JAARVERSLAG 2012 Graetheide Comité

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bleef ongewijzigd en bestaat nu uit Hub Slangen (vz.), Harrie Caanen (vice vz.), Michel Fouraschen (secr.), Willem Brekelmans (penningm.), Zef van Bilsen, Frans Widdershoven, Lambert Bergers en Jan Muijtjens. Het comité vergaderde in 2010 zeven keer.

OPAC

In 2012 was er weinig vooruitgang met het project OPAC (ondergrondse energieopslag). De door gedeputeerde van der Broeck (CDA) in 2011 aangezette studies zijn nog niet klaar (althans niet publiekelijk gemaakt). De studies gingen om drie vragen: heeft een OPAC zin, kan het in Limburg en willen bedrijven meebetalen?

Nadat medio 2012 een nieuw college van Gedeputeerde Staten aantrad kwam de OPAC weer onder verantwoordelijkheid van Kersten (PvdA). Het bovengrondse bassin zou nog altijd op Graetheide moeten komen, voor het ondergrondse deel denkt men nu aan Chemelot. Het zuidelijk deel van Chemelot ligt net binnen het gebied dat door TNO is aangegeven als meest kansrijk. Men heeft de minister in Den Haag gevraagd om de boringen mee te betalen (8 miljoen Euro), maar die weigert dit tot nu toe. Twee bedrijven gingen mee naar Den Haag om de minister te overtuigen: Hochtief en EDF. Hochtief is een Duits bedrijf, gespecialiseerd in tunnelbouw. Voor hen zou het ondergrondse deel een prachtige klus zijn. EDF is een Franse elektriciteitsproducent. Het is de grootste in de wereld op het gebied van kernenergie. Voor kerncentrales is het erg voordelig als ze ‘s nachts energie kunnen opslaan. Provinciale Staten zal moeten beslissen over de verdere gang van zaken.

Bramert-noord

Het beroep van het Graetheide Comité tegen de bouw van 400 woningen in het groene buitengebied werd door de Raad van State afgewezen. De raad oordeelt dat voldoende zeker is dat de noodzakelijke sloop van woningen ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.

Op schriftelijke vragen van het Graetheidecomité antwoordt de gemeente dat aan de door de Regio gestelde eisen nog niet voldaan is. Er moet nog een woningmarktanalyse voor Bramert-noord gemaakt worden. Die zou in september klaar moeten zijn, maar is nog niet gepubliceerd. Verder antwoordt de gemeente dat het volgens het POL vereiste woningbouwprogramma 2011-2015 nog niet klaar is.

In september stelt de gemeenteraad het exploitatieplan voor Bramert-noord vast. Het Graetheidecomité had bezwaar gemaakt omdat de kosten van de sloop van woningen niet in het plan zijn meegenomen. De gemeente stelde in een reactie dat die kosten niet zijn meegenomen omdat nog onbekend is hoe hoog die zijn en wie dat betaalt. De gemeenteraad keurde het exploitatieplan toch goed, ondanks het feit dat men dus niet weet wat het allemaal gaat kosten. In haar antwoord op ons bezwaar stelt de gemeente dat de sloop van woningen voor de eerste fase van Bramert-noord al geregeld is. Dit was aanleiding om in het kader van de Wob een gedetailleerde opgave te vragen van de gerealiseerde woningen sinds 2010 en een overzicht van de te slopen panden. Deze vragen zullen begin 2013 beantwoord moeten worden.

Een positieve ontwikkeling is dat de provincie in de toekomst de gemeenten gaat dwingen zich aan de afspraken mbt woningbouw te houden.

De gemeente wil verder in het gebied een aantal woningen voor Sinti bouwen. Na consultatie van de omwonenden heeft het Graetheidecomité in een brief een aantal randvoorwaarden geformuleerd.

