Nieuwsbrieven Vrienden van Graetheide 

Regelmatig stuurt het Graetheidcomité nieuwsbrieven over de actuele ontwkkelingen naar de Vriend(inn)en van Graetheide. Deze nieuwsbrieven vindt u hieronder.

Nieuwsbrief oktober 2021

Gebiedsvisie omgeving Chemelot

De provincie, de gemeenten en DSM/Chemelot zijn al twee jaar bezig met het maken van een gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot. Daarin moet vastgelegd worden welke ruimte er nog is voor uitbreiding van Chemelot en voor het verbeteren van de natuur. Ook de verkeerssituatie speelt een belangrijke rol. Het plan is een aantal malen besproken met de Klankbordgroep Chemelot, waar de dorps- en wijkplatforms en het Graetheidecomité in vertegenwoordigd zijn. Chemelot heeft natuurlijk een dikke vinger in de pap en heeft veel steun van de provincie. In de laatste versie van het plan schrijft de provincie dat er misschien wel 16000 nieuwe arbeidsplaatsen bij komen. Chemelot zou dan drie keer zo groot worden als nu. Volstrekt onrealistisch! De plannen van Chemelot zelf gaan uit van rond de 3000 arbeidsplaatsen erbij in 2050.
Chemelot wil fabrieken bouwen op de Lexhy (ten noorden van de Urmonderbaan). De Klankbordgroep heeft al vele malen gezegd dat dit niet kan omdat de regio al te vol is. Maar bij de provincie dringt dat nog niet door. In oktober komt het definitieve voorstel voor de gebiedsvisie. Dat moet dan nog goedgekeurd worden door de Stuurgroep (die bestaat uit provincie, gemeente en DSM/Chemelot) en daarna door Provinciale Staten en de gemeenteraden van Sittard-Geleen en Stein.

Er zijn inmiddels een aantal punten duidelijk die vermoedelijk in de gebiedsvisie komen te staan.

· Op de Lexhy komen alleen kleinschalige fabrieken. De vraag is dan natuurlijk wat kleinschalig is. DSM noemt een fabriek waar per jaar 10.000 ton plastic gerecycled worden niet eens een fabriek; men vindt dat dat een proefopstelling is. Het Graetheidecomité wil op de Lexhy ook geen kleinschalige fabrieken.

· Op Graetheide komt geen industrie. Eerdere plannen van DSM om daar loodsen te bouwen en een haven aan te leggen zijn van de baan. Wat van de plannen van L’Ortye terecht komt is nog niet duidelijk. Het bedrijf wil op Graetheide 15 jaar lang grind gaan winnen. Meer informatie over de plannen van L'Ortye vindt u op onze website

· Eerder waren er plannen om de Oude Postbaan tussen de Bergerweg en de Urmonderbaan af te sluiten. Dat lijkt niet door te gaan. Het Graetheidecomité vindt het belangrijk dat die weg tot aan het dorp Graetheide opgeknapt wordt en dat er fietspaden komen.

· Afval plastic en ander afval moet in de toekomst de grondstof zijn voor Chemelot (in plaats van aardgas en nafta). De aanvoer hiervan zal bij voorkeur via de haven van Stein gaan. Er zal een aparte weg van de haven naar Chemelot komen langs de spoorlijn bij Urmond.

· Wat er op het gebied van natuurontwikkeling in de gebiedsvisie komt is nog niet duidelijk. Wij vinden dat op dit punt veel verbeterd kan worden. Zo moet er volgens ons ten zuiden van het dorp Graetheide een ecologische verbindingszone komen.

· Een Technische Veiligheid Commissie onder leiding van een professor van de Universiteit Nijmegen heeft plannen opgesteld om de veiligheid rond Chemelot te verbeteren. Het zijn goede voorstellen, maar ons voorstel om klassikaal onderwijs aan studenten te verplaatsen naar het centrum van Geleen heeft de commissie niet overgenomen. We hebben hierover een brief naar de provincie gestuurd.

· Plannen om de op- en afritten van de A2 van Urmond naar de Bergerweg te verplaatsen gaan niet door. Chemelot wilde dat graag, maar Rijkswaterstaat wijst het af. Wel zit er in de plannen een viaduct op de kruising Urmonderbaan-Oude Postbaan. Waarvoor dit dient als de Oude Postbaan toch open blijft is niet duidelijk.

