JAARVERSLAG 2013 Graetheide Comité

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bleef ongewijzigd en bestaat nu uit Hub Slangen (vz.), Harrie Caanen (vice vz.), Michel Fouraschen (secr.), Willem Brekelmans (penningm.), Zef van Bilsen, Frans Widdershoven, Lambert Bergers en Jan Muijtjens. Het comité vergaderde in 2010 zes keer. Omdat veel zaken via e-mail geregeld worden is het aantal vergaderingen  lager dan voorgaande jaren.

Provincie schrapt industrieterrein Graetheide!

Op 1 november publiceerde de provincie het concept Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). In dit plan, dat nog door Provinciale Staten goedgekeurd moet worden, wordt het Graetheideterrein geschrapt als potentieel industrieterrein. Verder onderzoek moet uitwijzen of er op de Lexhy nog terrein gereserveerd moet worden voor eventuele uitbreiding van de Chemelot-campus. Bij deze studie, die onder regie van de gemeente Sittard-Geleen wordt uitgevoerd, is het Graetheidecomité betrokken. Het Graetheidecomité heeft een drietal provinciale bijeenkomsten over het POL bijgewoond.

Bramert-noord

Het Graetheidecomité gaf bij de Raadscommissie haar mening over het exploitatieplan Bramert-noord. Net als bij de Raad van State beweerde de gemeente in het exploitatieplan  dat de sloop van woningen voor de eerste fase al geregeld was. Maar men wilde niet zeggen hoe en de raadsleden vroegen er niet naar. Het Graetheidecomité heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) gevraagd om de gegevens over bouw en sloop in de gemeente vanaf 2010 te verstrekken. Bovendien wilden we inzage in een onderzoek naar de woonbehoefte in Bramert-noord dat in 2012 is uitgevoerd. De gemeente weigerde dit.  Het Graetheidecomité heeft tegen deze weigering bezwaar gemaakt. Voordat de Commissie Bezwaar en Beroep een uitspraak kon doen kwam de gemeente echter terug op haar weigering. Na twee gesprekken met de wethouder en enkele ambtenaren hebben we nu de gegevens over 2010 en 2011 gekregen. En de belofte dat de rest in september zou komen. Via de krant heeft de gemeente toegegeven dat het niet waar is dat de sloop voor Bramert-noord al geregeld is. Mede door die leugen is door de Raad van State het bestemmingplan, waartegen wij in beroep waren gegaan, goedgekeurd! Als de gemeente het spel eerlijk gespeeld had zou het bestemmingsplan hoogstwaarschijnlijk door de Raad van State afgekeurd zijn. Toen in september de beloofde gegevens niet kwamen is weer een Wob-procedure gestart. De gemeente beweert nu geen overzicht te hebben van de bouw en sloop van woningen! En de resultaten van het onderzoek naar de woonbehoefte zullen we begin 2014 krijgen. Een belangrijk punt is dat de provincie vanaf 1 juli gaat beslissen welke woningbouwplannen nog door kunnen gaan. De provincie stelt een aantal strenge voorwaarden, o.a. dat voordat er gebouwd wordt eerst de sloop keihard geregeld moet zijn. Verder stelt de provincie nog een groot aantal eisen aan nieuwbouwprojecten.

Ondergrondse energieopslag (OPAC)

Op 7 maart had het Graetheidecomité een gesprek met het provinciebestuur (gedeputeerde Kersten) over de voortgang van de OPAC. Het ministerie van EZ heeft officieel laten weten niet mee te betalen aan proefboringen. De bedrijven die erbij betrokken zijn (de Duitse tunnelbouwer HochTief en de Franse elektriciteitsproducent EDF) willen daarom ook niet verder met het project. Zonder instemming van het ministerie kan het project niet doorgaan.  Overigens deelde Kersten mee dat als de OPAC ooit toch door zou gaan deze niet op Graetheide zal komen. Het verzet van de bevolking is daar te groot zei hij. Het OPAC-project heeft de provincie 750.000 Euro gekost. Hierbij zijn de kosten van de ambtenaren niet meegerekend; het is alleen het bedrag dat aan anderen uitbetaald is. Vanaf het begin in 2008 was duidelijk dat het ministerie niet mee zou werken en ook was duidelijk dat Graetheide ongeschikt was voor een OPAC. Dat dan toch zoveel gemeenschapsgeld hieraan is uitgegeven is droevig.

