Rabo 2

Leden van de Rabobank Zuid-Limburg West kunnen het Graetheidecomité financieel steunen door bij de Rabo Clubkas Campagne op ons te stemmen.U kunt stemmen vanaf 4 september. Ga naar rabobank.nl/clubsupport . U vindt ons door te zoeken op Graetheide. Deze website maar ook onze andere activiteiten.worden betaald met het sponsorgeld,

raboclubkas

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2014

Het jaar 2014 was voor het Graetheidecomité een zeer succesvol jaar. De provincie reserveert het Graetheide-terrein "in de huidige vorm en omvang" niet langer als bedrijventerrein en het plan voor de bouw van 400 woningen in het buitengebied Bramert-noord werd teruggebracht tot 50 .De definitieve beslissing over die 50 is 4 jaar uitgesteld.

Belangrijke onderwerpen voor 2015 zijn:

– de structuurvisie Chemelot, die onder leiding van de gemeente Sittard-Geleen wordt opgesteld;

– de ecologische verbinding tussen Maas en Limbrichterbos, waarover gesprekken onder leiding van RWS gestart worden;

–  het bestemmingsplan voor de bouw van 6 Sinti-chalets in Bramert-noord.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bleef ongewijzigd en bestaat nu uit Hub Slangen (vz.), Harrie Caanen (vice vz.), Michel Fouraschen (secr.), Willem Brekelmans (penningm.), Zef van Bilsen, Frans Widdershoven, Lambert Bergers en Jan Muijtjens. Het comité vergaderde in 2014 6 keer. .

Reservering Graetheide als industrieterrein

Na een lange voorbereiding besprak Provinciale Staten op 12 december het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). In dit plan staat dat Graetheide als bedrijventerrein in de tot nu beoogde vorm en omvang komt te vervallen. Uitbreiding van Chemelot en van de campus moet in principe op bestaande bedrijventerreinen De onder regie van de gemeente Sittard-Geleente te maken gebiedsvisie moet een toekomstig perspectief voor Graetheide schetsen, in de context van de ruimtelijk-economische ontwikkeling rondom Chemelot. Binnen een jaar moet die visie er zijn

Verder stelt het POl dat het noordelijke deel van het nu nog voor industrie gereserveerde gebied "bronsgroene natuur".moet worden Daarmee wordt bedoeld dat de landbouw in dit gebied in balans moet zijn met de natuur en dat de kwaliteit van de natuur versterkt moet worden.

DSM verzette zich fel tegen het voorstel om de reservering van Graetheide als industriegebied te schrappen. Verder wil DSM ook op de Lexhy de mogelijkheid hebben voor industrie. DSM beroept zich op een intentie-overeenkomst met de provincie die in 2011 afgesloten werd. Ook wil DSM  geen "bronsgroene natuur" in het gebied omdat dat ten koste van de landbouw gaat. Provinciale Staten trok zich gelukkig niets aan van de kritiek van DSM en keurde het POL goed.

Een motie van GroenLinks in Provinciale Staten om nu al definitief te beslissen dat Graetheide niet meer nodig is voor industrie werd met 16 stemmen voor en 24 tegen verworpen. Tegen stemden VVD, CDA en de PVV; die partijen willen eerst de gebiedsvisie afwachten

Bramert-noord

In januari kwam de gemeente Stein met het plan voor de eerste 50 (van in totaal 400) woningen in Bramert-noord. Het plan oogstte veel kritiek van de gezamenlijke woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek. De provincie steunde het plan en vond zelfs dat het niet nodig was om als compensatie eenzelfde aantal woningen te slopen. Na vragen van GroenLinks in Provinciale Staten moest de provincie toegeven dat sloop wel verplicht is.

De lancering van het plan vlak voor de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad was voor het Graetheidecomité aanleiding om via de website een enquête te houden waaraan 275 mensen deelnamen. Hiervan was 95 % tegen bouwen op Bramert-noord, zeker zolang er nog veel bouwplaatsen in Stein braak liggen. 5 % wilde wel beginnen met bouwen.

Op 12 maart organiseerde het Graetheidecomité in Urmond een verkiezingsdebat hierover  Alle politieke partijen namen er aan deel en er waren ongeveer 80 bezoekers. Slechts twee partijen, D66 en CMB waren tegen de plannen. De rest was allemaal voor, hoewel CDA en PvdA in hun verkiezingsprogramma hadden staan dat eerst de mogelijkheden binnen de bebouwde kom benut moeten worden.

