Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

JAARVERSLAG 2008

In april werden we getroffen door het overlijden van Hub Bemelmans die 30 jaar lang voorzitter van het Graetheidecomité was. Hub was al die jaren het gezicht van het Graetheidecomité en hij hielp met zijn vele creatieve initiatieven en ideeën het Comité vooruit. Op 3 mei hebben we, samen met vele anderen, tijdens een indrukwekkende bijeenkomt afscheid van hem genomen. In diverse bladen (de Limburgse kranten, Maas en Mijn, Limburgs Milieu) verschenen na zijn overlijden lovende artikelen en ook L1 radio besteedde er aandacht aan

Bestuurssamenstelling

In mei werd het bestuur aangepast. Het bestaat nu uit Hub Slangen (vz.), Harrie Caanen (vice vz.), Michel Fouraschen (secr.), Roel Matenaar (penningm.), Zef van Bilsen, Dre Cleophas, Harry Geven, Funs Fiddelers, Frans Widdershoven, Lambert Bergers en Sjang Creemers. Drë Cleophas droeg het secretariaat, na dit vele jaren vervuld te hebben, aan zijn opvolger over.

 Het Graetheidecomité vergaderde in 2008 zeven keer. Het comité is aan verjonging toe. Een oproep voor nieuwe leden in de media en in het blad Limburgs Milieu leverde echter niets op. Ook een oproep in de krant voor een wetenschappelijk bureau had te weinig respons. 

Regiovisie 

In december 2007 verscheen het tussenrapport voor de gebiedsvisie A2. Het comité formuleerde een nota met verbeterpunten en reikte die uit aan de deelnemers (Statenleden en raadsleden van de hele WM) van een voorlichtingsbijeenkomst die in januari in Fortunato werd gehouden. Bij de bespreking van deze ontwerp-visie in de commissies van de gemeenteraden van Sittard-Geleen en van Stein maakte het comité gebruik van de spreektijd voor burgers. In Sittard-Geleen was vooral vanuit de coalitiepartners veel steun voor ons standpunt. In augustus vond een bijeenkomst plaats voor de bij de visie betrokken organisaties (waaronder het Graetheidecomité) waarin de voortgang werd besproken. Begin 2009 zal het eindrapport worden uitgebracht en in de Raden besproken.Parallel aan de gebiedsvisie A2 werd door de Gebiedscommissie WM, op verzoek van de wethouders van de 5 betrokken gemeenten, een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de groenstructuur en de ecologische verbindingen in de WM te verbeteren en concrete projectvoorstellen te formuleren. In oktober werd hierover een nota uitgebracht, waarin ook voor het Graetheidegebied diverse projecten zijn benoemd.In de kranten werd over deze onderwerpen niets gepubliceerd. 

OPAC

Begin 2008 werd duidelijk dat de plannen voor een ondergrondse energieopslagcentrale (OPAC) op Graetheide gerealiseerd zouden moeten worden. De initiatiefnemers kregen de gemeente en Chemelot achter hun plannen en de provincie wierp zich op als enthousiast promotor van het project. Het Graetheidecomité schreef een uitvoerig commentaar, waaruit blijkt dat er grote nadelen aan het project zitten. Er is 1 miljard Euro subsidie voor nodig. Ons commentaar werd op L1 (radio en televisie) uitvoerig gebracht, doch de Limburgse kranten zwegen erover. Provinciale Staten werd op de hoogte gebracht van ons commentaar. In de vergadering van PS bleken Groen Links, SP, Partij voor de Dieren en VVD nogal afwijzend te staan tegenover een OPAC en ook de PvdA was niet enthousiast.In 2009 zal een nota van KEMA verschijnen die meer licht zal werpen op nut en noodzaak van energieopslag, waaronder de OPAC. 

Publicatiebeleid Limburgse pers

Sinds medio 2007 publiceren het Limburgs Dagblad en de Limburger praktisch niets meer over de plannen met Graetheide. In het Top Tech plan was men zeer geïnteresseerd toen het nog vertrouwelijk was, maar nadat het openbaar was is er niets over gepubliceerd. De gebiedsvisie A2 en de besprekingen hierover in de gemeenteraden werd geheel doodgezwegen. Over de OPAC werd alleen als nieuws gebracht dat Nijpels en de kamerleden Hessels en Graus voorstander zijn, maar inhoudelijk werd niets hierover gepubliceerd.In december had de voorzitter hierover een gesprek met de adjunct-hoofdredacteur en de chef regioredactie van de kranten. Volgens hen is het niet publiceren niet het gevolg van een beleidwijziging, maar werd het veroorzaakt door diverse ongelukkige omstandigheden.

Web-site
Om een beetje met de moderne tijd mee te gaan besloot het comité tot het inrichten van een web-site. Hierin kan alle nieuws over Graetheide opgenomen worden en ons standpunt over de actuele zaken. Tevens geeft de site een overzicht over de gebeurtenissen in het verleden (o.a de 40 jaar durende discussie over de vestiging va DSM op Graetheide). Daarnaast worden ook stukjes over de historie van het gebied gepubliceerd en worden ook natuurfoto’s van de omgeving opgenomen. De laatste punten worden door mensen van buiten het comité verzorgd.Op deze manier wordt getracht Graetheide als waardevol natuur- en recreatiegebied te promoten. Nu wordt de naam vooral geassocieerd met het industrieterrein van DSM.  

 

Publiciteit

27-2  Blijft Graetheide groen, De Trompetter

19-6  Doorstart Graetheidecomité, De Limburger/Limburgs Dagblad, De Trompetter, de Schakel

1-9    Commentaar op OPAC-plannen op L1 TV

1-9    Interview met voorzitter op L1 radio over OPAC

Okt.   Hub Slangen nieuwe voorzitter Graetheidecomité, Limburgs Milieu

Okt.   Graetheidecomité ziet OPAC niet zitten, Limburgs Milieu

23-12 Wetenschappelijk bureau “extra vuist “ Graetheidecomité, Limburgs Dagblad/ De Limburger

 

back f2