JAARVERSLAG 2022 Graetheide Comité

Het bestuur van het comité startte met 7 personen. Doordat Harrie Caanen zijn bestuurslidmaatschap beëindigde zijn het er nu nog 6: Hub Slangen (voorzitter, Nattenhoven), Maurice van der Vorst (penningmeester, Einighausen), Lambert Bergers (secretaris, Beek), Jan Muijtjens (Munstergeleen), Frans Widdershoven (Urmond) en Joël Mentink (Einighausen). Het bestuur vergaderde in 2022 vijf keer.
Het aantal “Vrienden van Graetheide” bedroeg eind van het jaar 634, een toename van 17. Het aantal bezoekers aan de website bedroeg 7380 (aantal pageviews 10.405). Sinds november 2011 is het comité ook op Twitter actief; het aantal volgers is gestegen tot 166. Op Facebook zijn er 50 volgers..
Het jaar werd financieel afgesloten met een positief saldo van € 245,90. Dit dank zij enkele royale giften van particulieren. De opbrengst van de Rabo Clubkasactie was € 409,98. In totaal is nu € 2327,27 in kas.
Op 22 december werd het archief van het Graetheidecomité over de periode 1976-2016 overgedragen aan het stadsarchief van Sittard-Geleen. Het archief beslaat 2,12 meter.

Gebiedsvisie omgeving Chemelot

Eind 2021 werd de Gebiedsvisie Omgeving Chemelot door de gemeenteraden goedgekeurd. De gebiedsvisie wordt verder uitgewerkt in 5 studies.
1. Graetheideplateau (trekker Gemeente Sittard-Geleen)
2. Haven Stein en Multimodale Corridor (trekker DSM)
3. Centrum-Geleen, Professor van Krevelenstraat, Kampstraat en verbinding naar Chemelot (trekker Gemeente Sittard-Geleen en DSM)
4. De Lexhy (trekker DSM)
5. Thematische opgave Leefbaarheid (trekker Gemeente Stein)
Alleen met punt 2 is een start gemaakt; met de overige punten moet nog een begin gemaakt worden.

In de Gebiedsvisie werd geconcludeerd dat het Graetheideterrein groen zal blijven. Op 6 april werd dit besluit gemarkeerd door het planten van een boom op Graetheide. Samen met gedeputeerde Satijn, de wethouders Meekels en Hendrix en enkel hoge heren van DSM, Chemelot en de Campus mocht de voorzitter van het Graetheidecomité de boom (een iep) planten.

Grindwinning op Graetheide

Het plan van de firma L’Ortye om op Graetheide gedurende 15 jaar grind uit te graven zou volgens L’Ortye alleen doorgaan als er draagvlak bij de omwonenden zou zijn. Het Graetheidecomité betwijfelde of dat draagvlak er is en heeft begin september 2022 de leden om hun mening gevraagd. Er kwamen 190 reacties binnen. !86 mensen waren tegen ontgrinding. Als reactie hierop liet L'Ortye weten toch door te gaan met de plannen. De eerdere belofte blijkt dus niets waard te zijn. Het Graetheidecomité breidde het bord “Graetheide groen” langs de A2 uit met een bord “Geen Grindwinning”.
Het Graetheidecomité heeft overleg gevoerd met de dorpsplatforms van Obbicht, Guttecoven, Einighausen, Berg en Urmond, met de buurtvereniging Graetheide, met de LLTB, met de werkgroep Kingbeek en met het IVN Born Land van Swentibold. Hieruit bleek dat al deze organisaties (met uitzondering van Berg) tegen grindwinning zijn. Er is dus in de omgeving totaal geen draagvlak voor de plannen.
Op 24 oktober 2022 werd door bovengenoemde organisaties met twee wethouders van Sittard-Geleen (mevr. Salvino en de heer Tillie) gesproken. De gemeente staat op het standpunt dat grindwinning een mogelijkheid is als dat een meerwaarde heeft voor de vergroening van Graetheide. Wat die meerwaarde zou kunnen zijn werd niet duidelijk gemaakt. De wethouders wilden niet toezeggen dat de plannen van tafel gaan als er geen draagvlak in de omgeving is! Er spelen blijkbaar belangrijker zaken dan de mening van de bewoners.
Op 5 november werd een informatiebijeenkomst voor de raadsleden en bestuurders van GroenLinks en de PvdA gehouden waarbij alle bovengenoemde organisaties aanwezig waren. Begin 2023 is een bijeenkomst gepland waarvoor alle raadsleden van Sittard-Geleen worden uitgenodigd.

Klankbordgroep Chemelot.

De Klankbordgroep Chemelot (KBG) vergaderde slechts twee keer.
In december 2020 werd op verzoek van de Stuurgroep Chemelot een werkgroep ingesteld die moest aangeven hoe de participatie met de omgeving van Chemelot verbeterd kon worden. De werkgroep bestond uit drie medewerkers van de provincie, drie van de gemeenten en één van Chemelot. Na anderhalf jaar studie verscheen een eindrapport dat tot veel verwarring leidde. De overheid trok uit het rapport heel andere conclusies dan de leden van de KBG. Dit was de reden om de KBG-vergadering van oktober te schrappen. Uiteindelijk kwam een “oplossing” uit de bus waarbij gemeente en provincie zich geheel terugtrekken van de organisatie van de KBG. Er wordt verder gegaan met twee overlegorganen.
1. Het Platform Leefbaarheid omgeving Chemelot (PloC) dat bestaat uit de leden van de dorps- en wijkplatforms en het Graetheidecomité.
2. De Klankbordgroep (KBG) die bestaat uit de leden van het PloC en vertegenwoordigers van de overheid en Chemelot. De vergaderingen moeten door het PloC georganiseerd worden. De KBG zal in de toekomst vooral een mededelingenorgaan zijn.

back f2