloed hebben op de verkoopprijs. Dit probleem speelt niet in b.v. de gemeente Sittard-Geleen, waar de krimp veel geringer zal zijn. Er is wel behoefte aan woningen voor jonge starters en voor ouderen, maar niet aan eengezinswoningen. Het "Atelier Romain" concludeerde dit en presenteerde dat in september aan de gemeenteraad. 

 

IMG lindehagen urmond

Alle informatie van de gemeente over het plan Lindehagen in Urmond en de uitgevoerde onderzoeken naar o.a. stank en lawaai vindt u op Ruimtelijkeplannen.nl  Klik daar in de rechterkolom op ducumenten.

Informatie over het verwachte woningoverschot vindt u in de Omgevinsvise Stein op blz 126

Wilt u ondanks deze nadelen toch een woning in Lindehagen kopen, de verkoop geschiedt door Damen Makelaardij, https://lindehagen.nl

back f2