40 Jaar touwtrekken om Graetheide.

  • 1965-1971: Olieraffinaderij

1965: DSM start met kopen van grond op Graetheide

1969: DSM wil samen met Shell een olieraffinaderij op Graetheide bouwen; actiegroepen verzetten zich.

1969: In het Streekplan Stadsgewest Westelijke Mijnstreek wordt opgenomen dat voor de volledige ontplooiing van DSM binnen de regio een groot nieuw industrieterrein nodig is en dat alleen Graetheide hiervoor geschikt is.

1969: De provincie verwerpt de bezwaren van de gemeenten Born, Nieuwstadt, Stein en Urmond en van de LLTB tegen industrie op Graetheide.

1971: Shell ziet af van de olieraffinaderij.

 

  • 1975-1977: Streekplan Zuid-Limburg 1977

1975: DSM en de provincie vragen de gemeenten de bestemmingsplannen voor een gebied van 215 ha op Graetheide te veranderen in industrieterrein omdat DSM in 1980 met de bouw van fabrieken wil beginnen. De gemeenten weigeren omdat DSM niet wil zeggen welke fabrieken er zullen komen.

1976: Oprichting Graetheidecomité; voorzitter Hub Bemelmans uit Sittard.

1976: Onderzoek in Westelijke Mijnstreek wijst uit dat 71% van de mensen vindt dat Graetheide groen moet blijven; ook een meerderheid van de DSM-medewerkers vindt dat.

1976: In Provinciale Staten wordt door veel leden (o.a. de meerderheid van de CDA-fractie) gesteld dat uitbreiding van DSM beter op de Lexhy kan gebeuren dan op Graetheide.

1977: DSM-directeur Janssen zegt dat DSM op Graetheide 3000 arbeidsplaatsen zal realiseren en ook nog 5000 indirecte arbeidsplaatsen. En als DSM Graetheide niet krijgt vertrekt het bedrijf uit Limburg.

1977: Op 8 jan. organiseert het Graetheidecomité een grote protestdemonstratie in de Schouwburg in Sittard. Op de bijeenkomst zijn 700 mensen aanwezig. Er worden 450 bezwaarschriften tegen DSM op Graetheide ingediend.

1977: Op 20 jan. stelt Provinciale Staten het Streekplan vast. DSM mag op Graetheide bouwen. Hiertegen stemmen de PPR, de Boerenpartij, de CPN, 4 leden van het CDA en 3 leden van de PvdA.

 

  • 1980-1982: Gemeenten blijven tegenliggen.

1980: DSM vraagt de gemeenten om met spoed de bestemmingsplannen te wijzigen omdat investeerders klaar staan.

1981: Graetheidecomité voert fel actie tegen wijziging van de bestemmingsplannen. Twee keer wordt een "Graetheidekrant" in de hele Westelijke Mijnstreek verspreid.

1981: Born, Urmond en Limbricht weigeren de bestemmingsplannen te wijzigen omdat ze te weinig informatie over de plannen van DSM hebben en omdat er geen MER gemaakt is.

1981: DSM plant een groengordel rond het terrein op Graetheide waar de fabrieken moeten komen en het Graetheidecomité plaatst op drie plaatsen bij het terrein borden met de tekst "Graetheide groen".

1982: Gemeentelijke herindeling; het DSM-terrein op Graetheide komt bij de gemeente Geleen.

1982: De gemeente Geleen wil meewerken aan industrievestiging op Graetheide, maar eerst moet een MER gemaakt worden.

  

  • 1983-1987: Herziening Streekplan Zuid-Limburg

1983: De provincie start met een herziening van het in 1977 vastgestelde Streekplan. Een van de voorstellen is om de bepaling dat er op Graetheide maar 80 ha voor zware chemische industrie gebruikt mag worden te schrappen.

1983: De gemeenteraad van Sittard vindt dat werkgelegenheid belangrijker is dan een groene Graetheide.

1987: DSM zegt in 1995 te willen beginnen met de bouw op Graetheide.

1987: Streekplan vastgesteld; Graetheide blijft "geprojecteerd bedrijfsterrein voor DSM"

  

  • 1992-2000: Streekplan Westelijke Mijnstreek en MER Graetheide

1992: In de startnotitie voor het streekplan stelt GS dat Graetheide voor DSM moet blijven en dat de milieunormen (o.a. geluid) soepeler moeten om DSM meer mogelijkheden te geven.

1993: DSM zegt dat Graetheide 6300 banen oplevert en dat de toekomst van het huidige complex in gevaar komt als DSM niet op Graetheide kan bouwen.

1993: Het Graetheidecomité organiseert in Obbicht een bijeenkomst met alle fracties uit Provinciale Staten. Behalve GroenLinks is iedereen voor chemie op Graetheide.

1993: De gemeenteraad van Born is erg kritisch over de plannen voor Graetheide en is tegen versoepeling van de geluidsnorm.

