JAARVERSLAG 2015 Graetheide Comité

In het jaar 2015 waren de belangrijkste zaken de Structuurvisie Chemelot, die onder leiding van de gemeente Sittard-Geleen wordt opgesteld en de bouw van 6 woningen en een optochtloods in Bramert-noord. Beide onderwerpen moeten in 2016 afgerond worden. Belangrijk voor 2016 is verder het 40-jarig bestaan van het comité.

Bestuurssamenstelling

Michel Fouraschen nam om persoonlijke redenen afscheid van het comité. Een nieuw bestuurslid werd gevonden in Maurice van der Vorst uit Einighausen. Het bestuur bestaat nu uit Hub Slangen (vz.), Harrie Caanen (vice vz.), Willem Brekelmans (penningm.), Zef van Bilsen, Frans Widdershoven, Lambert Bergers en Jan Muijtjens en Maurice van der Vorst. Het comité vergaderde in 2015 6 keer

Structuurvisie Chemelot e.o.

De gemeente Sittard-Geleen, die verantwoordelijk is voor het opstellen van de visie, heeft besloten “van binnen naar buiten” te werken. Dat wil zeggen dat eerst de plannen en wensen van Chemelot duidelijk moeten zijn en dat op basis daarvan de omgevingsvisie gemaakt wordt. Er is een stuurgroep opgericht bestaande uit de gemeente (wethouder Meekels), de provincie (gedeputeerde van de Broek), Chemelot-campus en Industrial Park Chemelot. Een “Pressurecooker-groep” moest voor het einde van 2015 met een plan komen, maar slaagde hierin niet. Het Graetheidecomité werd door de gemeente twee keer bijgepraat over de stand van zaken. Volgens elders verkregen informatie zou onderdeel van de plannen zijn het verleggen van de op- en afritten van de A2 in Urmond in noordelijke richting om zo meer plaats te maken voor een representatieve toegang tot het Chemelot-terrein en om het gebied de Lexhy aan te sluiten bij Chemelot. Na onze publicaties hierover verklaarde de gemeenteraad van Stein unaniem tegen deze verplaatsing te zijn, terwijl B&W van Sittard-Geleen vanwege de verkeersveiligheid op de A2 verklaarden voorstander te zijn. In december liet GS aan Provinciale Staten weten dat de Chemelot-partijen pas in het eerste kwartaal 2016 met hun visie komen. Die visie is volgens GS de eerste stap om te komen tot een integrale gebiedsvisie als onderdeel van het uitwerkingsproces van het POL. Het oorspronkelijk voor DSM bedoelde terrein ten noorden van de Bergerweg lijkt steeds meer van de baan te zijn.

Ondergrondse energieopslag (OPAC)

In oktober deelde GS aan Provinciale Staten mee dat het project OPAC definitief gestopt wordt omdat de rijksoverheid geen nut ziet in grootschalige opslag van elektriciteit. Over dit project is vele jaren door de provincie gestudeerd en is subsidie verleend aan de initiatiefnemer Sogecom. De provincie stelt het project weer op te pakken als private investeerders substantieel financieel bijdragen. De provincie heeft aan het project € 750.000 uitgegeven (de uren van de ambtenaren niet meegerekend).

Bramert-noord

Bij de gemeenteraad zijn 31 zienswijzen tegen het plan voor Sinti-woningen in Bramert-noord ingediend (door omwonenden, de LLTB en het Graetheidecomité). En de Limburgse kranten hielden een meningspeiling hierover. Van de 210 deelnemers vond 85 % dat dit niet in Bramert-noord moet en dat er een andere locatie gezocht moet worden. De LLTB heeft bij de RvS bezwaar gemaakt tegen de plannen. Het Graetheidecomité heeft geen bezwaar gemaakt omdat de kans van slagen te klein leek. Echter, de RvS is is van mening dat de woningen in het buitengebied liggen, als de bouw van 350 woningen in Bramert-noord niet zou doorgaan. De gemeente moet beargumenteren dat de woningen dan toch daar moeten komen. In februari heeft het Graetheidecomité met de gemeente Stein gesproken over de bouw van een optochtloods in het open gebied langs de Bergerweg. Nadat het comité liet weten met alle middelen die locatie te willen verhinderen heeft de gemeente naar alternatieven gezocht. Het door ons aangedragen alternatief naast de varkensboerderij aan de Bergerweg vond men niet aanvaardbaar vanwege de stankcirkel van de varkens (die echter niet geldt voor kortdurende werkzaamheden). De keuze van B&W is nu gevallen op een locatie in het buitengebied aan de Louisegroeveweg. De gemeenteraad beslist in 2016 of ze ontheffing geeft van het daar geldende bestemmingsplan.  

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank clubkas campagne leverde € 429,40 op (in 2014 € 478,75; in 2013 € 411,71). Het aantal stemmen was 113. In 2014 was dat 145, in 2013 108. In 2014 lag het aantal stemmen hoog vanwege de toen actuele situatie Bramert-noord.

Publiciteit

Het aantal “Vrienden van Graetheide” bedroeg eind van het jaar 565  Medio 2010 werd “Vrienden van Graetheide”opgericht om geïnteresseerden meer bij het Graetheidecomité te betrekken en om aan overheden duidelijk te kunnen maken dat het comité ook draagvlak in de omgeving heeft. Door middel van twee nieuwsbrieven werden de leden op de hoogte gehouden.

Het totale aantal bezoekers aan de website was 5341 in 2015. Het ligt al enkele jaren rond 6000 per jaar. Het aantal page-views bedroeg 13657. Het totaal aantal bezoekers sinds de start van de website bedraagt ongeveer 36.500. Sinds november 2011 is het comité ook op Twitter; het aantal volgers is nu 90 (eind 2014 was dit 62.)

Een lezing over 40 jaar Graetheidecomité werd gehouden bij het Regionaal Historisch Centrum in Sittard ter gelegenheid van de open dag voor de archieven.

Artikelen in de pers over Graetheide 
januari Limburgs Milieu Graetheide niet langer reserve-industrieterrein
7 april      De Limburger/Limburgs Dagblad    Discussie over locatie optochthal
8 april De Limburger/Limburgs Dagblad Stein blijft bij geplande locatie optochthal
30 sept De Limburger/Limburgs Dagblad Zorgen om plan Chemelot op de Lexhy
11 nov De Limburger/Limburgs Dagblad Stein wijst verplaatsen oprit A2 bij Urmond af
14 dec De Limburger/Limburgs Dagblad Optochthal Bergerweg van de baan
19 dec De Limburger/Limburgs Dagblad Verhuizing Sinti gezinnen onzeker