· DSM heeft twee jaar geleden een Masterplan gemaakt waar in staat dat op Chemelot alleen fabrieken komen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van het bedrijf. DSM houdt zich echter niet aan zijn eigen plan. Men wil een fabriek bouwen voor de recycling van autobanden die niets bijdraagt aan de verduurzaming van Chemelot. Hetzelfde geldt voor enkele andere plannen, zoals de verwerking van varkensmest. Een gesprek hierover gaat DSM echter uit de weg. Wij vinden dat hierover in de gebiedsvisie duidelijke afspraken moeten komen. Meer over de recycling van autobanden (Black Bear) leest u op onze website.

De komende maanden zullen er belangrijke beslissingen genomen moeten worden over de toekomst van het gebied rond Chemelot. Veel hangt af van Provinciale Staten en de gemeenteraden. Zij zijn de enigen die verkeerde plannen kunnen tegenhouden. Meer over de gebiedsvisie leest u op onze website

 

 

Nieuwsbrief april 2014

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank sponsort verenigingen in de Westelijke Mijnstreek via de Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank kunnen van 9-22 april hiervoor stemmen. Ieder lid heeft ongeveer 20 Euro te vergeven. We willen u vragen om op het Graetheidecomité te stemmen. We kunnen wat extra inkomsten goed gebruiken want we zullen in de toekomst meer geld nodig hebben voor juridische hulp. Het Graetheidecomité is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dus de belastingdienst controleert of we het geld goed besteden. Voor 9 april ontvangt u van de Rabobank informatie over het stemmen. Bij het stemmen vindt u het Graetheidecomité onder de Natuurorganisaties.

Woningbouw Bramert-noord.

Het Graetheidecomité heeft een enquete gehouden over Bramert-noord. Van de 275 deelnemers was 66 % ertegen om daar  woningen te bouwen en nog eens 28 % wil daar pas over denken als er binnen de bebouwde kom geen plaats meer is. En het Graetheidecomité organiseerde een goed bezochte verkiezingsavond in Urmond, waar alle politieke partijen hun mening gaven. Daar bleek alleen D66 tegenstander van woningbouw te zijn. Ook CMB was zeer kritisch en wil er geen Euro meer in stoppen, maar een definitief nee zei men niet. De andere partijen bleken voorstander van bouwen in Bramert-noord. PvdA en CDA trekken zich al voor de verkiezingen niets aan van hun eigen verkiezingsprogramma, want daarin staat dat bouwen buiten de bebouwde kom pas kan als er binnen de bebouwde kom geen plaats meer is.

De provincie liet via de krant weten dat Bramert-noord door moet gaan omdat het “harde“ bouwplannen zijn. Dit terwijl in de Woonmonitor van de provincie de plannen onder “ideeën” gerangschikt zijn.  En er hoeft, volgens de provincie, ook niet gesloopt te worden als compensatie. GroenLinks stelde, in overleg met het Graetheidecomité, hierover vragen aan het provinciebestuur. De provincie houdt vol dat het “harde” plannen zijn. Alleen, de gemeente Stein had dat volgens de provincie nog niet door en heeft het fout in de Woonmonitor laten zetten. En er moet toch wel gesloopt worden, zegt de provincie nu. Eerder stuurden ze twee keer een mail naar de krant dat dat niet hoefde. Het is dus duidelijk dat we van de provincie geen steun hoeven te verwachten.

Hoe gaat het nu verder? Eerst zal het nieuwe college van B&W van Stein moeten beslissen of ze met het plan doorgaan. Als, zoals verwacht wordt, het CMB in het college komt kan dat nog een leuke discussie worden. Want hoe wil je het plan doorzetten zonder er een cent in te stoppen? Mocht de gemeente toch doorgaan dan zien we trouwens nog voldoende juridische mogelijkheden om het plan te stoppen.

Nafta-lekkage Graetheide.

