Provincie wil af van industrie op Graetheide, maar DSM niet.

Op 12 december2014  keurde Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) goed. Dit plan geeft het beleid van de provincie aan op gebieden als industrievestiging, natuur en planologie. Gedeputeerde Staten heeft een voorstel voor dit POL op tafel gelegd. Hierin wordt voorgesteld om Graetheide niet langer te reserveren als industrie-terrein. Letterlijk schrijven Gedeputeerde Staten:

De reservering van het gebied Graetheide als bedrijventerreinen komt, in lijn met onze nieuwe aanpak, te vervallen in de tot nu toe beoogde vorm en omvang. We gaan er van uit dat, als er in de toekomst een eventuele uitbreiding van de Chemelot Campus aan de orde zou zijn, vooral locaties in de directe nabijheid van de huidige locatie worden bezien. Ook dat bedrijvigheid als spinoff van de campusontwikkeling zoveel mogelijk een plek krijgt op de Chemelot-site of binnen de bestaande bedrijventerreinenvoorraad in de regio. De opgestarte gebiedsvisie moet een toekomstig perspectief voor Graetheide schetsen, in de context van de ruimtelijk-economische ontwikkeling rondom Chemelot.Dat zal in omvang aanzienlijk kleiner zijn dan de ooit beoogde 200 ha.

Verder stellen Gedeputeerde Staten voor om het noordelijke deel van het nu nog voor industrie gereserveerde gebied te veranderen in "bronsgroene natuur". Daarmee wordt bedoeld dat de landbouw in dit gebied in balans moet zijn met de natuur en dat de kwaliteit van de natuur versterkt moet worden. 

Iedereen kon zijn mening geven over het voorstel van Gedeputeerde Staten en DSM heeft dat volop gedaan. DSM verzet zich fel tegen het voorstel om de reservering van Graetheide als industriegebied te schrappen. Verder wil DSM ook op de Lexhy de mogelijkheid hebben voor industrie. DSM beroept zich op een intentie-overeenkomst met de provincie die in 2011 afgesloten werd. Die intentie-overeenkomst kreeg toen veel kritiek omdat ze in het geheim werd afgesloten. Provinciale Staten en de gemeente Sittard-Geleen werden hierin niet gekend. De provincie erkende later dat dit fout was, maar DSM beroept zich nu toch hierop. Verder wil DSM ook geen "bronsgroene natuur" in het gebied omdat dat ten koste van de landbouw gaat. De landbouwers zelf (de LLTB) hebben echter geen bezwaar gemaakt tegen bronsgroene natuur op Graetheide. In haar reactie naar de provincie klaagt DSM over het feit dat ze niet vooraf gekend zijn in het feit dat de reservering als industrieterrein opgeheven zou worden. Merkwaardig, want dit is al een jaar lang bekend. DSM sluit haar brief af met: Naar aanleiding van bovenstaande verzoeken wij de reservering van Graetheide te handhaven en de natuurbescherming op delen van Graetheide en de Lexhy te schrappen.

 back f2