JAARVERSLAG 2018 Graetheide Comité


Het bestuur bestaat uit 8 personen, Hub Slangen (voorzitter, Nattenhoven), Maurice van der Vorst (penningmeester, Einighausen), Harrie Caanen (Grevenbicht), Lambert Bergers (Beek), Jan Muijtjens (Munstergeleen), Zef van Bilsen (Born), Frans Widdershoven (Nattenhoven), Joël Mentinck (Einighausen).

Klankbordgroep Doorgroei Campus.
De klankbordgroep startte in oktober 2016 en heeft inmiddels 11 vergaderingen achter de rug. De groep vergaderde in 2018 3 keer, n.l. op 10 juni,17 september en 29 november. De voortgang op de belangrijkste punten (o.a verkeerssittuatie) was zeer beperkt. Besproken werden o.a. het OvV-rapport en de aanpak van vergroening van Chemelot. Het voornaamste punt was de onder verantwoordelijkheid van de gemeente opgestelde "Strategische gebiedsvisie Chemelot en omgeving". Deze visie is volgens het Graetheidecomité volstrekt eenzijdig gefocust op de belangen van Chemelot. Een visie op natuur- en landschap ontbreekt geheel. De paragraaf over Landschap begint met de zin: "Ons handelen is gericht op een economische ontwikkeling van Chemelot...." Het woord Chemelot komt 103 keer voor in de tekst, natuur 4 keer en landbouw 2 keer. Het Graetheidecomité heeft de gemeente verzocht een onafhankelijk bureau een natuur- en landschapsvisie te laten opstellen. In september werd dit door de gemeente toegezegd, maar eind december was nog niets van die toezegging waargemaakt.

PET-recycling op de Campus
De firma Ioniqa heeft een proces ontwikkeld om PET-flessen te recyclen tot nieuw PET. Het bedrijf wil nu een fabriek bouwen op de Chemelot-Campus, die 10.000 ton per jaar van deze plastic moet verwerken. Het doel is om later nog grotere fabrieken te bouwen. Het provinciebestuur heeft goedgekeurd dat de fabriek op de Researchcampus komt. Volgens het Graetheidecomité hoort een dergelijke fabriek niet op de Campus maar op de Chemelot Industrial Site. De ruimte op de Campus is beperkt en leent zich niet voor dit soort fabrieken. Het Graetheidecomité heeft bij het provinciebestuur bezwaar gemaakt, maar dit is afgewezen. Van een procedure bij de rechter is afgezien omdat in het bestemmingsplan de omschrijving van de mogelijke activiteiten zeer vaag is. 

Woningbouw Bramert-noord
De gemeenteraad van Stein besloot in februari om het plan voor 50 woningen in Bramert-noord uit de ijskast te halen. Alleen CMB en Progressief Stein stemden tegen. Men wil de juridische en financiële risico's in kaart brengen. Er moeten evenveel woningen gesloopt worden als er gebouwd worden. In december stelde Progressief Stein aan de Raad voor om de behoefte aan woningen in Stein nog eens te onderzoeken. Het voorstel werd afgewezen. Een week later besloot de Rekenkamercommissie van Stein toch een onderzoek te gaan uitvoeren.

Gemeenteraadsverkiezingen Sittard-Geleen
Het Graetheidecomité maakte een analyse van de verkiezingsprogramma's en publiceerde die op de website. Hieruit bleek dat Stadspartij, SP, DNA partij, GroenLinks en DNA een groen profiel hebben.  PvdA, VVD en PVV zijn duidelijk het minst groen.
Het Graetheidecomité heeft de partijen in de Raad gevraagd om in het coalitie-akkoord duidelijke afspraken te maken over de ontwikkeling van de Lexhy. Met name de vraag of er naast laboratoria ook fabrieken mogen komen is van belang. In het coalitie-akkoord is opgenomen dat er alleen "campusfaciliteiten en kantoren" op de Lexhy mogen komen en dat Graetheide groen blijft. 

De Rabobank clubkas campagne leverde € 501,41 op. In 2017 was dit € 470,94 en in 2016  € 387.

Het aantal “Vrienden van Graetheide” bedroeg eind van het jaar 611, een groei van 25 t.o.v. eind 2017. Het aantal bezoekers aan de website bedraagt gemiddeld 15 per dag (21 page views per dag). Sinds november 2011 is het comité ook op Twitter actief; het aantal volgers is nu 138.

Artikelen in de pers over Chemelot
24 febr De Limb.Raad Stein haalt het slot van Bramert-Noord af
9 mrt De Limb Comité geeft leden stemadvies over "Bramert".
3 april De Limb "Eisen aan gebiedsvisei Graetheide"
23 mei De Limb Verzet tegen mega zonnepark Graetheide
28 mei De Limb LLTB tegen aanleg mega-zonnepark
16 juni De Limb.De lange weg naar een groener Chemelot
22 juni De Limb Chemelot moet veiliger
23 juni De Limb Campus op Chemelot is niet zo slim
27 juni De Limb Plan voor biovergister in Geleen op losse schroeven
7 sept De Limb Burgermanifest over de veiligheid ron Chemelot
14 sept De Limb Plasticrecycler Ioniqa naar Chemelot
12 okt De Limb Comité: piketpaaltjes Chemelot Campus slaan.
20 nov De Limb Comité staakt strijd tegen PET-fabriek in Geleen
22 dec De Limb Geen nader onderzoek Bramert-Noord
27 dec De Limb Mogelijk nader onderzoek Bramert-Noord