Gemeenteraad Stein 2010-2014 

De plannen die de verschillende partijen hebben op het gebied van natuur, milieu en leefomgeving hebben we bij elkaar gezet, speciaal voor het gebied op en rond Graetheide. De partijen die Graetheide en de Bramert groen willen houden en verder ook nog voldoende groene plannen  hebben zijn hieronder groen gemaakt. Partijen die wel goede plannen voor groen in het buitengebied hebben maar zich niet uitspreken voor een groene Graetheide en Bramert zijn grijs. Partijen die in hun programma weinig of niets op het gebied van natuur en milieu hebben zijn rood gekleurd. Het aantal zetels dat de partijen in 2010 haalden is ook vermeld.

CDA     (5 zetels) 

Een groene infrastructuur langs de A2, een wandelgebied tussen Urmond en Stein(Heidekamppark), het open maken van het Steinerbos als groene long, de versterking vanhet landschap in Catsop, de versteviging van het Bunderbos, Medammerweidegebied en het Grensmaasgebied zijn voorbeelden van mooie kansen voor Stein. Het buitengebied levert een belangrijke bijdrage aan ons welbevinden. Onze inwoners gaan graag wandelen en fietsen in ons mooie buitengebied. CDA en SPV vinden dan ook dat het buitengebied meer aandacht moet krijgen. Hierbij moet worden gezocht naar een goede balans met de belangen van de agrarische bedrijven zodat het vitale platteland in stand blijft. Bramert Noord doorontwikkelen uit oogpunt van leefbaarheid passend binnen de Woonvisie. 

  

 

CMB     (5 zetels) 

De regionale plannen inzake de Groene Waarden voor de versterking van denatuurontwikkeling (o.a. Catsop, Steinerbos, Grensmaas, Urdal en Heidekamppark)zullen wij ondersteunen.  De voor Stein en regio van belang zijnde projecten (o.a. Bramert-Noord, Chemelotcampus,Groene Waarden) krachtig ondersteunen.

 

 

D’66     (1 zetel) 

Graetheide hoeft alleen voor nieuwe woningbouw en bedrijvigheid te worden ingezet als er geen betere oplossingen zijn en als elders in de gemeente of de omgeving geen passende ruimte is. Woningbouw in Stein moet integraal worden bezien. Dus voordat er woningbouw in de Bramert-Noord kan plaats vinden moet de economische haalbaarheid aangetoond worden en moet duidelijk zijn hoe een eventueel woningoverschot elders in Stein wordt gesaneerd. Over een (deels) ondergrondse voorziening voor energieopslag zijn we terughoudend. Eerst moeten de haalbaarheid en de onmisbaarheid worden aangetoond. Ten noorden (Graetheide), ten oosten (langs de Maas) en ten zuiden van de Steinse bebouwing ligt ons groene buitengebied. Het behoud van deze groene zone staat voorop en moet regionaal worden aangepakt. 

 

 

DOS     (6 zetels) 

Stein wil zich profileren als een hoogwaardige groene woongemeente met leefbare kernen. In de ogen van DOS betekent dit dat er een goede balans moet zijn tussen enerzijds een aantal ontwikkelingen als woningbouw, bedrijventerreinen, parkeerproblematiek en anderzijds voldoende groen. Bramert-noord zal het laatste uitbreidingsplan zijn. Het aanwezige groen moet uitbreiding krijgen en een kwaliteitsverbetering moeten ondergaan om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente. Hierbij biedt de Grensmaas extra kansen aan de westzijde van onze gemeente en dient aan de oostzijde een uitbreiding te komen die de aanwezige groengordel sluit

 

 

PvdA     (2 zetels) 

Goed wonen betekent ook dat er voldoende groen in de buurt aanwezig is en blijft. Daar waar groen verdwenen is moeten wij dit waar mogelijk is weer terugbrengen of op een andere plek realiseren.We kiezen voor groen, maar ook voor behoud van de unieke kenmerken van het landschap. .

 

VVD     (2 zetels) 

Gebieden met een hoge natuurwaarde dienen te worden beschermd en als zodanig te worden bestemd. 

Wethouders in Stein zijn van DOS (2), CMB (2) en PvdA. In het coalitieaccoord is de volgende passage opgenomen over groenontwikkeling Op diverse locaties in onze gemeente zijn plannen in ontwikkeling waardoor deze groenstructuur nog verder wordt versterkt. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van het gebied tussen Urmond en Stein (Heidekamppark), de groene zone langs de A2, Medammerweide, het Integrale Project Catsop maar zeker ook de natuurontwikkeling binnen het Grensmaasproject. Ook het gedeeltelijk open maken van het Steinerbos kan gezien worden als een positieve bijdrage. De coalitiepartijen ondersteunen deze projecten ten volle en zullen met middelen en organisatie zorgen dat deze projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

back f2