Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2016 Graetheide Comité

Op 13 mei vierde het Graetheidecomité het 40-jarig bestaan in het MFC in Berg a/d Maas. Zef van Bilsen, die vanaf de oprichting bestuurslid is, kreeg door burgemeester Cox van Sittard-Geleen de speld van verdienste uitgereikt voor zijn inzet voor het comité en voor het IVN in Born. Verder waren er toespraken door wethouder Meekels en Hans Heijnen, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Limburg. Jan Muijtjens presenteerde een overzicht van de activiteiten gedurende die 40 jaar en de Kerkraadse zanger Jack Vinders gaf een geslaagd optreden voor de ca 80 aanwezigen. Het bestuur had 5 reguliere vergaderingen enkwam nog enkele malen extra bij elkaar voor de voorbereiding van het jubileum. De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd.

Structuurvisie Chemelot e.o.

Het belangrijkste onderwerp in het jaar 2016 was de Structuurvisie Chemelot, die onder leiding van de gemeente Sittard-Geleen wordt opgesteld. In mei publiceerde Chemelot de “Visie Chemelot 2015”. Hierin zijn de wensen van Chemelot voor de toekomst opgenomen. Dit zijn: 1. Men wil op Chemelot en in de buurt (Graetheide) duurzame energie opwekken. Genoemd worden windmolens, zonnepanelen en biogas. 2. Na 2023 wil men de Chemelot-campus uitbreiden aan de noordkant van de Urmonderbaan (terrein de Lexhy). 3. De op- en afritten van de A2 in Urmond moeten in noordelijke richting verplaatst worden.

Op 15 juni had het comité een gesprek met de directeuren van Chemelot en OCI, waaruit bleek dat Chemelot niet van plan is zelf energie op te wekken. Men wil duurzame energie inkopen; in oktober tekende DSM een contract om 90 Gwh af te nemen van een windenergiepark op zee bij Zeeland. Windmolens op Graetheide blijft een optie, maar dat zou door een ander bedrijf gerealiseerd moeten worden. Het Graetheidecomité had daarnaast een gesprek met GS (dhr. Prevoo) over de mogelijkheden van windmolens op Graetheide. Overigens verklaarde B&W van Sittard-Geleen zich in 2014 tegen windmolens op Graetheide.

Als volgende stap om te komen tot een integrale gebiedsvisie is het bureau Buck Consultants begonnen met een analyse en onderbouwing van de plannen en een enventarisatie van de mogelijke locaties. Van de voortgang van de sudie is in een klankbordgroep (waarin behalve het Graetheidecomité buurtvertegenwoordigers zitten) twee keer verslag gedaan. Het eindverslag zal in februari 2015 gepubliceerd worden. Daarna volgt nog een ruimtelijke ontwerpstudie. Deze studies gaan niet in op de toekomst van het Graetheideterrein (de 200 ha ten noorden van de Bergerweg). DSM wil dit gebied niet uit handen geven. Ondanks herhaald aandringen van het Graetheidecomité is nog iet duidelijk hoe dit ingepast wordt in de integrale gebiedsvisie. Bramert-noord De door de gemeente Stein in Bramert-noord geplande bouw van 6 woningen voor de Sinti is in augustus door de Raad van State afgewezen. De bestaande woningen in Berg zullen opgeknapt worden, tenzij de gemeente nog een nieuwe locatie vindt. Daar ziet het echter niet naar uit. Ook de geplande 350 woningen raken steeds verder uit beeld. De gemeente hoopt nog op een kans om er 50 woningen te bouwen. De bouw van een optochtloods aan de Louisegroeveweg is eveneens van de baan. Een werkgroepje van het ODF, bewoners van de Louisegroevweg en het Graetheidecomité heeft na lang zoeken een alternatief gevonden ten noorden van de sportvelden in Urmond.

Verbreding A2

In de loop van het jaar 2016 is er door Rijkswaterstaat gezocht naar communicatie en inspraak over de verbreding van de A2 tussen heet Vonderen en Kerensheide.  Namens het  GraetheideComite en als vertegenwoordiger van het IVN Born neem ik deel in deze klankbordgroep. Het streven van de klankbordgroep was en is het waarborgen van een zo goed mogelijk welzijn voor de buurtbewoners in relatie tot het streven van RWS om een 5-tal verbindingen over/onder de A2 te amoveren. In de loop van het jaar is bereikt dat er een 3 –tal verbindingen blijven bestaan. Deze zullen, zoals de onderdoorgang den Uul, (aan de noordoostkant vh huidige Graetheideterrein) ook als doel hebben een faunapassage mogelijk te maken zonder al te veel overlijdens. In samenhang met deze passage den Uul streven we als GH comite en IVN ook naar een robuustere verdere aansluiting richting Julianakanaal en Limbrichterbos middels natuurcompensatie voor de verloren gaande stukken natuur. Wordt vervolgd, inspraak zal einde 2017 volgen op de ter inzage legging van het ontwerp tracé.

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank clubkas campagne leverde €387op ( in 2015 was dat € 429,40; in 2014 € 478,75; in 2013 € 411,71).  In 2014 lag het aantal stemmen hoog vanwege de toen actuele situatie Bramert-noord.

Publiciteit

Het aantal “Vrienden van Graetheide” bedroeg eind van het jaar 565  Medio 2010 werd “Vrienden van Graetheide”opgericht om geïnteresseerden meer bij het Graetheidecomité te betrekken en om aan overheden duidelijk te kunnen maken dat het comité ook draagvlak in de omgeving heeft. Door middel van twee nieuwsbrieven werden de leden op de hoogte gehouden. Het totale aantal bezoekers aan de website was in 2016 5932. Het ligt al enkele jaren rond 6000 per jaar. Het totaal aantal bezoekers sinds de start van de website bedraagt ongeveer 42.000. Sinds november 2011 is het comité ook op Twitter; het aantal volgers is nu 112 (eind 2014 was dit 62.)

Artikelen in de pers over Graetheide

22 jan    De Limburger/LD    Stein blijft bij Sinti-plan

16 febr    De Limburger/LD    Protest loods buitengebied

1 april    De Limburger/LD    LLTB zet strijd “Bramert”voort

5 mei    1Stein    40 jaar in actie

6 mei    De Limburger/LD    Actiegroep Graetheide jubileert

12 mei    De Limburger/LD    Chemelot breidt uit op Lexhy

12 mei    De Limburger/LD    Graetheidecomité verheugd over visie Chemelot

13 mei    De Limburger/LD    Graetheide na 40 jaar discussie nog altijd groen

14 mei    De Limburger/LD    Speld van Verdienste voor Zef van Bilsen

22 mei    L1radio (de Stemming)    Discussie tussen Chemelot en Graetheidecomité

4 aug    De Limburger/LD    Rechter schrapt Sinti-locatie

5 aug    De Limburger/LD    “Vonnis zet Stein terug in de tijd”