Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

JAARVERSLAG 2009 Graetheidecomité

In oktober werden we getroffen door het overlijden van Sjang Cremers die sinds de oprichting actief lid van het Graetheidecomité was. Sjang was betrokken bij vele organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardiger samenleving. Op 8 oktober waren we, samen met vele anderen, aanwezig bij de uitvaartdienst in de H. Petruskerk in Sittard. 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bleef in 2009 ongewijzigd. Het bestaat uit Hub Slangen (vz.), Harrie Caanen (vice vz.), Michel Fouraschen (secr.), Roel Matenaar (penningm.), Zef van Bilsen, Dre Cleophas, Harry Geven, Funs Fiddelers, Frans Widdershoven, Lambert Bergers en tot oktober Sjang Cremers. Het comité vergaderde in 2008 acht keer. 

Regiovisie

In januari verscheen de Regiovisie, getiteld “Ruimte voor nieuwe generaties”. Het Graetheidecomité is het op een aantal punten niet eens met deze visie:

-         Bij de plannen wordt van een economische groei uitgegaan die gezien de bevolkingsafname niet realistisch is;

-         Een uitbreiding van de kenniscampus van Chemelot buiten het huidige terrein is niet nodig;

-         Een OPAC op Graetheide en een villawijk in Bramert-noord zijn in strijd met de uitgangspunten van de Regiovisie.

Bij de presentatie van de Regiovisie aan de stakeholders (10-2)  en de conferentie voor de politiek (11-3) werd dit standpunt ook verwoord. Ook werd ons standpunt aan de gemeenteraden toegestuurd. Deze stelden de visie echter praktisch ongewijzigd vast. Dit wil niet zeggen dat hiermee definitief over bovenstaande punten beslist is. Het plan Bramert-noord komt begin 2010 in de inspraakprocedure. Het Graetheidecomité zal haar zienswijze dan wederom kenbaar maken.

Het belangrijkste punt in de Regiovisie is ontwikkelopdracht 1 (Integrale gebiedsontwikkeling Graetheide en omgeving). Hiermee is nog niet begonnen. . Een positief punt is dat Chemelot een groenblauwe ecologische verbindingszone aan de noordzijde van hun geplande industriegebied bespreekbaar vindt. 

OPAC

Met betrekking tot de OPAC is er weinig vooruitgang geweest. In 2009 zou een nota van KEMA verschijnen die meer licht moet werpen op nut en noodzaak van energieopslag, maar die is nog niet verschenen. Dhr. Nijpels, die de OPAC zou moeten promoten, is ermee gestopt. De provincie presenteerde de OPAC-plannen in Den Haag in het kader van de investeringsagenda zonder dat de gemeente hiervan op de hoogte was.

In december heeft GS aan Provinciale Staten bericht dat er een stichting is opgericht die de OPAC moet gaan realiseren. Voorzitter is dhr. Schneiders (directeur DSM Nederland). Eerste taak is het opstellen van een businessplan waarnaar EZ al 2 jaar geleden gevraagd heeft. De  provincie geeft hiervoor 200.000 Euro subsidie. 

Plan Land van Swentibold

Door een achttal organisaties (Milieufederatie, Groene Taille Comité, IVN Born, Natuurmonumenten, Werkgroep Kingbeek, Federatief Verband tegen Ontgrindingen Born, Heemkundevereniging Bicht en het Graetheidecomité) werd een plan opgesteld voor verbetering van natuur en landschap in het gebied tussen Born en de Urmonderbaan. Onderdelen zijn o.a. een ecologische verbinding van het Limbrichterbos naar de Maas en meer agrarisch natuurbeheer rond het Limbrichterbos. Het plan werd naar de gemeenten Sittard-Geleen en Stein gestuurd en besproken met de LLTB. Uit het gesprek met de LLTB kwamen enkele gezamenlijke actiepunten voort.  Een ervan is om de streek, die in de provinciale plannen als stedelijk groen is aangemerkt (er kan dus van alles gebouwd worden) om te zetten naar landbouwgebied. De gemeente Sittard-Geleen heeft niet erg positief op de plannen gereageerd.. 

CO2-opslag

DSM Agro wil CO2 van de ammoniakfabriek op gaan slaan onder het eigen terrein en onder Urmond-oost en Lindenheuvel. Het Graetheidecomité heeft samen met de Milieufederatie een werkgroepje opgericht dat de plannen bestudeert. De groep heeft twee gesprekken met de initiatiefgroep (DSM, GTI, Vito, Senter Novem) gehad en zal begin 2010 met een standpunt komen. 

Web-site

De website is vanaf dec. 2008 in bedrijf. In 2009 is hij enkele weken door storingen eruit geweest. Er waren in 2009 ca 2900 bezoekers. Het aantal pageviews was ongeveer 21.000, dus ongeveer 7 per bezoek. In sept-nov. was het bezoek erg hoog vanwege de aankondiging in weekbladen dat er oude foto’s op stonden (ca 700 bezoekers extra). Relatief veel bezoekers komen niet uit de regio. Ongeveer de helft van de bezoekers komt via Google en zoekt vaak op oude foto’s of historische artikelen. Daarnaast komt OPAC vaak als zoekwoord voor. 

De meest bekeken rubrieken waren oude foto’s (6300 pageviews), OPAC     (2700), historie (1900) en Nieuwe plannen Graetheide (1800).

De meest gelezen artikelen waren: Hoe werkt een OPAC (836 keer), Commentaar op regiovisie (778), 40 jaar touwtrekken om Graetheide (762), Graetheidecomité tegen OPAC (676) en OPAC in de politiek (670). 

Publicaties
21-1 De Limburger/Limburgs Dagblad Comité wil snel besluit Graetheide
18-2 Maas- en Geleenbode Regiovisie: beter is anders
24-2 De Limburger/Limburgs Dagblad Graetheidecomité kraakt regiovisie
4-3 De Limburger/Limburgs Dagblad OPAC is een duur speeltje
4-3 De Trompetter/De Schakel Eigen website Graetheidecomité
18-3 Maas- en Geleenbode Graetheidecomité voert nog steeds strijd voor behoud groen
28-4 L1 TV / Website provincie Limburg Limburg dichterbij, afl. 08: Westelijke Mijnstreek
21-7 De Limburger/Limburgs Dagblad GS te voorbarig met OPAC-plan
30-9 De Trompetter / De Schakel Graetheidecomité ontdekt unieke foto’s
21-10 De Limburger/Limburgs Dagblad Natuurzone tussen bos en Grensmaas / gezamenlijk plan acht organisaties

 

back f2