Het opruimen van de 35 ton nafta, die op Graetheide tot 14 meter diep in de bodem zit, geeft heel wat problemen. Afgraven schijnt niet te gaan omdat de dijk van het kanaal er vlak bij zit. Dus wil men jarenlang lucht door de grond blazen en die lucht dan reinigen. Een beter oplossing is blijkbaar niet te bedenken. Het is volgens ons daarom dringend nodig om de procedures zodanig te verbeteren dat dit niet nog eens gebeurt. Een ezel stoot zich geen drie keer aan dezelfde steen, maar deze leiding is al drie keer door werkzaamheden vernield en dat lijkt ons voldoende.

 

Nieuwsbrief november 2013

Provincie schrapt industrieterrein Graetheide!

Op 1 november publiceerde de provincie het concept Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). In dit plan, dat nog door Provinciale Staten goedgekeurd moet worden, wordt het Graetheideterrein geschrapt als potentieel industrieterrein. Verder onderzoek moet uitwijzen of er op de Lexhy nog terrein gereserveerd moet worden voor eventuele uitbreiding van de Chemelot-campus. Bij deze studie, die onder regie van de gemeente Sittard-Geleen wordt uitgevoerd, is het Graetheidecomité betrokken. Eindelijk, na 40 jaar vechten voor het groen houden van Graetheide, heeft het Graetheidecomité gelijk gekregen. Nog geen twee jaar geleden sloten provincie en DSM een overeenkomst die DSM het recht geeft de komende 30 jaar industrie te vestigen op Graetheide en de Lexhy. Nu zien ze eindelijk in dat we meer dan genoeg industrieterrein hebben. Het is voor het eerst in het debat over de toekomst van Graetheide dat het College van Gedeputeerde Staten durft te stellen dat het gebied geschrapt kan worden als (reserve)bedrijventerrein. Dat is echt een doorbraak! Er zijn nu weer kansen voor verbetering van de groene kwaliteit van het gebied. Wij zijn ervan overtuigd dat dit mede mogelijk is gemaakt door uw steun voor een groene invulling van Graetheide!

Woningbouw Bramert-noord vermoedelijk ook van de baan.

In het concept-POL dat de provincie publiceerde wordt niet gesproken over woningbouw in Bramert-noord. In de bijbehorende kaarten is Bramert-noord echter niet aangewezen als woongebied, dus we mogen er van uitgaan dat de provincie deze woningbouw niet ziet zitten. Sinds kort is het zo dat de provincie hierover beslist. De enige die nog wat in het plan ziet is de gemeente Stein, maar we nemen aan dat die ook snel tot inzicht zal komen. Twee jaar geleden kocht de gemeente nog voor 2,5 miljoen grond in het gebied. Dit lijkt nu weggegooid geld.

Veiligheid bij transport van gevaarlijke stoffen door pijpleidingen onvoldoende.

Naar aanleiding van de ongelukken met de nafta-leiding van Sabic heeft het Graetheidecomité de veiligheid van dit soort leidingen bekeken en dat blijkt niet zo best te zijn. Ook over de geplande ammoniakleiding naar de haven in Stein hebben we nog vele vragen. Het Graetheidecomité heeft op 30 oktober een gesprek met de veiligheidsdeskundigen van Sitech (DSM) gehad. Daar zijn onze vragen uitvoerig besproken. Volgende week ligt de vergunningsaanvrage (een stapel papier van 10 cm dik) ter inzage. We zullen die gaan bestuderen en dan bekijken we wat we er mee gaan doen.


 

Nieuwsbrief Mei 2013

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank Clubkas Campagne heeft voor het Graetheidecomité het bedrag van € 411,71 opgebracht. We bedanken alle mensen die op ons gestemd hebben van harte! We zullen het geld voor een groot deel gebruiken voor een noodzakelijke update van onze website.

Ondergrondse energieopslag (OPAC)

De SP heeft in Provinciale Staten aan gedeputeerde Kersten gevraagd wat er gebeurt met de OPAC-plannen nu het ministerie niet mee wil werken. Het antwoord was dat zonder instemming van het ministerie het project niet door kan gaan. De kans dat die instemming er ooit komt lijkt ons zeer klein. De SP heeft ook gevraagd hoeveel geld de provincie inmiddels aan OPAC heeft uitgegeven. Dit blijkt 750.000 Euro geweest te zijn. Hierbij zijn de kosten van de ambtenaren niet meegerekend; het is alleen het bedrag dat aan anderen uitbetaald is. Vanaf het begin in 2008 was duidelijk dat het ministerie niet mee zou werken en ook was duidelijk dat Graetheide ongeschikt was voor een OPAC. Dat dan toch zoveel gemeenschapsgeld hieraan wordt uitgegeven is droevig.

