Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

Provincie strooit met miljoenen! Geld voor natuur gaat naar Chemelot.

De provincie steunt de kennis-economie in Limburg de komende 10 jaar met 180 miljoen Euro. Op 14 juni besliste Provinciale Staten om daarbovenop nog eens 2,7 miljoen aan de Chemelot-campus te geven. Dat geld zou nodig zijn voor een

“Central Court (= Netwerkplaza) en voor groen en het ontsluiten van de campus”.

Bovenstaande regel is alle informatie die de Staten kregen over waar het geld aan besteed wordt. Of het bij het groen gaat om een park van 10 hectare of om enkele bomen in een vergeten hoek is niet duidelijk en wat met ontsluiting bedoeld wordt is ook niet omschreven. In het bedrijfsleven zou een project van 1000 Euro niet eens goedgekeurd worden als het zo onduidelijk is waaraan het geld besteed zal worden. Desondanks ging een meerderheid van Provinciale Staten (VVD,CDA,PvdA en 50plus) accoord met deze blanco cheque aan Chemelot.

En, nog erger, het bedrag moet betaald worden uit de provinciale pot die bestemd is voor natuurontwikkeling. Gedeputeerde van der Broeck stelde kort geleden nog dat dit geld alleen besteed moet worden aan pronkstukken van natuur en landschap. Chemelot moet blijkbaar een pronkstuk van natuur worden! En als daar asfalt nodig is kan dat volgens Provinciale Staten ook wel uit de pot voor natuur.

Het Graetheidecomité had Provinciale Staten in een brief gevraagd om het bedrag van 2,7 miljoen te besteden aan het verbeteren van de natuur rondom Chemelot (zie onderstaande brief). Het hielp niets. Alleen SP, D66 en GroenLinks waren het met het Graetheidecomité eens, maar hun motie hierover werd door alle andere partijen afgewezen.

Het standpunt van de PVV was wel heel merkwaardig. Eerst stelden ze dat er helemaal geen geld naar Chemelot mocht gaan. Maar toen het op stemmen aankwam koos de PVV er toch voor om de 2,7 miljoen aan Chemelot te geven. Dat deden ze liever dan het te besteden aan natuur in de omgeving.

Tegelijk met de 2,7 miljoen voor Chemelot besliste Provinciale Staten nog over 71 andere projecten, waarvan er vele even onduidelijk waren als het voorstel voor groen op Chemelot. In totaal besliste men in één vergadering over het uitgeven van 250 miljoen Euro! De meeste Statenleden weten waarschijnlijk nauwelijks waar het geld naar toe gaat, maar toch stemmen ze voor. Een motie om de beslissing uit te stellen tot de projecten verder uitgewerkt zijn werd alleen gesteund door SP, D66, GroenLinks en de PVV.

Brief van het Graetheidecomité aan Provinciale Staten 

Geachte Statenleden, 

In de Voorjaarsnota van GS wordt Provinciale Staten gevraagd om voor de ontwikkeling van groen (Central Park) en ontsluiting van de Chemelot-campus een bedrag van €2,700.000,-- ter beschikking te stellen. Dat is naast reeds gedane forse publieke investeringen in de Chemelot Campus en wat er elders nog in de Voorjaarsnota aan investeringsbedragen van tientallen miljoenen voor de Chemelot Campus staat opgenomen. Deze bijdrage van 2,7 miljoen zou betaald moeten worden uit de stelpost voor “natuur, landschap en stedelijk groen (EHS)” . Het Graetheidecomité is van mening dat hier een grens wordt overschreden. Gelden bestemd voor natuur/groen (EHS) worden in het voorstel van GS gebruikt voor groen op een voor publiek gesloten particulier bedrijventerrein en voor het asfalt draaien om dit gebied te ontsluiten. Het Chemelot-terrein is geen natuurterrein noch onderdeel van de EHS en de voor natuur bestemde gelden moeten dan ook niet hiervoor misbruikt worden.

Het Graetheidecomité is van mening dat opwaardering van natuur en groen op en rond Graetheide een hogere prioriteit verdient dan groen op Chemelot. In deze omgeving is al decennialang niets op dit gebied gebeurd. De reden hiervoor is (ook volgens de gemeente Sittard-Geleen) het feit dat een groot deel van het gebied al 40 jaar gereserveerd is als potentieel industriegebied voor DSM. Het is dan ook veel zinvoller het bedrag van 2,7 miljoen te besteden aan verbetering van natuur en milieu rondom het Chemelot-terrein. Dan hebben niet alleen de kenniswerkers, maar de hele bevolking daar profijt van. Het Graetheidecomité heeft een aantal suggesties om de omgeving te verbeteren.

  • Het Lexhy-gebied (eigendom van DSM) kan ontwikkeld worden tot een mooi natuurgebied met mogelijkheden voor recreatie in de vorm van wandel- en fietspaden. Nu is het hele gebied afgezet met prikkeldraad en voor natuurliefhebbers ontoegankelijk.
  • Ook het al 40 jaar voor DSM gereserveerde terrein tussen Berg a/d Maas en het dorp Graetheide zou behoorlijk opgeknapt kunnen worden De eentonige en niet in het landschap passende groenstrook langs het terrein zou vervangen kunnen worden .door natuurlijker ogende beplanting.
  • Aan de noordkant van voornoemd gebied kan een ecologische verbindingszone gemaakt worden die het Maasdal via de Kingbeek met Grasbroek verbindt. Deze verbinding staat al jaren als wens in de provinciale plannen, maar realisering blijft achterwege.
  • Ook zouden de wensen die de gemeente Sittard-Geleen in het bestemmingsplan voor het gebied heeft opgenomen gerealiseerd moeten worden. Dit betreft o.a. aanleg van nieuw bos, (kleinschalige) landschapselementen en bomenrijen, een fijnmaziger ecologisch verbindingspatroon, ecologische randen rond de kernen en aanleg van nieuwe paden en wegen als onderdeel van recreatieve netwerken.  

Ons voorstel om het geld niet óp Chemelot maar in de omgeving ervan te besteden sluit naadloos aan bij de visie die de “Denktank NSI” van de Universiteit Maastricht op 30 april in de Limburgse kranten publiceerde onder de titel ”Stappen naar succes”. Het Graetheidecomité onderschrijft dit stappenplan en is van mening dat de suggestie van de denktank voor het creëren van een aantrekkelijke omgeving zeer zinvol is. Het besteden van 2,7 miljoen aan groen en asfalt op de Campus geeft de bevolking het idee dat hun leefomgeving er totaal niet toe doet. Indien het geld besteed wordt aan een opwaardering van de omgeving van de Campus wordt de decennia-lange verwaarlozing van de regio hersteld, profiteert de bevolking mee van deze ontwikkeling en wordt het draagvlak voor de Campus aanmerkelijk vergroot. 

Wij stellen voor: gebruik die 2,7 miljoen uit de stelpost “natuur, landschap en stedelijk groen (EHS)” voor de gewenste groen- en landschapsversterking in het gebied Graetheide/Lexhy inplaats van in groen en asfalt op niet voor publiek toegankelijk bedrijventerrein.

 

back f2