Bestemmingsplan buitengebied Geleen-Born

De gemeente Sittard-Geleen heeft het bestemmingsplan voor het buitengebied ten noorden van Geleen vernieuwd. De terreinen die in bezit van DSM zijn (Graetheide en de Lexhy) blijven bestemd als agrarisch en natuurgebied. In de toelichting bij het bestemmingsplan wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van het hele gebied. Geconstateerd wordt dat de recreatieve voorzieningen te weinig samenhangend zijn. Er wordt gepleit voor aanleg van nieuw bos, (kleinschalige) landschapselementen en bomenrijen, een fijnmaziger ecologisch verbindingspatroon, ecologische randen rond de kernen en aanleg van nieuwe paden en wegen als onderdeel van recreatieve netwerken. In het bestemmingsplan zelf komt hiervan echter niets terug. Het Graetheidecomité heeft een inspraakreactie naar de gemeente gestuurd. Hierin vragen we om deze plannen verder uit te werken. Ook pleiten we voor een ecologische verbindingszone tussen Grasbroek en de bronnen van de Kingbeek. En we vragen de gemeente om DSM te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de omgeving. Het bosgebied bij de Lexhy zou b.v. toegankelijk gemaakt kunnen worden en de eentonige groenstroken langs de Bergerweg zouden vervangen kunnen worden door natuurlijker begroeiing. De gemeente heeft met onze opmerkingen echter niets gedaan. In het voorontwerp van het plan stond de zin “dat naar mening van alle betrokken partijen het Graetheidegebied als bedrijventerrein niet meer nodig is”. Chemelot wilde deze zin geschrapt zien en ze kregen hun zin wel!

Veiligheid bij transport van gevaarlijke stoffen

Het Graetheidecomité had samen met de Milieufederatie twee gesprekken met Sitech (Chemelot) over de veiligheid van een geplande ammoniakleiding tussen Chemelot en de haven Stein. Uitvoerige studie van de gemaakte risico-analyse wees uit dat Chemelot aan alle verplichtingen voldoet. Dat betekent echter niet dat in geval van een breuk in de leiding er geen gevaar voor de omgeving is. Integendeel, tot op een kilometer afstand kunnen doden vallen. Wettelijk wordt dit risico echter geaccepteerd. Het comité hield zich ook bezig met de nafta-lekkage nabij het dorp Graetheide. Dit lek was ontstaan doordat er in de leiding geboord was.

Rabobank Clubkas Campagne

Het Graetheidecomité mocht voor het eerst meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dit heeft het bedrag van € 411,71 opgebracht. Vanwege advertentiekosten is de netto opbrengst echter lager.

Vrienden van Graetheide

Het aantal “Vrienden van Graetheide bedroeg eind van het jaar 545. Medio 2010 werd “Vrienden van Graetheide”opgericht om geïnteresseerden meer bij het Graetheidecomité te betrekken en om aan overheden duidelijk te kunnen maken dat het comité ook draagvlak in de omgeving heeft. Door middel van 4 nieuwsbrieven werden de leden op de hoogte gehouden.

Website

In 2013 werd het CMS (beheerssysteem) van de website geupdate (van Joomla 1.5 naar 2.5). Door de overgang op zoekmachinevriendelijke URL's was de vindbaarheid van de website via Google gedurende enkele maanden zeer slecht. Het totale aantal bezoekers was daardoor in 2013 met 5600 erg laag (2012: 6565). Eind van het jaar zat het aantal bezoekers weer op het oude niveau van 500-600 per maand. Hiervan blijven er ongeveer 40 meer dan een uur op de site. Sinds november 2011 is het comité ook op Twitter; het aantal volgers is met 42 nog laag.

Archief

Een werkgroepje van 4 bestuursleden heeft weer vele maandagmiddagen besteed aan het sorteren en archiveren van de documenten in het archief. In 2014 wordt dit afgerond. Het Graetheide archief wordt dan met een openbare inventaris overgedragen naar het Regionaal Historisch Centrum in Sittard. Het archief vanaf 2008 zal digitaal opgeslagen worden op SkyDrive.

Perspublicaties over Graetheide.

De aandacht van de Limburgse kranten voor Graetheide was teleurstellend, enkele uitzonderingen daargelaten. Aan het feit dat de provincie na 40 jaar overweegt om Graetheide als industrieterrein te schrappen werd slechts een heel klein artikeltje besteed en dat pas na enkele boze mailtjes van het Graetheidecomité. De OPAC kreeg wel veel aandacht in de krant. L1 TV had meer aandacht voor Graetheide; twee keer werd in het nieuws uitvoerig bericht gedaan.

 

4 jan

De Limburger/Limburgs Dagblad

Graetheide wil inzicht in sloopcijfers

12 jan

De Limburger/Limburgs Dagblad

Op herhaling met Graetheide

19 febr

De Limburger/Limburgs Dagblad

Graetheidecomité in clinch met gemeente

20 mrt

De Limburger/Limburgs Dagblad

Geen steun OPAC

22 mrt

De Limburger/Limburgs Dagblad

OPAC (commentaar)

7 juni

L1 TV

Geen geld provincie naar groen Campus

9 juni

De Limburger/Limburgs Dagblad

Geen geld provincie naar groen Campus

okt.

Limburgs Milieu

Geld voor natuur gaat naar Chemelot

7 okt

De Limburger/Limburgs Dagblad

Veiligheid moet beter

3 nov

L1 TV

Graetheide wordt mogelijk geen industrieterrein

4 nov

Start radio

Graetheide geen industrieterrein

13 nov

De Limburger/Limburgs Dagblad

Provincie schrapt Graetheide als reserveterrein

16 nov

De Limburger/Limburgs Dagblad

OPAC: over zelfhulp en stroominfarct

dec

Limburgs Milieu

Graetheide geschrapt als industrieterrein in ontwerp-POL

 back f2