1994: De universiteit Maastricht berekent dat op Graetheide 2800 banen kunnen komen en nog eens 3200 indirecte jobs bij toeleveranciers. Het Graetheidecomité kraakt de berekening af, hetgeen tot felle reacties van de universiteit leidt.

1995: De MER voor Graetheide ligt ter inzage. Bij Berg en Graetheide komen geluidswallen van 15 meter hoog. Het Graetheidecomité verzamelt 6500 bezwaarschriften.

1995: De Gezondheidsdienst Westelijke Mijnstreek (GGD) stelt in een rapport dat chemie op Graetheide voor de volkgezondheid ongewenst is.

1995: De gemeenten Sittard, Stein en Born zijn tegen zware chemische industrie op Graetheide en tegen het versoepelen van de geluidsnorm.

1996: DSM stelt geen interesse meer in Graetheide te hebben als de geluidsnorm niet wordt versoepeld.

1996: Door de inwoners van Guttecoven worden 1000 bezwaarschriften ingediend tegen de vestiging van DSM op Graetheide.

1996: DSM zegt Graetheide in 2000 nodig te hebben en dat het terrein in 2020 volgebouwd zal zijn.

1996: Provinciale Staten stellen het Streekplan vast; Graetheide blijft voor DSM. Groen Links en D’66 zijn tegen. De Staten geven echter geen toestemming voor een versoepeling van de geluidsnorm.

1996-1999: Milieuorganisaties voeren vergeefs procedures tegen het Streekplan bij de Raad van State. Punt van kritiek zijn o.a. de hoge geluidswallen.

2000: Rechtbank in Maastricht geeft milieu-organisaties gelijk: er mag niet uitgegaan worden van hoge geluidswallen rond het Graetheideterrein van DSM.

 

  • 1999-2001: Prov. Omgevingsplan Limburg (POL) 2001

1999: Etil berekent dat er op Graetheide 2100 arbeidsplaatsen kunnen komen, en ook nog eens 2000 indirecte in de omgeving.

2000: De provincie publiceert de ontwerp-POL. Hierin wordt Graetheide bestemd voor het "chemiecluster" (dus niet alleen voor DSM). In 2005 moet dan bekeken worden of de chemische industrie het terrein echt nodig heeft. Aan de noordkant van het terrein is een 100 meter brede zone als ecologische verbindingszone gepland.

2000: DSM zegt Graetheide in 2005 nodig te hebben.

2000: De gemeente Geleen maakt een ontwerp bestemmingsplan voor het terrein. Er mag zware chemische industrie komen met fabrieken tot 60 m. hoogte en schoorstenen tot 100 m.

2001: De gemeenten Sittard, Geleen en Born worden samengevoegd. Graetheide valt nu onder de gemeente Sittard-Geleen.

2001: Het Graetheidecomité dient een bezwaarschrift tegen het POL in en stelt dat DSM Graetheide niet nodig zal hebben gezien recente ontwikkelingen binnen het bedrijf en de geplande verkoop van de divisie polymeren.

2001: Provinciale Staten stellen het POL vast conform het voorstel van GS.

 

  • 1999-2007: Terugtocht DSM

1999: DSM stelt de locatie in Geleen ook open voor andere bedrijven. Groen Links concludeert hieruit dat DSM Graetheide dus niet nodig heeft.

1999: De gemeente Born en het Graetheidecomité vragen Provinciale Staten in het nieuwe POL op te nemen dat Graetheide groen blijft. Ook in de gemeenteraden van Stein en Sittard wordt getwijfeld aan de noodzaak om DSM op Graetheide toe te laten.

1999: De meerderheid in Provinciale Staten wil Graetheide groen houden. Alleen de PvdA en de VVD willen DSM er nog laten bouwen. GS wil een beslissing uitstellen tot eind 1999.

1999: Er gaan geruchten dat uit een intern onderzoek van DSM blijkt dat Graetheide niet meer nodig is. DSM weigert het onderzoek openbaar te maken en zegt dat het terrein wel nog nodig is.

2000: DSM zegt Graetheide in 2005 nodig te hebben.

2003: De provincie werkt aan een nota "Visie op het Chemiecluster in Limburg" waarin gekozen wordt voor een modern chemisch centrum op o.a. Graetheide.

2005: De onderzoeksbureaus BVR en Buck Consultants beoordelen op verzoek van GS de noodzaak voor vestiging van DSM op Graetheide. De conclusie is dat DSM het terrein vóór 2020 niet nodig zal hebben en vermoedelijk daarna ook niet meer.

2006: In het nieuwe POL wordt Graetheide opgevoerd als reservelocatie voor chemie met de opmerking dat nog geëvalueerd moet worden of de reservering wel nodig is.

 

Daarna is nooit meer iets over chemische industrie op Graetheide vernomen! Wel zijn er daarna nog veel plannen gemaakt om er andere industrie te vestigen.

 

back f2