Bestemmingsplan buitengebied Geleen-Born

Het Graetheidecomité heef bij de gemeente Sittard-Geleen een zienswijze ingediend over het bestemmingsplan buitengebied Born-Geleen. In het vvortwerp hiervan stond de zin “dat naar mening van alle betrokken partijen het Graetheidegebied als bedrijventerrein niet meer nodig is”. Chemelot wilde deze zin geschrapt zien en ze kregen hun zin! Daarmee is duidelijk dat we ook bij de gemeente moeten blijven knokken om zich in te zetten voor behoud van Graetheide als groengebied.

In onze reactie op het bestemmingsplan vragen we o.a. voor een ecologische verbindingszone tussen Grasbroek en de bronnen van de Kingbeek. En we vragen de gemeente om DSM te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de omgeving. Het bosgebied bij de Lexhy zou b.v. toegankelijk gemaakt kunnen worden en de eentonige groenstroken langs de Bergerweg zouden vervangen kunnen worden door natuurlijker begroeiing. Ook vragen we de gemeente om nu eindelijk te beginnen met de studie over de toekomst van de DSM-terreinen op Graetheide en de Lexhy.

Bramert-noord

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat de gemeente Stein weigerde om ons gegevens te verstrekken over het woningbouw- en sloopprogramma van de gemeente. Ook weigerde men een onderzoek naar de woonbehoefte openbaar te maken. Het Graetheidecomité heeft tegen deze weigering bezwaar gemaakt. Voordat de Commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente een uitspraak kon doen kwam de gemeente echter terug op haar weigering. Na twee gesprekken met de wethouder en enkele ambtenaren hebben we nu een groot deel van de gevraagde gegevens gekregen en van de rest is afgesproken wanneer we die krijgen. Uit die gegevens blijkt dat de bewering van de gemeente dat de sloopdoelstelling voor de eerste fase van Bramert-noord al gehaald is niet waar is. Het gemeentebestuur heeft dat bij de Raad van State beweerd en ook in het exploitatieplan van Bramert-noord staat deze leugen.

Uiterlijk in september zal B&W een nota naar de gemeenteraad sturen hoe het verder met Bramert-noord moet. Men ziet zelf waarschijnlijk wel in dat een plan voor 350 woningen niet realiseerbaar is.

Belangrijk is ook dat de provincie vanaf 1 juli gaat beslissen welke woningbouwplannen nog door kunnen gaan. Tot nu toe konden de gemeenten hier zelf over beslissen, maar de provincie is van mening dat de gemeenten veel te veel willen bouwen. De provincie stelt een aantal strenge voorwaarden, o.a. dat voordat er gebouwd wordt eerst de sloop keihard geregeld moet zijn. Verder stelt de provincie nog een groot aantal eisen aan nieuwbouwprojecten. Bramert-noord kan volgens ons hier nooit aan voldoen. De gemeente denkt echter dat die eisen niet voor Bramert-noord gelden. We zullen zien wie er gelijk heeft.

Heidekamppark Urmond

Op de voormalige gipsdeponie van DSM en in de omgeving hiervan wordt door de gemeente het Heidekamppark gerealiseerd. Het IVN Stein heeft een grote bijdrage geleverd bij het maken van de plannen. In april werd echter bekend dat er ook plannen gemaakt worden om er een nationaal trainingscentrum voor wielrennen en mountainbiken te vestigen. Ondanks het feit dat dit in strijd met het bestemmingsplan is ondersteunt de gemeente het uitvoeren van een studie voor de haalbaarheid van zo’n trainingscentrum. Het IVN heeft fel protest aangetekend omdat van de natuur op die manier weinig overblijft. Het Graetheidecomité heeft aangeboden om het IVN waar nodig te helpen bij haar pogingen om dit plan tegen te houden. Overigens is het park nog niet geopend omdat DSM nog nadenkt over een nieuwe ammoniakleiding door het gebied. 


