Verplichte gegevens ANBI

Omdat het Graetheidecomité door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn we verplicht de volgende gegevens op de website te vermelden.

RSIN/fiscaal nummer 813637545

Beleidsplan en beloningsbeleid.

Doelstelling

De doelstelling van het Graetheide Comité is het behouden en verbeteren van de natuurwaarden, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna en de milieukwaliteit van het Graetheidegebied gelegen in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein.

Werkzaamheden

 • - Verzamelen en beoordelen van plannen van de overheid, industrie en andere organisaties die relevant zijn voor de onwikkeling van het gebied.

 • - Overleg met overheid (provincie, gemeenten), politieke partijen en andere betrokken partijen. Het comité neemt daartoe deel aan overleggroepen zoals de Regiovisie WM, de A2-verbreding, de OPAC, de herziening van het POL enz.

 • - Beïnvloeding van het beleid via inspraakmogelijkheden bij gemeenteraden en Provinciale Staten en gerechtelijke procedures o.a. bij de Raad van State.

 • - Het uitwerken van voorstellen voor verbetering van de natuurwaarden, dit zoveel mogelijk samen met verwante organisaties.

 • - Informeren van de bevolking via de website, via nieuwsbrieven aan de “Vrienden van Graetheide” , via de pers en via openbare bijeenkomsten.

 • - Het verbeteren van het imago van Graetheide door middel van publikaties over de historie en historische en actuele foto’s op de web-site van het comité.

 • - Overleg met verwante organisaties als IVN, Natuurmonumenten en SML

Fondsenwerving

De inkomsten van het comité bestaan uit

 • - giften van instellingen (Neutelingsstichting, SML),

 • - giften van bestuursleden van het comité,

 • - giften van particulieren.

Indien nodig kunnen extra inkomsten gegenereerd worden door b.v. verkoop van kalenders. De leden van “Vrienden van Graetheide” betalen geen vaste contributie maar zullen om een bijdrage gevraagd worden als de financiële situatie daarom vraagt. Indien het comité niet aan aangegane financiële verplichtingen kan voldoen zijn de bestuursleden verplicht tot een bijdrage.

Besteding gelden.

De inkomsten van het comité worden volledig besteed aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. Dit houdt o.a. de volgende bestedingen in:

 • - Bestuurskosten.

Hieronder vallen administriekosten, reiskosten e.d. Bestuursleden krijgen alle kosten vergoed die ze in opdracht van het comité maken. De reiskosten worden vergoed voorzover het reizen over een grotere afstand dan 10 km enkele reis betreft. Bestuursleden die in een jaar meer dan 100 uur aan activiteiten voor het comité besteden hebben recht op een vrijwilligersvergoeding. Het bestuur moet het urenoverzicht goedkeuren.

 • - Lidmaatschappen (KvK, SML)

 • - Kosten web-site

 • - Kosten voorlichtings- en informatiebijeenkomsten, folders enz.

 • - Juridische kosten, waaronder griffierechten en kosten voor juridisch advies.

Opheffing Graetheide Comité

Bij opheffing van het comité worden de resterende geldmiddelen naar keuze van het bestuur geschonken aan een of meerdere van de volgende instellingen:

 • - Stichting Milieufederatie Limburg

 • - Neutelingsstichting

 • - Stichting Rosa Lima Sittard

Opgemaakt en goedgekeurd te Graetheide, d.d. 16 oktober 2012

 

Overige gegevens

De contactgegevens zijn hier te vinden.

De doelstelling, de jaarverslagen (met de namen van de bestuursleden) en de financiële verslagen vindt u hier.,

 back f2