Standpunten provinciale politieke partijen over Graetheide.

Op 16 februari 2011 organiseerde het Graetheidecomité een discussieavond met de politiek over de toekomst van Graetheide. De standpunten van de verschillende partijen zijn hieronder samengevat. Omdat de PVV zich op het laatste moment voor de discussiebijeenkomst afgemeld heeft is hun standpunt alleen op hun verkiezingsprogramma gebaseerd. Verder zijn de partijen ingedeeld in rood, groen of grijs. 

De partijen met een rode achtergrondkleur vinden groei van de industrie en economie het belangrijkst. Hiervoor mag natuur opgeofferd worden. De krimp moet met alle mogelijke middelen bestreden. Men heeft geen problemen met volbouwen van Graetheide als dat voor de groei van de economie nodig is.
De partijen met een grijze achtergrondkleur hebben wel oog voor natuur en leefomgeving, maar vinden industrie en bedrijven belangrijker. Graetheide hoeft van hen niet persé groen te blijven.
De partijen met een groene achtergrondkleur accepteren de krimp en denken dat die niet te bestrijden is door meer industrie of woningen te bouwen. Verbetering van natuur en leefomgeving staan voorop. Graetheide moet groen blijven volgens deze partijen.

Eccdaonomische groei is de basis van het CDA-beleid. Het CDA vindt dat in krimpregio’s zoals de Westelijke Mijnstreek in het buitengebied geen nieuwe woningen meer gebouwd mogen worden behalve als aangetoond wordt dat dit echt nodig is. Bouw van extra woningen om krimp te bestrijden vindt men zinloos.De reservering van 200 ha op Graetheide als industrieterrein wil men handhaven totdat de plannen in overleg met de gemeente en Chemelot verder uitgewerkt zijn. Het CDA is ook voor de bouw van een OPAC op Graetheide en wil dat de provincie meebetaalt aan verder onderzoek. Investeringen in natuur en ecologische verbindingen ziet het CDA voorlopig niet zitten omdat er geen geld voor is. 

De SP sp.pngis tegen bouwen van woonwijken buiten de bebouwde kom en ziet veel meer in renovatie van woonwijken dan in sloop en nieuwbouw van woningen. De kwaliteit van de woonwijken moet verbeterd worden. Graetheide moet groen blijven en de provincie moet geen geld steken in een OPAC. Voor energieopslag zijn er volgens deze partij andere en goedkopere oplossingen zoals accu's en inzet van slimme huishoudelijke apparaten.

pvda.jpgDe PvdA ziet de krimp als een 'uitgelezen kans om Limburg mooier en sterker te maken'. De PvdA vindt dat Graetheide groen moet blijven en dat uitbreiding van Chemelot en de kenniscampus op het Chemelot-terrein moet gebeuren. Als daar onvoldoende plaats is kan naar bestaande industrieterreinen (bv Philips-terrein in Sittard) worden uitgeweken. Een OPAC mag van de PvdA wel op Graetheide; de partij wil het DSM-terrein op Graetheide ook verder als potentieel industrieterrein handhaven. De provincie moet ook aan verder onderzoek naar de OPAC meebetalen.

Devvd.png VVD vindt groei van de economie het belangrijkst. Er moet veel bedrijfsmatige activiteit worden ontwikkeld en Graetheide moet liefst zo snel mogelijk volgebouwd worden. Als voor de groei van de economie buitenlanders naar Limburg gehaald moeten worden is dat geen probleem. Woningbouw mag ook buiten de bebouwde kom, maar pas als er binnen de bebouwde kom geen ruimte meer is. De VVD is voorstander van een OPAC en vindt dat de provincie aan verder onderzoek moet meebetalen (op voorwaarde dat ook het rijk meebetaalt). Investeringen in natuur en ecologische verbindingen ziet de VVD voorlopig niet zitten omdat er geen geld voor is..

Voor pvv.jpgde PVV gaan de belangen van economie en ondernemers voor de belangen van natuur- en milieuclubs. Recreatie en toerisme spelen een belangrijke en wat de PVV betreft versterkte rol in Limburg. Het (agrarische) landschap met zijn ‘menselijke maat’ moet aantrekkelijk blijven voor rustzoekers. Er moet tegelijkertijd ruimte zijn voor grootschalige toeristische attracties. Geldverslindende natuur(herstel)projecten die er bovendien toe leiden dat boeren en onderne­mers werkeloos worden omdat ze van hun land worden gejaagd kunnen we missen als kiespijn. Financiering van natuur- en milieuclubs die zich met subsidiegeld tegen de eigen provincie keren door bijvoorbeeld procesvoering en (illegale) activiteiten zal per onmiddellijk worden gestopt. Ten slotte zal de PVV op geen enkele wijze meewerken aan moskeën op Graetheide..

d66.pngD66 wil niet bouwen buiten de bestaande bebouwde kom. Bouw van woningen om krimp te bestrijden vindt men zinloos. Men ziet veel meer in renovatie (zoals in Sanderbout) als in sloop. De reservering van Graetheide als industrieterrein wil men uit de plannen schrappen en D66 wil ook niet dat de provincie aan onderzoek naar de OPAC  meebetaalt.De partij vindt meer groen in de Westelijke Mijnstreek bittere noodzaak. Het gebied is wat dat betreft volgens D66 het minst aantrekkelijke deel van Limburg en er moet nodig iets gebeuren. 

De Papvdd.jpgrtij voor de Dieren is tegen nieuwbouw in het buitengebied, zowel wat woningen als wat industrie betreft. Men vindt dan ook dat de mogelijkheid voor industrie op Graetheide uit de provinciale plannen geschrapt moet worden. De partij is tegen de OPAC (veel te duur en niet flexibel) en wil het geld liever besteden aan natuurontwikkeling en verbetering van het leefklimaat. De partij is voorstander van ecologische verbindingszones en benadrukt dat die ook van belang zijn voor de variatie in planten en de leefwereld van dieren.

 De pnl.jpgPNL vindt dat de overheid de bevolkingskrimp moet accepteren. Bestrijden via woningbouw en dergelijke helpt niet. De overheid moet ook geen villa’s in de Bramert gaan subsidiëren door de sloop van woningen die daarvoor nodig is te betalen. De PNL wil de industriële bestemming van Graetheide afhalen, maar wel met één uitzondering: een OPAC mag er komen. Voor natuurontwikkeling en ecologische verbindingen loopt de partij niet warm; men wil dat eerst afstemmen met Belgie en Duitsland.

Groegl.jpgnLinks is tegen bouwen van woonwijken buiten de bebouwde kom en tegen aanleg van nieuwe industrieterreinen. Graetheide moet dus groen blijven en de reservering van een gebied op Graetheide als industrieterrein moet uit de provinciale plannen geschrapt worden. De kenniscampus is goed te realiseren op bestaande bedrijventerreinen. GroenLinks is ook tegen de OPAC. Het geld dat de provincie erin wil stoppen kan beter aan duurzame energie besteed worden. Werkgelegenheid is belangrijk, maar graag wel groen. De partij is voor natuurontwikkeling en een ecologische verbindingszone door Graetheide. 

De parti50plus_logo11j 50+ heeft geen verkiezingsprogramma, alleen 10 speerpunten. Natuur en milieu komt hierin niet voor. Wat de partij met Graetheide wil is onbekend. We wachten nog op informatie hierover.
De Chrlogo1.pngisten Unie besteedt in haar programma veel aandacht aan natuur en milieu, bv aan de Ecologische Hoofdstructuur die natuurgebieden moet verbinden. Wat de partij met Graetheide wil is ons onbekend. We wachten nog op informatie hierover.

 back f2