 

Nieuwsbrief Maart 2013

Ondergrondse energieopslag (OPAC)

Op 7 maart had het Graetheidecomité een gesprek met het provinciebestuur (gedeputeerde Kersten) over de voortgang van de OPAC. In de vorige nieuwsbrief meldden we dat het ministerie van Economische Zaken nog steeds niets ziet in de plannen. Het ministerie heeft nu officieel laten weten niet mee te betalen aan proefboringen op het Chemelot-terrein. De bedrijven die erbij betrokken zijn (de Duitse tunnelbouwer HochTief en de Franse elektriciteitsproducent EDF) willen daarom ook niet verder met het project. Reden voor de provincie om de handdoek in de ring te gooien. Kersten heeft nog een beetje hoop dat de Tweede Kamer hem helpt, maar daar ziet het niet naar uit. Overigens deelde Kersten mee dat als de OPAC ooit toch door zou gaan deze niet op Graetheide zal komen. Het verzet van de bevolking is daar te groot zei hij.

Bestemmingsplan buitengebied Geleen-Born

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat het Graetheidecomité een inspraakreactie over het voorontwerp van het bestemmingsplan naar de gemeente Sittard-Geleen heeft gestuurd. Hierin vragen we o.a. voor een ecologische verbindingszone tussen Grasbroek en de bronnen van de Kingbeek. En we vragen de gemeente om DSM te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de omgeving. Het bosgebied bij de Lexhy zou b.v. toegankelijk gemaakt kunnen worden en de eentonige groenstroken langs de Bergerweg zouden vervangen kunnen worden door natuurlijker begroeiing.

In het ontwerp-bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt heeft de gemeente niets met onze voorstellen gedaan. We overwegen nu om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

Bramert-noord

Het Graetheidecomité heeft in december aan de gemeente Stein gevraagd om alle gegevens over woningbouw en woningsloop te krijgen. De gemeente is vanaf 2010 verplicht voor iedere woning die gebouwd wordt er ook een te slopen. Omdat de gemeente beweerde dat de sloop van woningen voor Bramert-noord al geregeld is, hebben we gevraagd welke woningen daarvoor gesloopt worden en wie dat betaalt. Ook hebben we gevraagd naar de resultaten van een onderzoek naar de woonbehoefte in de Bramert. Die resultaten zouden er al in september moeten zijn, maar zijn nog niet bekend gemaakt.

Het antwoord van de gemeente was een brief van 5 bladzijden waarin echter geen enkele vraag beantwoord werd. Van die 5 bladzijden waren er 4 overgeschreven van de Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek (die we natuurlijk allang gelezen hadden). Ook het onderzoek over de woningbehoefte krijgen we niet. Misschien later nog een keer, maar de gemeente houdt het blijkbaar liever geheim.

Via de krant heeft de gemeente toegegeven dat het niet waar is dat de sloop voor Bramert-noord al geregeld is. Mede door die leugen is door de Raad van State het bestemmingplan, waartegen wij in beroep waren gegaan, goedgekeurd! Als de gemeente het spel eerlijk gespeeld had zou het bestemmingsplan hoogstwaarschijnlijk door de Raad van State afgekeurd zijn.

Het Graetheidecomité heeft bij B&W van Stein bezwaar gemaakt tegen het niet beantwoorden van onze vragen. Op 21 maart hebben we hierover een gesprek met de wethouder. Levert dat niets op dan kunnen we nog naar de rechter.


