Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 


Brief over coalitie-akkoord Provinciale Staten 2019

Aan: dhr. G. Koopmans en dhr. G. Gabriel, informateurs Provincie Limburg
Afschrift aan: Leden Provinciale Staten Limburg


Berg a/d Maas, 24 april 2019


Geachte informateurs,

Chemelot heeft in een brief van 22 maart aan u kenbaar gemaakt dat men steun van de provincie verwacht voor uitbreiding van de Brightlands Chemelot Campus in noordelijke richting (gebied ‘de Lexhy’).

Het Graetheidecomité wil u erop attenderen dat het gebied de Lexhy in het vigerende POL is aangeduid als “Goud Groene Natuur” en we zijn dan ook allerminst gelukkig met het voornemen om een natuurgebied op te offeren voor bedrijfsmatige activiteiten.

Daarbij moet bedacht worden dat we in de Westelijke Mijnstreek te maken hebben met een beperkt oppervlak aan groen en open landschap. Door de hoge mate van verstedelijking, een groot industrieel chemisch complex en veel infrastructuur ( A2 en A76, haven, vliegveld) is er voor inwoners van de Westelijke Mijnstreek weinig groene en open ruimte in de directe woonomgeving beschikbaar. En er worden steeds opnieuw stukken van het open groene landschap opgeofferd voor andere activiteiten, zoals o.a. forse uitbreidingsplannen van NedCar en woningbouwplannen in Stein ( Bramert-Noord) en Sittard-Geleen ( in het nu nog groene Middengebied).

Wij geven er dan ook de voorkeur aan de groei van de Campus te beperken tot het huidige Chemelot-terrein. Produktiefaciliteiten dienen niet op de Campus maar elders gerealiseerd te worden. Voor alleen de echte Campus-activiteiten (research en ontwikkeling) is de huidige lokatie groot genoeg.

Indien onverhoopt toch doorgegaan wordt met plannen om voor uitbreidingen van de Chemelot Campus beslag te gaan leggen op het groene natuurgebeid de Lexhy wil het Graetheidecomité de volgende zaken onder uw aandacht brengen:

1. Er dient een integrale gebiedsvisie te komen waarin niet alleen de economische belangen van Chemelot aan de orde komen maar ook die van natuur, landschap en leefbaarheid van bewoners in de directe omgeving. Reeds in 2009 is afgesproken dat er een integrale gebiedsvisie moet komen. In antwoord op Statenvragen van GroenLinks in 2015 is door GS toegezegd dat die visie eind 2015 klaar zou zijn. Op het moment is er echter niet meer dan een volstrekt eenzijdig concept, dat alleen naar de belangen van Chemelot kijkt.
2. Bij gebruik van ‘de Lexhy’ voor campus ontwikkelingen moet nadrukkelijk vastgelegd worden dat op de Lexhy geen productiebedrijven gevestigd mogen worden. Een goede omschrijving van wat op een Campus thuishoort en wat niet is van essentieel belang.
3. Bij gebruik van ‘de Lexhy’ voor campus-ontwikkelingen dient op kosten van Chemeot ruimhartige groencompensatie gerealiseerd te worden waarbij we denken aan het realiseren van een robuste ecologische verbindingszone over een deel van het Graetheidegebied. In meerdere landschapsplannen is dit als wenselijk aangeduid om het gebied van de Maasvallei te verbinden met gebied Limbrichterbos.
4. De door het College van GS (depute Hessels) en DSM ondertekende omstreden intentieovereenkomst van 1 maart 2011 over ontwikkelingen in het gebied de Lexhy en Graetheide dient aangepast te worden. Het hele gebied Graetheide dient uit deze overeenkomst gehaald te worden omdat na gebruik van de Lexhy DSM op geen enkele wijze meer economische activiteiten mag ontwikkelen op Graetheide! Dat moet helder vastgelegd worden omdat anders DSM als grondeigenaar ook na 40 jaar blijft pogen geldelijk gewin te slaan uit haar grondpositie op Graetheide.

We hopen dat u onze wensen een plek gaat geven in een nieuw Limburgs Bestuursakkoord,%MCEPASTEBIN%