Plannen uitbreiding Chemelot op de Lexhy.

Stand van zaken september 2019

Vanaf 2016 wordt er al gestudeerd op het uitbreiden van het Chemelot-terrein naar de Lexhy. Dat is het bosgebied ten noorden van de huidige locatie. Het hoort volgens de provincie bij de meest waardevolle natuurgebieden in Limburg (goudgroene natuur). Het plan is om het gebied op te offeren voor uitbreiding van de Campus (onderzoek en ontwikkeling), maar ook voor vestiging van bedrijven. Dat laatste zou 3/4 deel van de grond beslaan. Er zal geen zware chemische industrie komen, maar na 3 jaar studeren is nog steeds niet duidelijk wat voor soort bedrijven er wel gebouwd mogen worden. Op de bestaande Campus komt een fabriek die 10.000 ton afval-plastic per jaar gaat verwerken. Het Graetheidecomité heeft daar bezwaar tegen gemaakt, maar de provincie besloot dat dit kan. Dit besluit maakt duidelijk dat op de Lexhy zoiets ook zou mogen. Gelukkig geeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid tegengas. Die vindt dat er kritischer gekeken moet worden naar de veiligheids-situatie. De provincie moet hiervoor richtlijnen opstellen, maar ook dat schiet nog niet op.
Dan is er nog het terrein ten noorden van de Bergerweg (tussen kanaal en A2), waar DSM een jaar geleden het plan had om het vol te leggen met zonnepanelen. Sinds die tijd is er niets meer van gehoord. DSM geeft op vragen geen antwoord. Het onlangs nieuw gekozen Provinciebestuur is geen voorstander van zonnepanelen op landbouwgrond, dus vermoedelijk is dat plan van de baan. Wat DSM verder met dit gebied wil blijft onduidelijk.
Verkeerssituatie.
Er wordt al 2 jaar gestudeerd over de bereikbaarheid van de nieuwe Campus op de Lexhy. Er moet een viaduct over de Urmonderbaan komen om de twee delen van de Campus met elkaar te verbinden. Ook moet de ingang van de Campus daar komen. Men komt dan echter in de knoop met de op- en afritten in Urmond. Een van de onderzochte oplossingen is het verplaatsen van de op- en afritten naar de Bergerweg. Behalve Chemelot is er gelukkig niemand die dit ziet zitten.
Een ander punt waar men mee zit is de Oude Postbaan. Die moet op verzoek van Chemelot tussen de Urmonderbaan en de Bergerweg afgesloten worden. Die weg wordt echter veel gebruikt. Gemeente en provincie zien geen mogelijkheden voor een vervangende weg. Haskoning DHV onderzocht dit en kwam tot de conclusie dat het verkeer zich maar door Berg a/d Maas en Urmond moet zien te wurmen. Dit besluit is na een dringend verzoek van het Graetheidecomité terug gedraaid. De Oude Postbaan wordt pas afgesloten als er een oplossing is waarbij het verkeer in Urmond niet toeneemt. Ook een weg aan de westkant van de A2 tussen Urmond en de Bergerweg is van de baan

Plannen natuur en landschap

Het Graetheidecomité pleit al jaren voor het maken van een "Integrale gebiedsvisie" voor het gebied ten noorden van Chemelot. Al 10 jaar geleden is door de gemeente beloofd die visie te maken. Hierin horen alle plannen op het gebied van natuur, industrie, landbouw en verkeer vastgelegd te worden. Een jaar geleden kwam de gemeente met een "Strategische gebiedsvisie Chemelot en omgeving". Deze visie is volgens het Graetheidecomité volstrekt eenzijdig gefocust op de belangen van Chemelot. Een visie op natuur- en landschap ontbreekt geheel. Om een voorbeeld te noemen: de paragraaf over landschap begint met de zin: "Ons handelen is gericht op een economische ontwikkeling van Chemelot....". Na veel aandringen van het Graetheidecomité is door een extern bureau een inventarisatie gemaakt van de zwakke punten op het gebied van natuur en landschap in het gebied. De voornaamste punten zijn voor het Graetheidecomité de volgende.
1. Een ecologische verbindingszone over het noordelijk deel van het gebied (tussen Maas en Limbrichterbos). Dit staat al meer dan 10 jaar in plannen van de gemeente en de provincie, maar tot nu toe komt er niets van terecht.
2. Als het bos van de Lexhy moet wijken voor industrie zal er een goede natuurcompensatie moeten plaatsvinden. Tot nu toe schuift de gemeente dit punt steeds voor zich uit.
3. Natuur en landschap moeten op veel punten opgeknapt worden, zodat het gebied beter geschikt wordt voor een wandeling door de natuur.
Binnenkort wordt eindelijk gestart met het maken van een integrale gebiedsvisie. Zolang die niet klaar is en door de gemeenteraad goedgekeurd is zal het Graetheidecomité zich met alle juridische middelen verzetten tegen alle plannen voor het gebied.

Klankbordgroep Chemelot

Bovenstaande punten worden regelmatig besproken in de ""Klankbordgroep Doorgroei Campus" waarin DSM, Chemelot, de provincie en de gemeenten Sittard-Geleen en Stein met vertegenwoordigers van de omwonenden in gesprek gaan. De groep heeft al 13 vergaderingen (september 2019) achter de rug zonder dat dit tot duidelijkheid over de plannen heeft geleid. Op voorstel van het Graetheidecomitë is recent de werkwijze van de klankbordgroep aangepast. Er kunnen nu alle zaken betreffende Chemelot aan de orde komen (en niet alleen de Campus). De veiligheid rond Chemelot (zoals de emissie van lachgas en de recente gaswolk) kan nu ook besproken worden. Bovendien is er een agendacommissie gevormd waarin 2 vertegenwoordigers van de wijkraden en het Graetheidecomité met provincie en gemeente vooraf bespreken wat er in de klankbordgroep op de agenda moet worden gezet

Is de Lexhy wel nodig?
Het Graetheidecomitë betwijfelt nog steeds of het nodig is om de Lexhy vol te bouwen. Volgens cijfers van de provincie is het aantal werknemers op de Campus in 2018 met 50 toegenomen. In dit tempo kunnen we nog lang op het huidige terrein vooruit. Chemelot zegt dat in 2019 het aantal mensen zal toenemen van1938 naar meer dan 2700. We moeten dat nog zien. Het zou beter zijn de plaats die er op de Campus nog is te gebruiken voor zaken die daar ook echt thuishoren (onderzoek en ontwikkeling). Dan is de huidige Campus groot genoeg. En voor productiebedrijven kan naar andere mogelijkheden gezocht worden. Op de Chemelot-site is ook nog heel wat plaats.

 back f2