Nieuwsbrief Januari 2013

Ondergrondse energieopslag (OPAC)

De provincie is onder aanvoering van gedeputeerde Kersten (PvdA) weer volop bezig met de OPAC. Het bovengrondse bassin zou op Graetheide moeten komen, voor het ondergrondse deel denkt men nu aan Chemelot. Volgens TNO kan het daar helemal niet omdat er kolenlagen en breuken zitten, maar de provincie wil daar toch gaan boren. Men heeft de minister in Den Haag gevraagd om de boringen mee te betalen (8 miljoen Euro), maar die weigert dit. Twee bedrijven gingen mee naar Den Haag om de minister te overtuigen: Hochtief en EDF. Hochtief is een Duits bedrijf, gespecialiseerd in tunnelbouw. Voor hen zou het ondergrondse deel een prachtige klus zijn. EDF is een Franse electriciteitsproducent. Het is de grootste in de wereld op het gebied van kernenergie. Voor kerncentrales is het erg voordelig als ze ‘snachts energie kunnen opslaan. Of de plannen voor proefboringen door gaan als de regering in Den Haag niet mee wil betalen zal de politiek in Maastricht moeten beslissen. GroenLinks heeft in Provinciale Staten vragen hierover gesteld, maar het antwoord is er nog niet.

Bestemmingsplan buitengebied Geleen-Born

De gemeente Sittard-Geleen heeft het bestemmingsplan voor het buitengebied ten noorden van Geleen vernieuwd. De terreinen die in bezit van DSM zijn (Graetheide en de Lexhy) blijven bestemd als agrarisch en natuurgebied. In de toelichting bij het bestemmingsplan wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van het hele gebied. Geconstateerd wordt dat de recreatieve voorzieningen te weinig samenhangend zijn. Er wordt gepleit voor aanleg van nieuw bos, (kleinschalige) landschapselementen en bomenrijen, een fijnmaziger ecologisch verbindingspatroon, ecologische randen rond de kernen en aanleg van nieuwe paden en wegen als onderdeel van recreatieve netwerken. In het bestemmingsplan zelf komt hiervan echter niets terug. Het Graetheidecomité heeft een inspraakreactie naar de gemeente gestuurd. Hierin vragen we om deze plannen verder uit te werken. Ook pleiten we voor een ecologische verbindingszone tussen Grasbroek en de bronnen van de Kingbeek. En we vragen de gemeente om DSM te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de omgeving. Het bosgebied bij de Lexhy zou b.v. toegankelijk gemaakt kunnen worden en de eentonige groenstroken langs de Bergerweg zouden vervangen kunnen worden door natuurlijker begroeing. Onze complete reactie vindt u op onze website.

Bramert-noord

In september besprak de gemeenteraad van Stein het exploitatieplan voor Bramert-noord. Het Graetheidecomité heeft hiertegen bezwaar gemaakt omdat de kosten van de sloop van woningen niet worden meegenomen. De gemeente stelde in een reactie dat die kosten niet zijn meegenomen omdat nog onbekend is hoe hoog die zijn en wie dat betaalt. De gemeenteraad keurde het exploitatieplan toch goed, ondanks het feit dat men dus niet weet wat het allemaal gaat kosten. In haar antwoord op ons bezwaar stelt de gemeente dat de sloop van woningen voor de eerste fase van Bramert-noord al geregeld is. Maar de wethouder gaf geen antwoord op de vraag welke woningen dan gesloopt worden. Het Graetheidecomité heeft nu een procedure volgens de Wet Openbaarheid Bestuur tegen de gemeente gestart om alle gegevens over die woningsloop te krijgen. De gemeente is nu verplicht om voor 13 februari te antwoorden. Ook hebben we gevraagd naar de resultaten van een onderzoek naar de woonbehoefte in de Bramert. Die resultaten zouden er al in september moeten zijn, maar zijn nog niet bekend gemaakt. Iedere nieuwe woning in het buitengebied tast onnodig groen aan wat toch al schaars is in de Westelijke Mijnstreek. En in een tijd dat woningprijzen zakken en leegstand her en der in de regio de kop op steekt is het onverantwoord om in een buitengebied als Bramert Noord zoveel nieuwe woningen te bouwen.