Bestemmingsplan “Buitengebied Born-Geleen”

De gemeente Sittard-Geleen heeft een voorontwerp voor het bestemmingsplan “Buitengebied Geleen-Born” ter inzage gelegd. Dit omvat het open gebied van Graetheide ten noorden van de Urmonderbaan. De gemeente handhaaft voor het hele gebied de bestemmingen agrarisch en natuur. In de toelichting worden goede ideeën ontvouwd voor verbeteringen in het gebied, maar daar is in het bestemmingsplan niets van terug te vinden. Het Graetheidecomité heeft een reactie naar de gemeente gestuurd met de vraag om maatregelen in het bestemmingsplan op te nemen die natuur en landschap versterken.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) (

De provincie werkt aan een nieuw POL dat in 2013 vastgesteld moet worden. Het voor ons belangrijke punt is of ze nu eindelijk de politieke moed hebben om de handhaving van het Graetheideterrein (200 ha) als potentieel industrieterrein en de mogelijke reservering van de Lexhy (100 ha) te schrappen. Het veertigjarige “slot”op Graetheide moet er wat ons betreft van af! Verder is van belang of de provincie haar zeggenschap over woningbouw wil vergroten. Het Graetheidecomité heeft haar standpunten schriftelijk ingebracht en enkele vergaderingen over het POL bijgewoond.

Dierenbeschermingscentrum Born

De begeleidingsgroep voor het ontwerp van het dierencentrum in Born vergaderde 5 keer. Met name de invloed van het centrum op de omgeving werd besproken. Het geheel is voor het Graetheidecomité gezien de afgesproken compensaties, aanvaardbaar.

Vrienden van Graetheide

Het aantal “Vrienden van Graetheide bedroeg eind van het jaar 535 (eind 2011 waren dit er 502; eind 2010: 342). Medio 2010 werd “Vrienden van Graetheide”opgericht om geïnteresseerden meer bij het Graetheidecomité te betrekken en om aan overheden duidelijk te kunnen maken dat het comité ook draagvlak in de omgeving heeft. Door middel van nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden. Er verschenen 4 nieuwsbrieven.

Website

Totale aantal bezoekers in 2012: 6565 (2011: 5660; 2010: 3970; 2009: 2900). Ongeveer 30 % van de bezoekers is afkomstig uit de Westelijke Mijnstreek. Zo’n 10% blijft meer dan 20 minuten op de site. Van de artikelen die gelezen worden zijn 20 % artikelen over activiteiten van het comité en 80 % historische artikelen en foto’s. Veel van de oudere artikelen worden weinig gelezen.

Sinds november 2011 is het comité ook op Twitter; het aantal volgers is echter nog laag. Ons Twitter account is @GraetheideGroen

ANBI

De belastingdienst heeft een uitvoerige controle gehouden en op grond hiervan de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gehandhaafd.

Archief

Het archief van het comité vanaf de beginjaren t/m 2007 ligt ongesorteerd bij het Stadsarchief in Born. Een werkgroepje van 4 bestuursleden heeft vele maandagmiddagen besteed aan het sorteren en archiveren van de documenten. In 2013 wordt dit afgerond. Het Graetheide archief wordt dan met een openbare inventaris overgedragen naar het Regionaal Historisch Centrum in Sittard. Op basis van in de archieven aangetroffen zaken is er inmiddels een artikel op onze website verschenen over de plannen van begin jaren zeventig om een olieraffinaderij van Shell/DSM te bouwen op het Graetheideterrein. 

Graetheide in de pers

7-1

Aktueel in Born

Graetheidecomité heeft 500 leden

21-1

De Limburger/Limburgs Dagblad

Twijfels coalitie over energieplan

31-1

De Limburger/Limburgs Dagblad

Investeerder OPAC-onderzoek

23-2

De Limburger/Limburgs Dagblad

Bouw in Bramert-noord mag

20-3

De Limburger/Limburgs Dagblad

OPAC verspilde energie

maart

Limburgs Milieu

Nieuwe studies OPAC

20-7

De Limburger/Limburgs Dagblad

Peiling woonbehoefte buurt Bramert-noord

1-9

De Limburger/Limburgs Dagblad

Raad: Sinti naar Bramert-noord

11-10

De Limburger/Limburgs Dagblad

Project Bramert-noord omstreden

30-11

De Limburger/Limburgs Dagblad

Conflict rond opslag energie

30-11

De Limburger/Limburgs Dagblad

De slag om stroomopslag

 

back f2