Reservering Graetheide en de Lexhy als bedrijventerrein belemmert ontwikkeling Brightlands-campus.

Het College van Gedeputeerde Staten stelt ini2014 in het ontwerp POL dat de reservering van Graetheide als industrieterrein “in de tot nu toe beoogde vorm en omvang” geschrapt kan worden omdat extra ruimte voor chemiebedrijven in die omvang niet (meer) noodzakelijk is. Dit is nader onderbouwd in de Nota Zienswijzen; hierin staat letterlijk:  “In de betreffende regio is langjarig voldoende ruimte voor chemiebedrijven op de Chemelot-site en voor gerelateerde bedrijven die niet op die Chemelot-site terecht kunnen of willen, is ook langjarig voldoende ruimte beschikbaar op reeds bestaande bedrijventerreinen in de regio”. Toch is GS niet zo consequent om hieruit de conclusie te trekken dat de reservering van Graetheide en de Lexhy als industrieterrein kan komen te vervallen. Het Graetheidecomité is van mening dat als er langjarig voldoende industrieterrein beschikbaar is het geen zin heeft deze reservering van 300 ha agrarisch en natuurgebied in stand te laten. Wij zouden graag zien dat deze komt te vervallen. Indien in de verdere toekomst blijkt dat er buiten de bestaande Chemelot-site en de bestaande voorraad aan bedrijventerreinen in de regio toch nog ruimte voor industrie nodig is, dan kan het bestemmingsplan voor (een deel van) het gebied de Lexhy of Graetheide volgens de gebruikelijke procedures aangepast worden.

Al 45  jaar wordt er in achtereenvolgende streekplannen en het POL een claim op het gebied Graetheide (200 ha) gelegd als reserve bedrijventerrein voor industriële activiteiten. Oorspronkelijk was dit bedoeld voor DSM, maar sinds 2000 is al duidelijk dat DSM (en haar opvolgers zoals Sabic en OCI) het gebied niet meer nodig zullen hebben. Sinds die tijd wordt de reservering gemotiveerd vanuit de behoefte van spin-off van de Chemelot-campus  In 2011 is hierover zonder overleg met Provinciale Staten en de gemeente Sittard-Geleen een  Intentieovereenkomst tussen Provincie en DSM afgesloten waarbij de reservering nog met 15 jaar verlengd is en met het gebied de Lexhy (ca.100 ha) is vergroot. Dit ondanks het feit dat er geen enkel vooruitzicht is op daadwerkelijke benutting van het terrein Voor bewoners rond Graetheide is deze langdurige onzekerheid nu echt niet langer nodig. Vanwege die reservering als bedrijventerrein in achtereenvolgende provinciale ruimtelijke plannen is er in feite "een slot" op het gebied gelegd en zijn ook kleinschalige landschapsversterkende elementen in dit gebied nooit gerealiseerd. Die versterking van het landschap rond het DSM-terrein is niet alleen in het voordeel van de huidige bewoners van het gebied. Ook voor de campus-ontwikkeling is dit nodig. De omgeving van het DSM-terrein is momenteel het tegenovergestelde van een "Brightland". De campus moet niet alleen op wetenschappelijk gebied interessant zijn voor potentiële werknemers, maar moet ook wat betreft inpassing in het landschap en met betrekking tot de woonomgeving een "Brightland" zijn. Vanwege de provinciale reservering als reserve bedrijventerrein en vanwege de onwil van DSM om b.v. het bosgebied de Lexhy toegankelijk te maken is er tientallen jaren niets gebeurd aan verbetering van het landschap en is er sprake van “achterstallig onderhoud”. Om nieuwe medewerkers aan te trekken is een goede leefomgeving essentieel. Vasthouden aan de reservering als industrieterrein is dus zelfs contra-productief voor de ontwikkeling van "Brightlands". Het Graetheidecomité zou graag zien dat "het slot" van het gebied Graetheide afgehaald wordt en de gemeente Sittard-Geleen de mogelijkheid krijgt om (net als voor de rest van het groene buitengebied al is gebeurd of gepland) kleine landschapsversterkende maatregelen op Graetheide en rond Chemelot te realiseren.

De door Sittard-Geleen reeds in 2011 aangekondigde aanpak met een integrale gebiedsvisie Chemelot is helaas sterk vertraagd. Er is nog geen overeenstemming over een plan van aanpak omdat (volgens de gemeente) de eigenaren/stakeholders op de Chemelot-site het gevraagde huiswerk voor een toekomstvisie nog niet af hebben. Het Graetheidecomité wil graag meewerken aan een integrale gebiedsvisie voor Chemelot en haar directe omgeving. We zijn blij dat de gedeputeerde in uw commissievergadering heeft toegezegd te zorgen dat deze studie binnen één tot anderhalf jaar afgerond zal zijn.

back f2