Op 10 mei werd een coalitie-akkoord van DOS, CMB en CDA gepresenteerd. Hierin staat dat de komende 4 jaar geen woningbouw in Bramert-noord zal komen (behalve 6 woningen voor Sinti). Vooral CMB had zich bij de onderhandelingen hiervoor sterk gemaakt. Het hele plan voor 400 woningen wordt teruggebracht tot 50 woningen en over 4 jaar zal opnieuw bekeken worden of die 50 wel nodig zijn.

Sinti-kamp Bramert-noord

De gemeente Stein wil in Bramert-noord 6 chalets voor Sinti's bouwen die in Berg weg moeten omdat er voortdurend problemen met de buurt zijn. Het Graetheidecomité heeft samen met de LLTB en de bewoners van de Louisegroeveweg een brief naar de Raad gestuurd met het verzoek om de woningen niet midden in het open gebied te leggen maar bij het bestaande kamp. De raadscommissie wees dit voorstel af. Eind december werd door de gemeente een voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan gepubliceerd. Het Graetheidecomité heeft een zienswijze ingediend, evenals de LLTB en tientallen bewoners. Bezwaren zijn o.a. dat niet goed naar alternatieven (bv Paalweg) is gekeken en dat de geluidshinder van Chemelot en van de A2 te groot is. Toen er woningen gepland waren was een geluidswal voorzien; voor de Sinti's vindt men dat echter niet nodig.

Archief

Een werkgroepje van 4 bestuursleden heeft weer vele maandagmiddagen besteed aan het sorteren en archiveren van de documenten in het archief. In 2015 wordt dit afgerond. Het Graetheide archief wordt dan met een openbare inventaris overgedragen naar het Regionaal Historisch Centrum in Sittard. Het archief vanaf 2008 zal digitaal opgeslagen worden.

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank clubkas campagne leverde 478,75 Euro op (in 2013 411,71). Ook het aantal stemmen was hoger, nu 145 en in 2013 108.

Publiciteit

Het aantal “Vrienden van Graetheide bedroeg eind van het jaar 563 Dit is een toename van 18 in 2014. Medio 2010 werd “Vrienden van Graetheide”opgericht om geïnteresseerden meer bij het Graetheidecomité te betrekken en om aan overheden duidelijk te kunnen maken dat het comité ook draagvlak in de omgeving heeft. Door middel van 4 nieuwsbrieven werden de leden op de hoogte gehouden en voor de leden in de gemeente Stein waren er nog een aantal extra nieuwsbrieven.

Het totale aantal bezoekers was 6146 in 2014. Het ligt al enkele jaren rond 6000 per jaar. Het aantal page-views bedroeg ruim 14000.

Sinds november 2011 is het comité ook op Twitter; het aantal volgers is nu 62 (eind 2013 42)

De Limburgse kranten hadden weer weinig aandacht voor wat er in de politiek over industrie op Graetheide te doen was. Pas na een boze opmerking hierover in onze nieuwsbrief publiceerde men een stuk over het schrappen van de reservering als industrieterrein. Over Bramert-noord werd wel uitvoerig gepubliceerd.

25 jan

De Limburger/Limburgs Dagblad

Stein maakt vaart met plan Bramert-noord

7 febr

De Limburger/Limburgs Dagblad

GroenLinks wil streep door plan Bramert-noord

10 mrt

De Limburger/Limburgs Dagblad

Bramert-noord inzet verkiezingsdebat Urmond

15 mrt

De Limburger/Limburgs Dagblad

Bramert-noord: Rek tussen debat en programma

18 mrt

De Limburger/Limburgs Dagblad

“Bramert-noord maximaal flexibel”

8 april

De Limburger/Limburgs Dagblad

Slopen wel plicht bij bouw Bramert

9 april

De Limburger/Limburgs Dagblad

“Antwoorden GS over Bramert-noord wollig”

12 mei

De Limburger/Limburgs Dagblad

Tot 2018 geen huis in Bramert

2 juli

De Limburger/Limburgs Dagblad

Raad unaniem akkoord met woonlocatie Sinti in Bramert

2 juli

De Limburger/Limburgs Dagblad

BenW: Graetheide windmolenvrij

12 juli

De Limburger/Limburgs Dagblad

Graetheidecomité tegen winning schaliegas

8 okt

De Limburger/Limburgs Dagblad

Gemeente wil “veiligheidscontour”

15 dec

De Limburger/Limburgs Dagblad

“Goede stap Graetheide”

     

                                                                         back f2