Gemeenteraad Sittard-Geleen 2010-2014.

 

 De plannen die de verschillende partijen hebben op het gebied van natuur, milieu en leefomgeving hebben we bij elkaar gezet, speciaal voor het gebied op en rond Graetheide.

De partijen die Graetheide groen willen houden en verder ook nog voldoende plannen op dit gebied hebben zijn hieronder groen gemaakt. Partijen die wel goede plannen voor groen in het buitengebied hebben maar zich niet uitspreken voor een groen Graetheide zijn grijs. Partijen die in hun programma weinig of niets op het gebied van natuur en milieu hebben zijn rood gekleurd.

 

 

Balans     (1 zetel)

 

Het accent zal dienen te liggen op duurzaam en uit milieuoogpunt verantwoord ondernemen dat aansluit bij de demografische situatie van de stad ( life science e.d.)

Goed onderhouden openbaar groen.

  

 

Burgerpartij GSG     (0 zetels)

 

Er moet gebouwd kunnen worden in dorp, stad en buiten huidige grenzen, vooral gericht op de behoefte van de inwoners.

De groenvoorziening, plantsoenen, wegen en de trottoirs moeten op een goede en eenvoudige manier worden onderhouden en indien noodzakelijk worden heringericht of gerepareerd. 

 
   

 

CDA     (8 zetels)

 

● Waarborg van een goede en veilige leefomgeving rond Chemelot site, spooremplacementen en automotive.

● Stimuleren van toepassing zonne-energie, de aanschaf van kleine windmolens, het gebruik van aardwarmte en andere energiesparende en milieuvriendelijke zaken.

● Landschapsparken worden voortvarend ontwikkeld.

● Het IVN krijgt een nog centralere plaats als educatievevereniging, vooral in de richting van onze jeugd.

● Met de stichting Milieufederatie Limburg zal actief overlegd worden.

● De ecologische oost-west-verbinding tussen Grensmaas, Limbrichterbos en Duitsland wordt versterkt.

● De "verrommeling" van ons landschap wordt aangepakt, actief, preventief en repressief.

● Aan de randen van zowel het stedelijk gebied als van de kernen vindt geen uitbreiding meer plaats.

  

 

D'66     (1 zetel)

 

* D66 houdt onverminderd vast aan het groene karakter van Graetheide, de Lexhy, de Windraak, de Kollenberg,  Abshoven, Watersley, het Limbrichterbos en de uitbreiding van het Stadspark in Sittard via de Geleenbeek en het Middengebied. 

* De natuurgebieden rond de Kingbeek en Graetheide  spelen een belangrijke rol als groene longen en uitloopgebieden.

* D66 ondersteunt de geplande ontwikkelingen rond Kasteel Limbricht. 

* In samenwerking met agrarische bedrijven kan meer groen en recreatieruimte gecreëerd worden in de buitengebieden

* Er moeten ook nieuwe natuur- en recreatiegebieden bijkomen. De aanleg van groene recreatiegebieden rondom steden (en dorpen) blijft nog achter. Een forse inhaalslag is nodig. Dat geldt ook voor verbeteringvan de toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars.De kwaliteit van het landelijk gebied dient te worden versterkt door hetbehoud van karakteristieke landschappen, bevordering vannatuurontwikkeling in potentieel waardevolle gebieden, ondersteuning vande biologische landbouw, het creëren van stiltegebieden.

* D66 wil ondergrondse opslag van CO2 alleen toestaan als de veiligheidgegarandeerd kan worden.

* Nieuwe bedrijventerreinen zijn niet nodig; door herschikking en/ofinbreiding van bestaande bedrijventerreinen kan voldoende in de behoeftevan bedrijven worden voorzien.

   

 

GOB     (8 zetels)

 

Graetheide

Het GOB is nog steeds van mening dat er op dit moment voldoende inbreidingsmogelijkheden op het Chemelotterrein zijn. De politieke groepering GOB is derhalve geen voorstander van het op korte termijn medewerking verlenen aan plannen om het groen gebied van Graetheide een bedrijfsmatige invulling te geven. De gemeente dient zich te blijven inspannen om Graetheide groen te houden, zodat het gebied de groene schakel tussen landschapspark de Graven en natuurontwikkeling van het Grensmaasgebied kan blijven vormen. Op grond van de huidige omstandigheden kiest het GOB voor het uitgangspunt Graetheide Groen..

