JAARVERSLAG 2017 Graetheide Comité

Het bestuur bestaat uit 8 personen, Hub Slangen (voorzitter, Nattenhoven), Maurice van der Vorst (penningmeester, Einighausen), Harrie Caanen (Grevenbicht), Lambert Bergers (Beek), Jan Muijtjens (Munstergeleen), Zef van Bilsen (Born), Frans Widdershoven (Nattenhoven).. Het bestuur hield 6 reguliere vergaderingen.
In 2017 sneuvelde het tweede bord “Graetheide Groen”. Nadat het bord bij Berg enige jaren geleden vernield werd, gaf nu het bord bij Graetheide door houtrot de geest. Het bord langs de A2 is nog in redelijke conditie.

Structuurvisie Chemelot 2025

De structuurvisie moet leiden tot een integraal plan voor industriéle ontwikkelingen (de Lexhy, Graetheide), de verkeerssituatie (aansluitingen A2 Urmond, toegankelijkheid Chemelot) en voor natuur en landschap (o.a ecologische verbindingen).
Een klankbordgroep is ingesteld waarin zitting hebben 8 wijk/dorpsplatforms, bedrijven en pachters van de Lexhy. Provincie, gemeente en Chemelot overleggen in deze groep over de plannen. De klankbordgroep vergaderde in 2017 6 keer.
Voornaamste punt van bespreking was een rapport van Buck Consultants Int. (BCI) dat aangeeft dat een groot deel van de Lexhy nodig zal zijn voor de Campusontwikkeling. Het gaat hierbij niet alleen om onderzoek en ontwikkeling; ¾ van de benodigde ruimte is voor productiebedrijven.
Een onderzoek van Broek Bakema richt zich op de invulling van het gebied. De bedoeling is om de Oude Postbaan af te sluiten en de eerste bedrijven aan die kant te realiseren.
Een onderzoek van DHV is gericht op de verkeerssituatie. De ontsluiting van Chemelot/Lexhy vanaf de Urmonderbaan is gecompliceerd. Daarom wordt ook gedacht aan het verleggen van de aansluitingen van de A2 naar de Bergerweg.
Een voorstel van het Graetheidecomité om de huidige lokatie te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling en te onderzoeken of productie op andere (bestaande) industrie-terreinen mogelijk is werd maar door 2 van de 8 wijkplatforms gesteund.
Bramert-noord
De gemeente Stein heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid om 50 woningen in Bramert-noords te realiseren. De studie geeft aan dat er in 2026 in de meest optimistische variant ruimte is voor 20 nieuwe woningen, maar dat het ook mogelijk is dat er dan 60 te veel zijn. Bovendien moeeten als compensatie 20-50 woningen gesloopt worden.

Verbreding A2

Als vertegenwoordiger van het Comite heb ik afgelopen jaar 2017 een zestal sessies bijgewoond van het zogenaamde buurtenplatform en presentaties door RWS. Daarin zijn wijken, belangengroepen, natuurorganisaties en eigenbelanghebbenden vertegenwoordigd.
Door RijksWaterStaat zijn toelichtingen gegeven op geplande en door hen aanbevolen aanpassingen van het ontwerp tracé besluit.  Door het buurtenplatform aangedragen veranderingen en aanpassingen zijn in beperkte mate meegenomen in het uiteindelijke tracé besluit dat tot november ter inzage en inspraak heeft gelegen.
Tijdens de uitvoering zal er ook nog verder overleg worden gepleegd met de buurten over invulling van bijvoorbeeld groenvoorzieningen en inrichting van landschap direct langs het nieuwe traject, parkway genaamd.
Als positieve resultaten van de inbreng door het buurtenplatform kan ik noemen:
Het terugkeren van een aantal,  in het oorspronkelijke ontwerp tracé, geschrapte oost- westverbindingen. Daarbij zijn met name de eco tunnel naar Graetheide en de recreatieve verbindingen naar het buitengebied van Holtum en Born voor ons als groene club van belang. Verder wordt er natuurcompensatie geboden en daar zullen we ook een vinger aan de pols houden wat betreft de situering van deze compensatie. We denken aan een robuuste zone vanuit Limbrichterbos richting Maasvallei nabij Obbicht.
Een aantal voorstellen hebben geen navolging gekregen vanwege wettelijke kaders en richtlijnen die tot soms felle discussies hebben geleid.
Dit jaar 2018 zullen we ons bezighouden met alvast invulling en aanplant van parkway elementen, geluidsmaatregelen en verdere ontwikkelingen op het ingezette traject.

Participatie Graetheide Comité binnen het MJPO overleg.

MJPO staat voor Meerjarenplan Ontsnippering  Natuur. In dit gezelschap onder leiding van RWS hebben Provincie, Gemeentes, Waterschap, Natuurmonumenten, Milieufederatie, Ivn, beheerseenheden jagers en Graetheide KIE, zitting. Onderzocht zijn de knelpunten m.b.t. ecologische verbindingen tussen Grensmaas en IJzerenbosch. Uit deze koker komt mede het voorstel ontwerp ecologische onderdoorgang A2 Graetheide.In 2017 is nogmaals een bijeenkomst geweest waarin het knelpunt Julianakanaal en in het bijzonder de brug bij Obbicht. Vanuit het programma van eisen voor het project Grensmaas ligt een specifieke opgave voor de aanleg van een loopstrook langs Brug Obbicht, voor gebied gebonden soorten, welke een sterk raakvlak heeft met de voornemens vanuit het MJPO. Een gedragen oplossing voor het faciliteren van de doelsoorten bunzing, wezel en hermelijn is het gebruik van een ecorand langs de rand van de brug Obbicht. E.e.a. heeft een experimenteel karakter maar is het enige realistische alternatief. Eveneens worden bij de brug van Obbicht werken aan  de  kanaaldijk uitgevoerd om er voor  te zorgen dat zoogdieren die zwemmend het kanaal passeren makkelijker de oever kunnen betreden. Knelpunt blijft nog steeds de verdere inrichting van de ecologische verbindingszone tussen de verschillende infrastructurele knelpunten.

 
Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank clubkas campagne leverde € 470,94 op (94 stemmen). In 2016 was dit € 387.
Publiciteit
Het aantal “Vrienden van Graetheide” bedroeg eind van het jaar 586.  Medio 2010 werd “Vrienden van Graetheide”opgericht om geïnteresseerden meer bij het Graetheidecomité te betrekken en om aan overheden duidelijk te kunnen maken dat het comité ook draagvlak in de omgeving heeft. Door middel van twee nieuwsbrieven werden de leden op de hoogte gehouden.
Het totale aantal bezoekers aan de website was in 2016 5373. Het totaal aantal bezoekers sinds de start van de website bedraagt 47384.
Sinds november 2011 is het comité ook op Twitter actief; het aantal volgers is nu 124.

Artikelen in de pers over Graetheide
23 mei          De Limburger/LD         Spel om de Lexhy op de wagen
27 juni De Limburger/LD Kantoren Chemelot risicovol
9 sept De Limburger/LD Spot op veiligheid campus
6 nov De Limburger/LD Campusbeleid provincie onder vergrootglas
23 nov De Limburger/LD Chemelot slaat verkeerde weg in (opinie-artikel)
29 nov De Limburger/LD Nieuwbouw Chemelot Campus 26 miljoen euro
30 nov De Limburger/LD Bureau adviseert bescheiden start Bramert-noord
18 dec De Limburger/LD Fiat buurten voor Lexhy
28 dec De Limburger/LD Weinig steun wijken voor studie Lexhy