 

Nieuwsbrief juni 2012

Toekomst Graetheide

In de provinciale politiek is er de laatste tijd weer uitvoerig gepraat over al of niet reserveren van Graetheide en de Lexhy voor industrie. Dit omdat de provincie bezig is met een nieuw “Provinciaal Omgevingsplan Limburg” (POL) en daarin moet ook vastgelegd worden wat de bedoeling is met Graetheide. Begin 2011 tekende de provincie een overeenkomst met DSM dat het bedrijf ongeveer 300 ha (het terrein tussen kanaal en A2 bij Berg plus de Lexhy) in principe de komende 20 jaar mag gebruiken voor industrie. Iedereen is er echter van overtuigd dat we al te veel industrieterrein in Zuid-Limburg hebben. GroenLinks diende daarom in de vergadering van Provinciale Staten op 8 juni een motie in om aan het gebied een “overwegend groene invulling”te geven, dus landbouw en natuur. De motie werd alleen gesteund door D66 en de SP. De PVV zei er niets over, maar stemde wel tegen de motie. De coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA vinden dat er eerst nog eens goed over gepraat moet worden. Dat verder praten zou moeten gebeuren in een werkgroep die de gemeente Sittard-Geleen zou moeten opstarten. De afspraken hierover zijn al meer dan 3 jaar geleden gemaakt in het kader van de Regiovisie. In september vorig jaar heeft wethouder Geenen namens B&W van Sittard-Geleen met het Graetheidecomité afgesproken om voor eind 2011 hiermee te beginnen. B&W hebben dat ook aan de Raad beloofd. Tot op heden is er echter niets gebeurd. Het Graetheidecomité heeft daarom nu een brief aan de Raad gestuurd met het verzoek uiterlijk in september met de studie te starten. We blijven bestuurders achter de vodden zitten om gemaakte afspraken ook na te komen!

Ondergrondse energieopslag (OPAC)

Over de OPAC is weinig nieuws te melden. In mei zouden enkele studies afgerond moeten zijn, maar dat is niet gelukt. De SP in Provinciale Staten heeft in een brief aan het provinciebestuur gevraagd om het project te stoppen omdat er geen vooruitgang is. In antwoord op deze brief zegt Gedeputeerde Staten dat ze in mei een eerste gesprek hebben gehad met een bedrijf dat misschien interesse heeft om aan het project mee te doen. Eind 2010 meldde de provincie al in gesprek te zijn met drie bedrijven. Die zijn blijkbaar al afgehaakt (of ze hebben nooit bestaan). In januari dit jaar meldde de initiatiefnemer van de OPAC (de firma Sogecom uit Maastricht) dat ze in gesprek waren met een bedrijf dat binnen een maand zou beslissen. Of dit hetzelfde bedrijf is als dat waar de provincie nu mee praat zegt de provincie niet te weten! De samenwerking in het project laat blijkbaar wel wat te wensen over. Er wordt pas in het najaar uitsluitsel verwacht. Wordt dus vervolgd en hier hopen we maar dat van al dat uitstel uiteindelijk afstel komt!

Bramert-noord

De gemeente heeft een nieuw exploitatieplan voor Bramert-noord gemaakt. Hierin staan alle kosten en opbrengsten van het plan. De bedoeling is om vanaf 2013 ieder jaar 51 woningen te bouwen, in totaal 360 woningen. De kosten van de sloop van 360 woningen (die verplicht is) zijn echter niet meegenomen in het exploitatieplan. Daar wordt gewoon niet over gepraat. Toch zal de gemeente die kosten moeten betalen. De woningstichtingen hebben in een gezamenlijke brief geschreven dat zij in elk geval niet hiervoor willen opdraaien. Vermoedelijk denkt de gemeente we bouwen gewoon en dat slopen, dat zien we later wel. Gelukkig gaat de provincie zich meer met de woningbouw bemoeien, zo is in het nieuwe coalitieakkoord van VVD, CDA en PvdA afgesproken. De krant schreef hierover:”Gemeenten die denken dat ze tegen de trend in nog veel nieuwe huizen kunnen bouwen, komen de provincie tegen. Die zal de plannen in het uiterste geval vernietigen. Er wordt niet gebouwd voor leegstand, zo is de redenering”. We zullen de provincie hieraan houden. En we zullen uiteraard ook bij de gemeente protesteren tegen het niet opnemen van de sloopkosten in het exploitatieplan.

Van het Regiobestuur hebben nog geen antwoord gehad op de brief die we bijna 2 maanden geleden aan hen schreven. We hebben nu een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur om de gevraagde informatie te krijgen. Het Regiobestuur is nu verplicht binnen 4 weken te antwoorden.