Grensmaas

Het GOB is van mening dat in de uitvoeringsplannen voorwaarden vastgelegd moeten worden, waardoor de leefbaarheid van de inwoners wordt gewaarborgd. Bijzondere aandacht dient te krijgen het voorkomen van overlast van transport tussen Obbicht en Trierveld, de sanering van het Elba-gebied en de leefbaarheid voor de bewoners van Schipperskerk.

Natuur, landschap en recreatie

De ontwikkeling van het landschapspark de Graven, met de ecologische verbindingszone op het Graetheidegebied en de verbinding met het Grensmaasgebied moeten we koesteren.. Ook hecht het GOB grote waarde aan het behoud van de buitengebieden. Deze mogen niet zo maar opgeofferd worden aan bijvoorbeeld woningbouw of andere ontwikkelingen die natuur- en landschap kunnen aantasten. Extra aandacht dient uit te gaan naar recreatiemogelijkheden, zoals wandel- en fietsroutes. De aanpak van fietspaden langs het Julianakanaal is een al lang gekoesterde wens.

  

 

GroenLinks     (5 zetels)

 

= Ook de komende vier jaar blijven wij ons hard maken voor behoud van een groeneGraetheide. Op Graetheide is plaats voor een ecologische verbindingszone vanminimaal 500 meter vanaf de Maas via het bronnengebied van de Kingbeek enGrasbroek naar het Limbrichterbos. Daarnaast extensieve landbouw,gecombineerd met natuur in de vorm van bosjes en akkerranden. De voorzienekenniscampus van Chemelot is mogelijk op de huidige locatie; GroenLinks zietniets in uitbreiding naar de Graetheide.

=Groene afronding van de dorpen Guttecoven, Einighausen, Limbricht enMunstergeleen. Een versterkte ecologische verbinding tussen hetGeleenbeekdal en de Grensmaas. Komende jaren wil GroenLinks hetinvesteringsvolume voor landschapspark De Graven voortzetten, o.a voor de omgeving van het Limbrichterbos en uitbreiding van recreatieve routes voor wandelaars en fietsers.

= Bij de uitvoering van de plannen voor de Grensmaas is aandacht voor leefbaarheid en na afronding voor versterking van groene en natuurfuncties van wezenlijk belang. Sanering van bestaande puntvervuilingen (Elba) moet meegenomen worden. Tussen Trierveld en Schipperskerk komt een groene rand langs deze kern.

= Het open karakter van het Limbrichterbos wordt behouden. De plannen voor landgoed Lemborgh worden door GroenLinks getoetst aan groene criteria.

= In het groenbeheer van de gemeente wordt rekening gehouden met deleefwereld van dieren, met name van vogels. Het beheer wordt zodanigvormgegeven dat de biodiversiteit in de bebouwde omgeving weer gaattoenemen..= De landbouw kan een goede bijdrage leveren aan groenbeheer en eenagrarisch cultuurlandschap in het buitengebied. GroenLinks wil biologischeproductie stimuleren.

= GroenLinks wil CO2 opslag bij DSM mogelijk maken als uit de MER blijkt dat de veiligheid gegarandeerd wordt en nationaal duidelijk is dat investeringen in CO2-opslag niet ten koste gaat van investeringen in energiebesparing en duurzame energie.

= GroenLinks heeft grote twijfels over het OPAC-project (ondergrondse energieopslag) omdat deze miljardeninvestering geen duurzame energie toevoegt. Ook zijn we tegen de voorgestelde locatie op het gebied Graetheide.

  

 

PvdA     (4 zetels)

 

We willen de vorming van nieuwe landgoederen stimuleren, waar wonen gecombineerd wordt met investeren in natuur en willen dergelijke landgoederen voor het brede publiek toegankelijk maken. 

De groenstroken en ecologische verbindingszones worden, ook over de gemeente en landsgrenzen heen, gehandhaafd en uitgebreid. 

Om de schaarse ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken en aantasting van het landschap te voorkomen, wil de PvdA bestaande bedrijventerreinen opknappen alvorens nieuwe aan te leggen, en in regionaal verband af te stemmen welke behoefte er is.

