JAARVERSLAG 2010 Graetheidecomité.  

Bestuurssamenstelling

Het bestuur onderging in 2010 enkele wijzigingen. Harry Geven, Dré Cleophas en Funs Fiddelers stopten als bestuurslid. Vooral Dré en Funs hebben gedurende tientallen jaren een zeer grote bijdrage geleverd aan het comité. Zonder hen zouden we nooit zo ver zijn gekomen.

Twee nieuwe mensen maken deel uit van het bestuur: Willem Brekelmans uit Graetheide en Jan Muijtjens uit Munstergeleen. Het bestuur bestaat nu uit Hub Slangen (vz.), Harrie Caanen (vice vz.), Michel Fouraschen (secr.), Roel Matenaar (penningm.), Zef van Bilsen, Frans Widdershoven, Lambert Bergers, Willem Brekelmans en Jan Muijtjens. Het comité vergaderde in 2010 acht keer. 

OPAC

In 2010 verschenen 2 belangrijke rapporten over de OPAC. De KEMA bestudeerde nut en noodzaak van energieopslag en kwam tot de conclusie dat het weinig nut heeft en voor de energievoorziening de komende 10-20 jaar niet noodzakelijk is.

De door de provincie opgerichte en betaalde Stichting OPAC onder leiding van DSM-directeur Schneiders en oud-burgemeester Mans ziet wel mogelijkheden voor een OPAC. Hun rapport is echter verre van objectief. Onder zeer gunstige aannamen berekenen ze dat een OPAC 20 miljoen winst per jaar kan maken. Bij een investering van 2 miljard is dat natuurlijk veel te weinig om voor de industrie interessant te zijn.

Het Graetheidecomité voerde gesprekken met de provincie (gedeputeerde Kersten en ambtenaren), met Sogecom (initiatiefnemer OPAC), met oud-minister Veerman (die korte tijd adviseur voor de OPAC was) en met de heer Schneiders. Ook werd een “promotie-bijeenkomst” in Den Haag bijgewoond, waar de provincie het plan voor OPAC presenteerde. Hier bleek dat er landelijk nog weinig enthousiasme voor is.

Een commissie van Provinciale Staten sprak twee keer uitvoerig over de OPAC. Behalve het CDA is nu ook de VVD voorstander van het project. Eerder noemde de VVD de OPAC een mega-blunder. De PvdA twijfelt nog. GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP zijn tegen. Het Graetheidecomité maakte bij één van de vergaderingen gebruik van het spreekrecht voor burgers. 

CO2-opslag

DSM Agro wil CO2 van de ammoniakfabrieken op gaan slaan onder het eigen terrein en onder Urmond-oost en Lindenheuvel. Het Graetheidecomité heeft samen met de Milieufederatie twee gesprekken met de initiatiefgroep (DSM, GTI, Vito, Senter Novem) gehad. De conclusie, die begin 2010 gepubliceerd werd, is dat opslag van CO2 in lege gasvelden veel makkelijker en beter is dan opslag in kolen- en steenlagen in Limburg. Een uitgelekte communicatienota van het projectteam, waarin de buurtbewoners als “vijanden” werden betiteld (en het Graetheidecomité als coalitiegenoot) deed het project ook geen goed. Een meningsverschil tussen DSM en het ministerie over subsidie was aanleiding om het project tijdelijk te stoppen. Uiteindelijk lijkt het initiatief doodgebloed, maar DSM zegt er nog wel iets in te zien. Het Graetheidecomité heeft de minister gevraagd het project officieel te stoppen (net als met het project in Barendrecht is gebeurd). 

Bramert-noord

De gemeente Stein wil in het buitengebied ten noorden van Urmond (tussen kanaal en A2) een nieuwe woonwijk voor 400 woningen realiseren (Bramert-noord). Men gaat hiermee in tegen alle provinciale en regionale ontwikkelingen (POL, Regiovisie, Woonvisie). Vanwege de verwachte bevolkingskrimp is het plan niet realistisch en is het niet nodig nog meer schaarse natuur op te offeren. Het Graetheidecomité stuurde een zienswijze naar de gemeenteraad. Die keurde echter unaniem het plan goed. Het Graetheidecomité is daarom in beroep gegaan bij de Raad van State.

Dierenwelzijnscentrum

Dierenbescherming wil een “dierenwelzijncentrum” oprichten en heeft, samen met de gemeente Sittard-Geleen voor een locatie tegenover kasteel Limbricht gekozen. Driekwart van de bewoners van Limbricht is tegen. Ook een aantal organisaties vindt de locatie ongeschikt. Het Graetheidecomité heeft samen met het IVN Born en de Limburgse Milieufederatie geprotesteerd bij de gemeente. Inmiddels heeft deze besloten naar een betere locatie te zoeken.

Vrienden van Graetheide

Medio 2010 werd besloten om een vereniging “Vrienden van Graetheide”op te richten met het doel om geïnteresseerden meer bij het Graetheidecomité te betrekken en om aan overheden duidelijk te kunnen maken dat het comité ook draagvlak in de omgeving heeft. Eind 2010 waren er 342 leden.  Door middel van nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden. Er verschenen 5 nieuwsbrieven. 

Web-site

De website had in 2010 3970 bezoekers (in 2009 ca 2900). Het aantal pageviews was meer dan 30.000 (21.000 in 2009), dus bijna 8 per bezoek. Ongeveer 65 % van de bezoekers komt via Google en zoekt vaak op oude foto’s of historische artikelen. Daarnaast komen OPAC en de gemeenteraadsverkiezingen vaak als zoekwoord voor.

De meest bekeken rubrieken waren  OPAC    (4675 pageviews), Graetheide in de politiek (ca 4000), oude foto’s (3490) en historie (3127). 

Graetheidecomité in de pers

 

18-1

L1 radio

Graetheidecomité tegen CO2-opslag

18-1

Persbericht ANP

Graetheidecomité tegen CO2-opslag

22-1

De Limburger/Limburgs Dagblad

CO2-opslag bij DSM weinig zinvol

9-2

De Limburger/Limburgs Dagblad

Stein kleurt rood als het om groen gaat

19-2

L1 radio

Graetheidecomité tegen Bramert-noord

23-2

De Limburger/Limburgs Dagblad

Verzet tegen villa’s in groen

3-3

De Schakel

Graetheidecomité tegen Bramert-noord

Mrt

Limburgs Milieu

CO2-opslag bij DSM weinig zinvol

9-4

L1 radio / L1 TV

KEMA-rapport OPAC

27-5

De Limburger/Limburgs Dagblad

Comité verheugd, maar niet verrast

11-6

De Limburger/Limburgs Dagblad

Verzet tegen Bramert-noord

2-9

De Limburger/Limburgs Dagblad

“Graetheide” naar Raad van State

29-9

Trompetter/ Schakel/Aktueel in Born

Word “Vriend van Graetheide”

Okt.

Limburgs Milieu

Graetheidecomité in beroep tegen Bramert

29-11

L1 radio

Commentaar op rapport Stichting OPAC

 

 

 

 back f2