Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

Raad Sittard-Geleen kraakt intentieovereenkomst van provincie met DSM.

Een commissie van de gemeenteraad van Sittard-Geleen besprak op 8 september de intentieovereenkomst die de provincie met DSM gesloten heeft. DSM krijgt hierin het recht om plannen te maken voor nieuwe industrie op Graetheide en de Lexhy (totaal ongeveer 300 ha). Aan het begin van de vergadering werd ingesproken door het Graetheidecomité, dat wil dat de intentieovereenkomst gewijzigd wordt zodat de procedure die in de Regiovisie is afgesproken gevolgd kan worden. Ook wil het comité dat zo snel mogelijk hiermee gestart wordt zodat voor de bevolking duidelijk wordt waar ze aan toe is.

In een discussie die bijna een uur duurde werd zeer forse kritiek hierop geuit. Zowel de procedure als de inhoud van de intentieovereenkomst werd door alle partijen afgekeurd.

Dat de overeenkomst werd afgesloten zonder dat de gemeente op de hoogte was werd betiteld als onfatsoenlijk, onbegrijpelijk en zwaar teleurstellend (PvdA), achterkamertjespolitiek (SP en D66), ongepast en ongehoord (D66), niet de juiste procesgang (VVD) en thuishorend in de vriendenrepubliek (GroenLinks).

Maar ook de inhoud van de intentieovereenkomst werd door alle partijen (behalve de VVD) in sterke bewoordingen afgekeurd. GOB vroeg zich af wat afspraken nog waard zijn nu de Regiovisie volkomen genegeerd wordt. Het CDA ziet niet wat de zin van de overeenkomst is en vindt dat deze niet uitgevoerd moet worden. Ook verbaast het CDA zich er over dat de intentieovereenkomst alle mogelijke industrie toelaat en dat ook de Lexhy hieronder valt. Beide punten zijn in tegenspraak met het beleid dat de gemeente heeft uitgezet in de Regiovisie. De Stadspartij vindt dat vanalles geregeld is waar de gemeenteraad over zou moeten beslissen. Die heeft b.v. nooit gesproken over industrie op de Lexhy. De Stadspartij gelooft ook niet dat dit alleen tussen DSM en de provincie geregeld is. Er moeten meer mensen van geweten hebben. Wethouder Geenen ontkent dit laatste ten stelligste.

Bijna alle partijen stellen duidelijk dat de intentieverklaring van tafel moet of niet moet worden uitgevoerd. GroenLinks, PvdA, GOB, CDA, Focus, SP, D66 en Stadspartij willen dit.

Alle partijen vinden dat een pittige brief naar de provincie gestuurd moet worden. Ook vinden alle partijen behalve het CDA dat de zaak zo belangrijk is dat ze in de eerstvolgende Raadsvergadering op de agenda moet komen.

Wethouder Geenen zegt aan het eind van de vergadering toe dat voor het eind van het jaar de studie naar de toekomst van Graetheide (zoals afgesproken in de Regiovisie) gestart zal worden. Tenminste, als DSM mee wil werken, want zolang de intentieovereenkomst niet van tafel is kan DSM dit blokkeren

Op 22 september besloot de Raad unaniem dat het college van B&W een brief naar de provincie schrijft om het  ongenoegen kenbaar te maken. Hieronder een paar stukken uit de brief.

Wij spreken in samenspraak met de gemeenteraad ons ongenoegen uit over het geheel niet betrekken van de gemeente bij de totstandkoming van deze intentieovereenkomst.

U spreekt in de intentieovereenkomst over een mogelijke samenwerking met en betrokkenheid van de gemeente Sittard-Geleen bij de ontwikkeling van Graetheide en De Lexhy. Wij wijzen U erop dat er geen enkele publiekrechtelijke ontwikkeling in gang gezet, gestart of tot uitvoering kan komen zonder de gemeente Sittard-Geleen.

Tevens wordt vermeld, dat de raden van de gemeenten bij het vaststellen van de behoefte voor planuitwerking betrokken worden. Wij wijzen U er op, dat zulks reeds een bevoegdheid van de gemeente is in het kader van planologische regelingen en met name daar waar de economische uitvoerbaarheid van ieder initiatief ter toetsing en besluitvorming aan de gemeente wordt voorgelegd.

 

Het college van B&W is voornemens op korte termijn te starten met de uitvoering van ontwikkelopdracht 1. De gebiedsontwikkeling zoals U vermeld in de intentieovereenkomst kan niet anders dan aansluiten bij de gemaakte afspraken in het kader van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek en meer in het bijzonder ontwikkelopdracht 1; de integrale gebiedsontwikkeling Graetheide/de Lexhy en Chemelotcampus.

Naar de gemeente veronderstelt zal de opvatting van gedeputeerde Verheijen inzake de voldoende beschikbaarheid van bedrijventerreinen hierbij door U worden betrokken.

 

 

 

Op 7 novenber beantwoordde GS de brief van de gemeente. Men erkent dat het niet goed was om de intentieovereenkomst niet vooraf te bespreken. Het stiekeme gedoe van gedeputeerde Hessels wordt hiermee dus veroordeeld. Verder zegt de provincie te wllen meewerken aan de studie om te bepalen hoe Graetheide/Lexhy ingevuld worden. Of deze besprekingen zin hebben hangt af van de vraag of de provincie ook accoord zou kunnen gaan met iets anders dan het gebied voor 15 jaar voor DSM reserveren.

back f2