Graetheidecomité in museum het Domein

In museum het Domein in Sittard is momenteel een tentoonstelling over de roerige periode 1977-1989. Onder andere Donkiesjot en vele kritische groepen uit die tijd worden belicht. Er is ook een (bescheiden) plaats voor het Graetheidecomité ingeruimd. Jan Muijtjens, in die tijd gemeenteraadslid in Geleen (en nu bestuurslid van het Graetheidecomité) hield de openingstoespraak waarbij hij vooral over de politieke acties van die tijd vertelde. De tentoonstelling in museum Het Domein is nog tot 16 september te bezichtigen.


 

Nieuwsbrief mei 2012

Ondergrondse energieopslag OPAC

Eind januari berichtte de OPAC Ontwikkelingsmaatschappij dat ze een investeerder voor de OPAC hadden gevonden. Binnen een maand zou die een definitief besluit nemen en zou het bekend gemaakt worden. Dat bedrijven mee moesten investeren was een eis van de meeste politieke partijen in Provinciale Staten. Nu, dik drie maanden later, is er echter nog steeds geen investeerder.

De VVD-fractie in Provinciale Staten liet in maart weten het OPAC-plan niet meer te steunen; men noemt verder onderzoek verspilde energie. Als er geen investeerder gevonden wordt, stoppen ook CDA en PVV met hun steun. Alleen D66 blijft warm voorstander. Het standpunt van de PvdA is onduidelijk.

Er lopen in opdracht van de provincie nog drie onderzoeken naar de haalbaarheid van de OPAC. De resultaten zullen vermoedelijk pas bekend worden als het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gekozen is. Daarna verwachten we dat het project definitief gestopt wordt.

Bramert-noord

In een nieuwsbrief van de Regio Westelijke Mijnstreek is een juichend verhaal verschenen over het feit dat de Raad van State de bezwaren van het Graetheidecomité ongegrond heeft verklaard. Verder wordt bericht dat de gemeente Stein begint met het maken van plannen voor de bouw van de eerste 25-30 woningen. Omdat de bouw in strijd is met de Woonstructuurvisie 2011 van de Regio heeft het Graetheidecomité een brief gestuurd aan de Stuurgroep van de Regio (hierin zitten alle burgemeesters en de provincie). In deze brief wordt gewezen op het feit dat volgens deze woonstructuurvisie "Bramert-noord (nog) niet voldoet aan de kwaliteitscriteria die de Regio stelt". Verder wijzen we in de brief op het feit dat Stein al een behoorlijke achterstand heeft bij de sloop van woningen. Sinds 2010 is voor elke nieuwbouwwoning de sloop van een oude woning verplicht. Het derde punt waar we de bestuurders op wijzen is dat er volgens de provincie een programma van bouwprojecten in de regio voor de periode 2011-2015 moet zijn voordat er plannen goedgekeurd mogen worden. Dit programma is er nog steeds niet.

De gemeente Stein bekijkt momenteel ook of Bramert-noord geschikt is voor de vestiging van een groep zigeuners die in Berg niet meer te handhaven is door de overlast die ze veroorzaken. Bramert-noord zou een uniek woongebied moeten worden zoals er nergens in Limburg een is. De vestiging van van deze groep is blijkbaar de eerste stap op weg naar dit unieke woonmilieu!

Industrie op Graetheide / Lexhy

De gemeente Sittard-Geleen heeft in september aan het Graetheidecomité beloofd dat voor het eind van 2011 een studie gestart zou worden over de toekomst van het gebied ten noorden van DSM. In een commissie van de gemeenteraad op 8 september heeft wethouder Geenen die belofte herhaald. Maar er is nog altijd geen activiteit. Nu weten we dat je een broedende kip niet moet storen, zeker niet als ze in slaap gevallen is, maar we hebben toch maar eens met de wethouder contact opgenomen. Hij kan ons echter niet vertellen wanneer de studie start.

Inmiddels heeft GroenLinks in Provinciale Staten een motie ingediend om het gebied een “overwegend groene” bestemming te geven. Door de problemen in de provinciale politiek is de stemming over de motie uitgesteld. 


 Voor de oudere nieusbrieven klik hier.

 back f2