Afdrukken

Verplichte gegevens ANBI

Omdat het Graetheidecomité door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn we verplicht de volgende gegevens op de website te vermelden.

RSIN/fiscaal nummer 813637545

Beleidsplan en beloningsbeleid.

Doelstelling

De doelstelling van het Graetheide Comité is het behouden en verbeteren van de natuurwaarden, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna en de milieukwaliteit van het Graetheidegebied gelegen in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein.

Werkzaamheden

Fondsenwerving

De inkomsten van het comité bestaan uit

Indien nodig kunnen extra inkomsten gegenereerd worden door b.v. verkoop van kalenders. De leden van “Vrienden van Graetheide” betalen geen vaste contributie maar zullen om een bijdrage gevraagd worden als de financiële situatie daarom vraagt. Indien het comité niet aan aangegane financiële verplichtingen kan voldoen zijn de bestuursleden verplicht tot een bijdrage.

Besteding gelden.

De inkomsten van het comité worden volledig besteed aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. Dit houdt o.a. de volgende bestedingen in:

Hieronder vallen administriekosten, reiskosten e.d. Bestuursleden krijgen alle kosten vergoed die ze in opdracht van het comité maken. De reiskosten worden vergoed voorzover het reizen over een grotere afstand dan 10 km enkele reis betreft. Bestuursleden die in een jaar meer dan 100 uur aan activiteiten voor het comité besteden hebben recht op een vrijwilligersvergoeding. Het bestuur moet het urenoverzicht goedkeuren.

Opheffing Graetheide Comité

Bij opheffing van het comité worden de resterende geldmiddelen naar keuze van het bestuur geschonken aan een of meerdere van de volgende instellingen:

Opgemaakt en goedgekeurd te Graetheide, d.d. 16 oktober 2012

 

Overige gegevens

De contactgegevens zijn hier te vinden.

De doelstelling, de jaarverslagen (met de namen van de bestuursleden) en de financiële verslagen vindt u hier.,

 back f2