Wensen voor het coalitie-accoord 2018 Sittard-Geleen,

Het Graetheidecomité zou graag zien dat in het op te stellen coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 opgenomen wordt dat de integrale gebiedsvisie Graetheide en omgeving ( Ontwikkelvisie doorgroei Campus) op een juiste manier wordt afgerond.
In de Regiovisie 2009-2020 die de gemeenteraad in 2009 heeft vastgesteld werd al afgesproken dat er een “Integrale gebiedsontwikkeling Graetheide en omgeving” opgesteld zou moeten worden. Nadat tot 2014 hier geen invulling aan werd gegeven heeft Provinciale Staten bij de vaststelling van het POL op 12-12-2014 gevraagd om binnen een jaar deze visie op te stellen. Provincial Staten gaven een aantal randvoorwaarden mee voor de op te stellen visie, te weten:
1. Het gebied Graetheide (bedoeld zijn de 200 ha zuidelijk van het dorp Graetheide) is in de huidige vorm en omvang niet meer nodig voor industrie.
2. Het noordelijk deel van dit gebied dient ingevuld te worden met bronsgroene natuur.
3. Uitbreiding van Chemelot en de Campus moet in principe op bestaande bedrijventerreinen.

In 2017/2018 is aan enkele onderdelen van een integrale visie gewerkt. De ruimtebehoefte van DSM/Chemelot is in kaart gebracht en er is door BCI een studie gemaakt naar de vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt gezien beste locatie. Ook zijn er studies aangezet aangaande de infrastructuur (A2 en wegen rond Chemelot). Op het gebied van natuur en landschap, toch ook een essentieel onderdeel van een integrale visie, is nog niets gebeurd.

Het Graetheidecomité verzoekt u om in het coalitieakkoord het volgende vast te leggen.
1. Wanneer de integrale visie klaar moet zijn (onze voorkeur zou zijn dat dit niet later is dan 10 jaar na het besluit van de gemeenteaad dat die visie er zou moeten komen).
2. Welke randvoorwaarden door de gemeente aan de integrale visie gesteld worden. Met duidelijke voorwaarden vooraf kan voorkomen worden dat er mogelijk plannen worden uitgewerkt die later blijken politiek/maatschappelijk ongewenst of onhaalbaar te zijn.

Het Graetheidecomite wil de volgende randvoorwaarden aandragen die we graag in een Coalitieakkoord zouden terugzien.
• De voorwaarden die Provinciale Staten in 2014 stelden blijven voor ons het uitgangspunt.
• De ontwikkeling van een R&D-campus moet zo goed mogelijk gefaciliteerd worden.
• Een uitbreiding van de Campus buiten het huidige terrein kan alleen als alle medewerkers op de Campus die niet aan R&D werken naar elders verplaatst worden.
• Als uitbreiding van de Campus naar de Lexhy nodig is dient hier alleen R&D, inclusief pilot-plants en proefproductie gevestigd te worden. Indien het bij een bedrijf hoofdzakelijk om commerciële productie gaat dient dit elders gevestigd te worden.
• Indien voor de ontsluiting van de Lexhy infrastructurele werken nodig zijn dienen deze niet door de overheid betaald te worden maar uit de meerwaarde van de grond na opwaardering tot industrieterrein.
• In de gebiedsvisie moeten oplossingen aangedragen worden voor problematische verkeerssituaties (Oude Postbaan, dorp Graetheide).
• De gebiedsvisie moet voorstellen doen voor het landschappelijk beter inrichten van het gebied en het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden voor de omwonenden. Dit komt bovenop de eventuele verplichte natuurcompensatie.

Het Graetheidecomité hoopt dat na al die jaren onzekerheid er komende periode eindelijk duidelijkheid komt en dat de belangen van natuur, landschap en leefbaarheid een volwaardige plaats krijgen en niet alleen economische belangen of die van de grondeigenaar de doorslag geven.

 back f2