Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

Gemeenteraadsverkiezing Sittard-Geleen 2018.

 

Komende jaren worden voor de toekomst van de nu nog schaarse groene gebieden de Lexhy en Graetheide beslissend. We zijn in afwachting van een integrale gebiedsvisie waarin de belangen van natuur, landschap, leefbaarheid en economie moeten worden afgewogen. Chemelot heeft haar economische visie een poos geleden al op tafel gelegd: die willen de Chemelot-Campus uitbreiden naar het gebied de Lexhy. Naast campusfaciliteiten willen ze daar ook fabrieken realiseren.

We hebben de verkiezingsprogramma’s van alle partijen in Sittard-Geleen er op na geslagen. Wat schrijven ze over de Lexhy en Graetheide? Daarnaast staat in Kieskompas voor Sittard-Geleen een stelling of de Chemelotcampus mag uitbreiden ook al gaat dat ten koste van groen. Hoe partijen op die stelling geantwoord hebben is ook in onderstaand overzicht opgenomen. Ook hebben we gekeken naar de standpunten die de partijen in het verleden hebben ingenomen.

Partijen die het behoud van (schaars) groen in de regio en de Lexhy en Graetheide in het bijzonder voorop stellen hebben we een groene kleur gegeven. Partijen die geen moeite hebben met de uitbreiding op de Lexhy en daarvoor veel groen willen opofferen hebben we de kleur rood gegeven. Een aantal parijen zit hier tussen in of maakt geen duidelijke keuze. Deze partijen zijn geel gekleurd.

CDA (lijst 1)
Er is geen bezwaar tegen uitbreiding van Chemelot naar de Lexhy zolang het gaat om kantoren c.q. campusfaciliteiten (dus: geen industrie). Voorwaarden zijn dat de bouw duurzaam is en wordt geïntegreerd in het gebied en dat de geluidsoverlast door af- en aanrijdende vrachtwagens niet toeneemt. De leefbaarheid voor de inwoners moet gegarandeerd blijven.
Over Graetheide staat niets in het CDA-programma. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is het CDA het helemaal eens.

G.O.B. (lijst 2)
Uitgangspunt is het raadsbesluit Graetheide groen. Leegstaande plaatsen op bedrijventerreinen moeten gebruikt worden voor er nieuwe terreinen worden ontwikkeld. De Visie Chemelot 2025 wordt verder uitgewerkt met bijzondere aandacht voor De Lexhy en Graetheide. De mogelijke economische ontwikkelingen worden daarbij afgewogen ten opzichte van de leefbaarheid van de omliggende kernen. En er wordt een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van deze gebiedsontwikkeling.
Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is het GOB het eens.

Stadspartij (lijst 3)
Het is onacceptabel dat voor uitbreiding van Chemelot natuurgebieden als Graetheide en
de Lexhy worden opgeofferd, ook omdat op Chemelot nog voldoende terrein beschikbaar is. Nieuwbouw van kantoren op de campus wordt niet toegestaan. Dit soort kantoren dient zich in Geleen-Centrum te vestigen. Voor het vervoer van chemische stoffen richting Chemelot wordt langs de A2 een veilige nieuwe spoorroute aangelegd, ver van de bewoonde gebieden. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is de Stadspartij het het niet eens.

SP, Socialistische Partij (lijst 4)
Bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt, waardoor vestiging voor nieuwe en bestaande bedrijven aantrekkelijk wordt. Er komen geen nieuwe bedrijventerreinen
in Sittard-Geleen. Graetheide krijgt een duurzame bestemming; uitbreiding van de campus is daar niet toegestaan. Er wordt een saneringsfonds ingesteld om Chemelot schoon te maken, voor het geval bedrijven sluiten. De bedrijven zelf reserveren hiervoor geld. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is de SP het niet eens.

DNA Partij (lijst 5)
Uitbreiding van
de campus, gericht op ontwikkeling van duurzame productie wordt toegestaan maar er is voldoende ruimte voor uitbreiding op het bestaande terrein als men deze efficiënt benut. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is DNA het helemaal niet eens.

GroenLinks (lijst 6)
Belangrijk is een robuuste ecologische verbindingszone over Graetheide, in plaats van er een economische bestemming aan te geven. De Lexhy wordt niet gebruikt voor de ontwikkeling van bedrijventerrein voor Chemelot. Een integrale gebiedsvisie dient gemaakt te worden voor de afweging van economische belangen tegen die van natuur, landschap en leefbaarheid in dit toch al overbelaste gebied. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is GroenLinks het helemaal niet eens.

Partij van de Arbeid, P.v.d.A.(lijst 7)
De verdere ontwikkeling van Chemelot en
de campus verdient steun en de uitbreiding van de campus naar de Lexhy is onder voorwaarden zeker bespreekbaar. De gemeente besteedt extra aandacht aan de veiligheid in de wijken rondom Chemelot. Het snel en duidelijk alarmeren van de bevolking bij een incident is van groot belang. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is de PvdA het eens.

Democraten66, D66 (lijst 8)
Op het moment dat op Chemelot geen uitbreidingsmogelijkheden meer voorhanden zijn, kan een uitbreiding van de campus op de Lexhy worden toegestaan, maar uitsluitend voor campus-gerelateerde ontwikkelingen. Het verlies aan natuurgebied wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld op Graetheide.
D66 blijft voorstander van een groen Graetheide. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is D66 het eens.

VVD (lijst 9)
Over Chemelot, Graetheide en de Lexhy staat helemaal niets in het programma van de VVD. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is de VVD het helemaal eens.

PVV, Partij voor de Vrijheid (lijst 10)
Over Chemelot, Graetheide en de Lexhy staat helemaal niets in het programma van de PVV. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is de PVV het eens.

Samen Politiek Actief, SPA (lijst 11)
Uitbreiding op de Lexhy alleen als er geen ruimte op Chemelot meer is; daar is nog 90 hectare onbenut. De gemeenschap ontvangt een aanzienlijk deel van de winst op de meerwaarde van bedrijventerrein ten opzichte van landbouwgrond (150 miljoen). De aanwezigheid van Chemelot vormt voor Sittard-Geleen een veel grotere en reëlere dreiging dan de kerncentrale in Tihange. De gemeente zorgt ervoor dat Chemelot de impact van een incident verkleint. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is SPA helemaal niet eens.

50Plus (lijst 12)
Over Chemelot, Graetheide en de Lexhy staat niets in het verkiezingsprogramma. Met de stelling dat de campus mag uitbreiden ook al gaat dit ten koste van groen is 50plus het helemaal niet eens.