Brief aan gemeenteraad over grindwinning L'Ortye

Het Graetheidecomité stuurde op 4 juli 2023 de onderstaande brief aan de leden van de gemeenteraad van Sittard-Geleen met de bedoeling de plannen voor grindwinning op Graetheide zo snel mogelijk van tafel te krijgen.

Graetheide: grind of groen?
Drie jaar geleden kwam de firma L’Ortye met het idee om op het Graetheideterrein grind te winnen en als compensatie groen te realiseren. Begin 2022 werd in de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot opgenomen dat bekeken zou worden of grindwinning een optie is. De overlast (geluid, stof, verkeer) die daardoor gedurende 15 jaar veroorzaakt wordt heeft tot veel onrust in de omgeving geleid.
De provincie en de gemeente hebben als uitgangspunt dat grindwinning alleen kan als het maatschappelijke meerwaarde heeft. Bovendien moet er draagvlak bij de bevolking zijn.

Draagvlak bij de bevolking.
Wettelijk moet L’Ortye aantonen dat er voldoende draagvlak is. Het bedrijf heeft recent inloopavonden georganiseerd. Volgens een aan de gemeenteraad gestuurde brief dd 2 juni waren er volop voorstanders van grindwinning. Die conclusie wijkt nogal af van de reacties die het Graetheidecomité binnenkreeg. Van de 190 reacties waren er 186 tegen grindwinning. Het Graetheidecomité heeft aan L’Ortye gevraagd om op korte termijn een gezamenlijk onderzoek naar het draagvlak te laten uitvoeren maar daar is door het bedrijf niet op gereageerd. Dat er zeer weinig draagvlak is volgt ook uit het feit dat er een werkgroep “Geen Grindwinning Graetheide” is opgericht waaraan de dorpsplatforms van Obbicht, Guttecoven, Einighausen, Berg/Nattenhoven en Urmond en de buurtvereniging Graetheide deelnemen. Ook maken het IVN, de LLTB en het Graetheidecomité er deel van uit.

Maatschappelijke meerwaarde.
Op verzoek van het Graetheidecomité heeft de provincie een nadere omschrijving gegeven van de vereiste maatschappelijke meerwaarde van grindwinning. Het moet volgens de provincie gaan om het bereiken van doelstellingen uit de Gebiedsvisie die niet gehaald kunnen worden als de ontgrinding niet door zou gaan.
L’Ortye noemt in zijn brief van 2 juni aan de gemeenteraad de volgende voordelen van ontgrinding.
• Ecologische oost-west verbinding,
• Aanleg fietspad,
• Natuur inclusieve landbouw,
• Recreatieve ontsluiting.
Het zal duidelijk zijn dat deze doelen ook zonder grindwinning gerealiseerd kunnen worden. In het plan van L’Ortye komt die ecologische zone er overigens bekaaid af. Ze omvat nauwelijks meer dan de groenstrook die DSM er decennia geleden aangeplant heeft. Als compensatie voor 15 jaar overlast stelt dit werkelijk niets voor.
De vraag is dan: is er door ontgrinden een ecologische zone te realiseren die duidelijk meerwaarde heeft boven een gewone zone? Heeft een grindgat op een plateau een landschappelijke meerwaarde? Het antwoord hierop kan alleen maar nee zijn. Ontgrinding heeft dus geen maatschappelijke meerwaarde.
Dan is er nog de Kingbeek, die volgens het IVN onherstelbare schade kan oplopen door de grindwinning. L’Ortye laat daar momenteel onderzoek naar doen. In de gemeenteraad werd al betwijfeld of dat onderzoek neutraal is. Dit zal vermoedelijk leiden tot een onderzoek namens de gemeente om te beoordelen of het onderzoek van L’Ortye wel goed is.

Daadkracht gemeenteraad nodig!
In een gesprek dat de werkgroep “Geen Grindwinning Graetheide” met de wethouders van Sittard-Geleen en Stein had werd gesteld dat een beslissing over grindwinning pas genomen wordt als de conclusies over de Kingbeek bekend zijn. En dat kan nog wel een jaar duren. De gemeente wil niet aan L’Ortye vragen om op korte termijn aan te tonen dat er draagvlak bij de bevolking is. En over de maatschappelijke meerwaarde nemen de wethouders ook nog geen standpunt in. Daardoor blijft de zaak onnodig lang voortslepen. Er worden door de gemeente (en door L’Ortye) onnodige kosten gemaakt en de bevolking blijft in onzekerheid achter. Terwijl nu al duidelijk is dat grindwinning geen optie is. Het heeft geen maatschappelijke meerwaarde en draagt niet bij aan het realiseren van doelen uit de Gebiedsvisie. Het is zeer wenselijk dat de gemeenteraad daadkracht toont en op korte termijn vaststelt dat grindwinning op Graetheide geen optie is.