 

  

 

SP     (1 zetel)

 

De groene ruimte binnen Sittard-Geleen blijft groen. Nieuwe ontwikkelingen op gebied van woningbouw of industrie kunnen binnen de huidige grenzen van de bebouwde kom en op bestaande industrieterreinen plaatsvinden.

We investeren in de opwekking van duurzame energie, zoals energie uit zon, wind, biomassa en aardwarmte.

De gemeente stimuleert en investeert in energiebesparende maatregelen. Er wordt praktische en financiële ondersteuning gegeven bij het nemen van energiebesparende maatregelen door particulieren. Tevens worden energiebesparende maatregelen getroffen in gemeentelijke gebouwen.

 

 

Stadspartij

Stadspartij     (5 zetels)

 

Sittard-Geleen dient voortrekker te zijn op het gebied van duurzaamheid, een groene gemeente in de breedste zin van het woord.

De plaatsing van windmolens, een energiecentrale bij NedCar en het gebruik van waterkracht bij het te renoveren sluizencomplex in Born ziet de STADSPARTIJ als een uitgelezen mogelijkheid om duurzame energie te produceren.

Landschapspark de Graven waarin samen met de gemeente Schinnen gewerkt wordt aan een groene long door de Westelijke Mijnstreek.Landgoed Lemborgh in Limbricht dat bij realisatie een geweldige opwaardering van het Limbrichterbos zal brengen. De Hof van Limburg, een prachtig wandelgebied bij Lindenheuvel.

De STADSPARTIJ wil ook bijzondere aandacht voor het open houden van het buitengebied bij Grevenbicht en Obbicht, het gebied bij Watersley en de Kollenberg.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de sporen heeft voor de STADSPARTIJ haar maximum bereikt.

 

 

ToN     (1 zetel)

 

Om de leefbaarheid van onze gemeente te vergroten en om het milieu te helpen wil ‘Trots Op Nederland’ inzetten op het behoud van de bestaande groen voorzieningen.

Bij het kappen van bomen vindt ‘Trots Op Nederland’ dat een gelijk of groter aantal bomen moeten worden teruggeplant. Echter om het lokale karakter te stimuleren moeten dit inheemse boomsoorten zijn..

‘Trots Op Nederland’ is geen voorstander van windenergie in de gemeente.. Als alternatief is ‘Trots Op Nederland’ voorstander van zonne-energie. 

 

 

VVD     (3 zetels)

 

De VVD streeft een optimalisatie na van de natuur, het Maasdal, Landschapspark De Graven, het landschappelijk en het stedelijk groen, rekening houdend met ieders redelijk belang. Het Gemeentelijke milieubeleid richt zich op het voorkomen, beperken en terugdringen van vervuiling van water, bodem en lucht, van hinder en gevaar tengevolge van welke activiteiten dan ook, het tegengaan van geluidshinder, beperking van energiegebruik en het benutten vanduurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.

Bij al haar activiteiten en besluiten moet de Gemeente steeds de mogelijke milieueffecten meewegen.

De VVD vindt, dat gebieden met een hoge landschappelijke waarde zoals onder andere het gebied Grasbroek-Limbrichterbos en het Maasdal, als zodanig behouden moeten blijven.

Het landschap dat ontstaat na de ontwikkeling van de Grensmaas moet de leefbaarheid, woonomgeving en veiligheid van de mensen ten goede komen

  

 

De wethouders in Sittard-Geleen zijn van GOB (2), CDA (2), PvdA en GroenLinks In het coalitieprogramma is over groene ontwikkelingen het volgende opgenomen.

Uitgangspunten zijn o.a. meer inbreiden dan uitbreiden en niet meer bouwen aan de

randen van de stad en dorpen. Afwijking hiervan wordt bespreekbaar als zo´n bebouwing

bijdraagt aan natuur- en landschapsverbetering of de leefbaarheid aantoonbaar vergroot.

De voorkeur van de gemeente blijft het behoud van het Graetheidegebied als groen gebied.

Die voorkeur wordt breder afgewogen binnen de door de raad vastgestelde

ontwikkelopdracht rond de integrale gebiedsontwikkeling A2-zone, welke in samenspraak

met de provincie wordt uitgewerkt (ontwikkelopdracht Regiovisie).

 

. back f2