Provincie doof voor inspraak.

Het heeft lang geduurd maar eindelijk is men begonnen met nadenken over de inrichting van het gebied ten noorden van Chemelot. Provincie en gemeente hebben de uitgangspunten vastgelegd in een “Speerpuntennotitie” ( zie eerder artikel). De provincie mikt op 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij Chemelot. Nu zijn er 8100, dus 10.000 extra lijkt ons niet realistisch. Op onze vraag waar dat cijfer op gebaseerd is hebben we na 3 maanden nog geen antwoord gekregen. De plannen van Chemelot zelf gaan uit van rond de 3000 arbeidsplaatsen erbij in 2050. De hele Speerpuntennota is een aaneenschakeling van hoogdravende ambtenarentaal met veel woorden als innovatief en excellent. Een voorbeeld; volgens de nota moeten de fietspaden in de toekomst “snel, comfortabel, innovatief en duurzaam” zijn. De nota is in 3 bijeenkomsten met ongeveer 30 mensen uit de omgeving besproken. In de samenvatting van de avond werd de inbreng van het Graetheidecomité volledig doodgezwegen. Op onze vraag aan de voorzitter waarom dat gebeurde was het antwoord: we zullen het in het verslag opnemen. Het beloofde verslag is echter na 3 maanden nog steeds niet klaar. En een verontschuldiging kon er natuurlijk ook niet af.

Maar wat erger is, er werd beloofd de nota aan te passen naar aanleiding van de ingebrachte kritiekpunten van ons en van de andere insprekers. Maar bij de laatste vergadering van de Klankbordgroep Chemelot bleek dat de provincie weigert de nota aan te passen. Terwijl de nota op de website van de provincie staat als "levend document" dus het zou altijd aangepast kunnen worden. Die benaming levend document is toe rap van de site verwijderd. Natuurlijk hoeft de provincie niet alle opmerkingen over te nemen, maar het is dan wel nodig uit te leggen waarom dat niet gebeurt. Die uitleg geeft men ook niet. Op die manier heeft het natuurlijk geen zin om aan dit soort overleg mee te doen.