Teleurstellend coalitieaccoord 2014 Sittard-Geleen.

Eind april werd door GOB en CDA een coalitieaccoord opgesteld dat voor de voorstanders van meer groen zeer teleurstellend is. Het Graetheidecomité heeft hierover de volgende brief aan de opstellers van het accoord en de gemeenteraad  gestuurd.

Geachte informateurs,

Uit de pers en de gemeentelijke website hebben we begrepen dat u volop aan de slag bent met het vormen van een nieuwe coalitie in Sittard-Geleen voor de periode 2014-2018. We hebben met belangstelling kennis genomen van het Basisakkoord van CDA en GOB voor de nieuw te vormen coalitie. Daarin is er veel aandacht voor burgerparticipatie, “beginspraak” en inbreng van maatschappelijke organisaties. Dat is mooi en we maken er graag gebruik van. Zoals u weet zetten we ons al bijna 40 jaar lang als milieu- en belangenorganisatie van bewoners in voor de leefbaarheid. Het weinige groen dat we in het stedelijk gebied van de Westelijke Mijnstreek nog hebben heeft daarbij onze aandacht en de gebieden Graetheide en de Lexhy in het bijzonder. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2001 hebben we in het stadsbestuur van Sittard-Geleen steeds een bondgenoot gevonden in onze strijd. Daar waar Provincie en DSM / Chemelot al veertig jaar lang pogingen ondernemen om industriële of andere economische activiteiten te realiseren op het gebied Graetheide is tot op heden realisatie van uiteenlopende plannen voorkomen. Door de opeenvolgende Colleges van B&W, in verschillende politieke samenstellingen, is er zowel in 2001, 2006 en 2010 een duidelijke passage in de coalitieakkoorden opgenomen waarin het stadsbestuur zich helder uitspreekt om het gebied Graetheide als groengebied te behouden. Voor het Graetheidecomité en de bewoners in het gebied is het steeds van wezenlijk belang gebleken om te weten dat we het Stadsbestuur als bondgenoot hadden. Helaas hebben we in het Basisakkoord dat door u is opgesteld niets over Graetheide,noch over groenontwikkeling aangetroffen. Dat is een breuk met het verleden. We zouden het zeer op prijs stellen indien u en/of de gemeenteraad net als in vorige coalitieakkoorden als hoofdlijn formuleert dat ook voor de komende vier jaar Sittard-Geleen zich zal blijven inspannen om het groene karakter van het gebied Graetheide/Lexhy te behouden. Zeker nu er nieuwe beleidsplannen en een nieuw POL in ontwikkeling zijn is die bestuurlijke inzet voor ons en de bewoners van groot belang! Ook op het gebied van groen, natuur en landschap is het Basisakkoord teleurstellend. Er staat niets over in uw akkoord behoudens één zin (op blz. 10) : “Wij staan terughoudend tegenover het omvormen van landbouwgrond naar nieuwe natuur” Deze geformuleerde hoofdlijn betekent dat nieuwe bos- en groenaanleg bij Absbroekbos, gebied Kollenberg maar zeker ook op het Graetheide terrein geblokkeerd dreigt te worden! In meerdere beleidsstukken (rapport Groene Waarden, ontwerp POL, Groenstructuurvisie) wordt aangegeven dat het van belang is als er een ecologische verbindingszone tot stand komt vanuit het Grensmaasgebied over een deel van Graetheide richting Limbrichterbos. Dat wordt door dit beleidsuitgangspunt nagenoeg onmogelijk gemaakt! En als behoud van landbouwgronden als hoofdlijn voor u zo wezenlijk is waarom is er dan niet opgenomen dat ook voor nieuwe bedrijfsterreinen, woningbouw of andere economische activiteiten geen landbouwgronden zou mogen verdwijnen? Waarom mag het blijkbaar alleen voor natuur niet? Deze opstelling belooft niet veel goeds en zou een breuk zijn met het verleden van Sittard-Geleen waarin naast economische activiteiten ook steeds groene en landschappelijke waarden gelijkwaardig werden benoemd en afgewogen. We hopen dat u en/of de gemeenteraad het concept Basisakkoord aanpast in de door ons aangereikte punten. We danken u voor de te nemen moeite en wensen u veel succes bij de vorming van een nieuw stadsbestuur in Sittard-Geleen.

Het Graetheidecomité

back f2